BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Tabor Sylwester (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie), Szczuka Maria (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Title
Charakterystyka wyposażenia technicznego i technologii uprawy roli w gospodarstwach ekologicznych
Characteristics of technical equipment and technology of farming in ecological farms
Source
Inżynieria Rolnicza, 2012, R. 16, nr 2 (137), s. 295-302, tab., bibliogr. 10 poz.
Agricultural Engineering
Keyword
Technologia, Gospodarstwa rolne, Ekologia
Technology, Arable farm, Ecology
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem pracy było określenie relacji pomiędzy wyposażeniem technicznym a technologią uprawy roli w gospodarstwach ekologicznych. Spośród 100 objętych badaniami obiektów, z uwagi na strukturę użytkowania ziemi i kierunek produkcji, zostały wybrane 88 gospodarstwa, w których stosowano technologię uprawy roli. Wyniki uzyskane w tych obiektach poddano analizie w poniższym artykule. Ze względu na areał użytków rolnych gospodarstwa podzielono na 4 grupy: (I) do 5 ha - 26 obiektów, (II) 5,01-10 ha - 28 obiektów, (III) 10,01-15 ha - 13 obiektów , (IV) powyżej 15 ha - 21 obiektów. W gospodarstwach ekologicznych średnich i większych (powyżej 10 ha) obserwuje się wysokie wyposażenie w brony talerzowe i glebogryzarki, przy jednocześnie malejącym wyposażeniu w kultywatory. Wskazuje to na rosnące znaczenie technologii uprawy uproszczonej i kombinowanej w tych gospodarstwach. W porównaniu do klasycznych pługów, zastosowanie bron talerzowych umożliwia także szybsze i płytsze przykrycie obornika. Ten ostatni czynnik nie jest bez znaczenia dla procesu mineralizacji substancji organicznej, która w warunkach produkcji ekologicznej odgrywa dominującą rolę. Agregaty uprawowe stanowią niewielką ilość w porównaniu do innych maszyn, szczególnie w gospodarstwach najmniejszych, co wskazuje na stosowanie jeszcze tradycyjnych oraz pracochłonnych technologii uprawy roli.(abstrakt oryginalny)

The purpose of the work was to determine relation between technical equipment and cultivation technology in ecological farms. From among 100 facilities which were covered by the research, in consideration of the structure of land use and production orientation, 88 farms were selected where technology of farming was applied. The results obtained in these facilities were subjected to analysis in the following article. The farms were divided into 4 groups because of the area of arable land: (I) up to 5 ha - 26 facilities, (II) 5.01-10 ha - 28 facilities , (III) 10.01-15 ha - 13 facilities, (IV) more than 15 ha - 21 facilities. Considerable equipment of average and big ecological farms (above 10 ha) in disc harrows and soil millers is reported at the simultaneous decrease of cultivators equipment. It proves an increasing significance of the simplified and combined farming technology in these farms. Moreover, in comparison to classical ploughs, using disc harrows enables faster and shallow coverage of manure. The last factor is not insignificant for the process of mineralization of organic substance, which in the conditions of ecological production plays a dominant role. Farming aggregates constitute a small amount in comparison to other machines, especially in the smallest farms, which proves application of yet traditional and labour consuming farming technologies.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Balzer W., Bechmann A., Binder F. i in. (1993): Rolnictwo ekologiczne od teorii do praktyki. EKOLAND, Warszawa, 131-138.
  2. Górny M. (1992): Eko- filozofia rolnictwa. EKOLAND, Krosno, 80-87.
  3. Grodecka M. (1990): Siewcy dobrego jutra- o uprawach ekologicznych i wegetariańskim odżywianiu. VEGA, Katowice, 64-67.
  4. Grykień S. (2005): Bariery rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce. Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, Kielce, 63-71.
  5. Kowalski J., Cupiał M., Kuboń M. i in. (2012): Innowacyjne oddziaływanie techniki i technologii oraz informatycznego wspomagania zarządzania na efektywność produkcji w gospodarstwach ekologicznych. PTIR, Kraków, ISBN 978-83-930818-7-5.
  6. Kwiatkowski J. (2012): Polska moda na gospodarstwa ekologiczne (on-line), [dostęp 21.04.2012], Dostępny w internecie: http://www.ekologiairynek.pl/agrobiznes/162-polska-moda-nagospodarstw a-ekologiczne
  7. Sławiński K., Grieger A., Sadowski W. (2009): Energetyczna ocena konwencjonalnej i ekologicznej technologii uprawy gryki. Inżynieria Rolnicza, 1(110), Koszalin, 297-302.
  8. Stachowicz T. (red.). (2008): Prowadzenie gospodarstw ekologicznych. Radom, 4.
  9. Szymona J., Studzińska B., Rabsztyn K. i in. (1997): Kryteria ekologicznej produkcji rolnej. EMES, Kielce, 22-35.
  10. Żelezik M. (2009): Dlaczego rolnictwo ekologiczne?. Rocznik Świętokrzyski, Ser. B - Nauki Przyr, 30, Kielce, 155-166.
Cited by
Show
ISSN
1429-7264
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu