BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pietrzak Krystian (Akademia Morska w Szczecinie)
Title
Infrastruktura transportu jako czynnik determinujący rolę transportu kolejowego w obsłudze przewozów ładunków i osób w województwie zachodniopomorskim
Transport Infrastructure as a Factor in Determining the Role of Rail Transport in Cargo and Passenger Handling in Zachodniopomorskie Province
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki, 2014, nr 28, s. 203-217, rys., bibliogr. 10 poz.
Issue title
Infrastruktura transportu dla rozwoju regionów Z perspektywy dziesięciolecia członkostwa w Unii Europejskiej
Keyword
Infrastruktura transportu, Transport kolejowy, Przewozy towarowe, Przewozy pasażerskie
Transport infrastructure, Railway transport, Cargo transportation, Passenger traffic
Note
summ.
Abstract
Infrastruktura transportu stanowi jeden z podstawowych czynników wpływających na funkcjonowanie rynku usług transportowych. Jej stan ilościowy, jak też jakościowy, ma bezpośrednie przełożenie na stopień realizacji i zaspokojenia potrzeb transportowych zgłaszanych przez stronę popytową rynku. Jednocześnie stan ten wpływa na zdolność realizacji usług transportowych przez stronę reprezentującą podaż na rynku. Właściwie rozwinięta infrastruktura transportu wpływać może stymulująco na dany obszar, zwiększając jego rolę i konkurencyjność względem otoczenia. Może ona również podnosić atrakcyjność samego regionu w aspekcie lokalizacji nowych inwestycji, napływu kapitału czy transferu technologii. W artykule autor dokonał analizy stanu infrastruktury transportu kolejowego, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru województwa zachodniopomorskiego. Ponadto podjął próbę wskazania jej roli w kształtowaniu obecnego, jak również przyszłego udziału tej gałęzi transportu w przewozach pasażerskich i towarowych w badanym regionie.(fragment tekstu)

Transport infrastructure is one of the main factors affecting the functioning of the transport service market. Its quantitative as well as qualitative condition has a direct impact on the degree of implementation and meeting transport needs of the demand side of the market. At the same time, this state also affects the ability to provide transport services by the supply side of the market. Properly developed transport infrastructure can be a stimulant for the particular area, increasing its role and competitiveness with respect to the environment. It can also increase the attractiveness of the region in terms of location of new investments, capital inflows and technology transfer. In this article the author has analyzed the state of railway transport infrastructure, with particular emphasis on the area of Zachodniopomorskie province. It was also attempted to identify its role in shaping the present as well as the future role of transport in passenger and freight transport in the studied region.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Lesiak P., konkurencja między transportem samochodowym a kolejowym w Polsce w świetle kształtowania racjonalnej struktury gałęziowej przewozów ładunków, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2013.
  2. Mutwill A., Podnoszenie konkurencyjności firm transportowych poprzez wdrażanie koncepcji logistycznej, w: liberalizacja i konkurencja na rynku usług transportowych w Europie, red. S. Dziadek, M. Michałowska, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2000.
  3. Parametry eksploatacyjne pociągów i minimalne wymagania dotyczące infrastruktury, załącznik nr IV do umowy europejskiej o ważnych międzynarodowych liniach transportu kombinowanego i obiektach towarzyszących (AGTC).
  4. Pietrzak K., Szczecińska kolej Metropolitalna - ocena możliwości wykorzystania transportu kolejowego w obsłudze ruchu aglomeracyjnego, w: Transport w regionie Pomorza Zachodniego, red. I.N. Semenov, A. Wiktorowska-Jasik, Wydawnictwo ZUT w Szczecinie, Szczecin 2013.
  5. Punktualność przewozów towarowych w 2012 r., 2013 r., 2014 r., Departament Regulacji Rynku Kolejowego, Wydział Analiz, Urząd Transportu Kolejowego, Warszawa 2012-2014.
  6. Raporty roczne PKP PLK SA za lata 2009-2012.
  7. Szanse i bariery utrzymania infrastruktury kolejowej, PKP Polskie Linie Kolejowe SA, Warszawa 2010.
  8. Transport - wyniki działalności w 2012 r. Informacje i opracowania statystyczne, GUS, Warszawa 2013.
  9. Udział gałęzi transportu w obsłudze obrotów ładunkowych w Zarządzie Morskich Portów Szczecin i Świnoujście za lata 2003-2012, dane źródłowe Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście.
  10. wykaz maksymalnych prędkości - pociągi towarowe, załącznik do Regulaminu przydzielania tras pociągów i korzystania z przydzielonych tras pociągów przez licencjonowanych przewoźników kolejowych w ramach rozkładu jazdy 2014/2015, PKP PLK SA.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1644-275X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu