BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sołowiej Piotr (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Neugebauer Maciej (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Piechocki Janusz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Title
Porównanie możliwości odzyskania nadwyżek ciepła w procesie kompostowania wybranych odpadów z przetwórstwa owocowo-warzywnego
Comparing the possibility of recovering surpluses of thermal energy in the process of composting of the selected waste from the fruit and vegetables processing
Source
Inżynieria Rolnicza, 2012, R. 16, nr 2 (137), s. 287-294, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Agricultural Engineering
Keyword
Utylizacja odpadów, Produkcja energii, Przetwórstwo owocowo-warzywne
Waste utilization, Energy production, Fruit and vegetables processing
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule przedstawiono wyniki badań procesu kompostowania dla trzech rodzajów odpadów biologicznych: pulpy pomidorowej, pulpy marchwiowej i pulpy jabłkowej. Badania przeprowadzono w specjalnie skonstruowanych adiabatycznych bioreaktorach zaopatrzonych w odpowiednie czujniki oraz sterowany system napowietrzania. W celu uzyskania odpowiedniej porowatości wymieszano wymienione odpady z żytnią słomą w tych samych proporcjach. Dokonano także obliczeń energetycznych obrazujących możliwość odzyskania nadwyżek energii, bez wpływu na jakość procesu kompostowania. Najlepszy wynik otrzymano przy kompostowaniu mieszaniny z pulpą pomidorową - 3386,1 kJ*kg-1.(abstrakt oryginalny)

This paper presents the results of the research process of composting for three types of biological waste: tomato pulp, carrot pulp and apple pulp. The test was conducted in a specially constructed adiabatic bioreactors with appropriate sensors and controlled system of aeration. In order to obtain adequate porosity the mentioned waste was mixed with rye straw in the same proportions. Energy calculations presenting the ability to recover surplus energy were carried out without effect on the quality of the composting process. The best result was obtained with composting the mixture with tomato pulp - 3386.1 kJ*kg-1.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Buchanan M., Gilessman S.R. (1991): How compost fertilization affects soil nitrogen and crop yield. Biocycle 32, 72-76.
 2. Dach J., Jędruś A., Kin K., Zbytek Z. (2004): Wpływ intensywności napowietrzania na przebieg procesu kompostowania obornika w bioreaktorze. Journal of Research and Applications in Agricultural Eng. 49 (1), 40-43.
 3. Dach J., Niżewski P., Jędruś A., Boniecki P. (2007): Badania wpływu aeracji na dynamikę procesu kompostowania osadów ściekowych w bioreaktorze. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering" . Vol. 52(1), 68-72.
 4. Garcia C., Hernandez T., Costa F., (1992): Composted vs. uncomposted organics. Biocycle 33, 70-72.
 5. Kaiser J. (1996): Modelling composting as microbial ecosystem: a simulation approach. Ecological Modelling 91, 25-37.
 6. Keener H.M., Elwell D.M., Ekinci K., Hoitink H.A.J. (2001): Composting and value-added utilization of manure from high rise swine finishing facility. Compost Science and Utilization 9(4), 312-321.
 7. Kuok F., Mimoto H., Nakasaki K. (2012): Effects of turing on the microbial consortia and the in situtemperature of microorganisms in a laboratory- scale swine manure composting. Bioresource Technology, 116, 421-427.
 8. Liu K., Price G.W. (2011): Evaluation of three composting systems for the management of spent coffee grounds. Bioresource Technology, 102(17), 7966-7974.
 9. Negro M.J., Solano P.C. Carrasco J. (1999): Composting of sweet sorghum bagasse with other wastes. Bioresource Technology 67, 89-92.
 10. Schlegel A.J. (1992): Effect of composted manure on soil chemical properties and nitrogen use by gain sorghum. Journal of Production Agriculture 5, 153-157.
 11. Sołowiej P. (2007): Przykład wykorzystania pryzmy kompostu jako niskotemperaturowego źródła ciepła. Inżynieria Rolnicza, 8(96), 247-253.
 12. Sołowiej P. (2008): Koncepcja budowy bioreaktora do kompostowania biomasy - stanowisko badawcze. Inżynieria Rolnicza, 11(109), 227-231.
 13. Sołowiej P. Neugebauer M., Piechocki J. (2010a): Wpływ dodatków i napowietrzania na dynamikę procesu kompostowania. Inżynieria Rolnicza, 5(123), 259-265.
 14. Sołowiej P. Piechocki J. Neugebauer M. (2010b): Wpływ napowietrzania złoża na przebieg pierwszej fazy procesu kompostowania. Inżynieria Rolnicza, 3(121), 193-198.
 15. Wiley J.S Pierce G.W. (1995): A preliminary study of high rate composting. Proceedings of American Society of Civil Engineering. Paper No:846.81, 1-28.
Cited by
Show
ISSN
1429-7264
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu