BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Tarkowski Maciej (Uniwersytet Gdański)
Title
Przemiany w działalności poszukiwawczo-ratowniczej na morzu w polskiej strefie odpowiedzialności w latach 2002-2012
Changes in the Activities of the Maritime Sar in the Polish Search and Rescue Region in the Years of 2002-2012
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki, 2014, nr 28, s. 233-246, rys., bibliogr. 18 poz.
Issue title
Infrastruktura transportu dla rozwoju regionów Z perspektywy dziesięciolecia członkostwa w Unii Europejskiej
Keyword
Transport morski
Sea transport
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu jest omówienie przemian, w dziedzinie poszukiwania i ratowania życia ludzkiego na morzu w polskiej strefie odpowiedzialności. Wynikały one, po pierwsze, ze zmieniającej się struktury wypadków morskich, głównie w następstwie rozwoju turystyki morskiej i nadmorskiej oraz redukcji rozmiarów floty kutrowej. Po drugie zaś - z przemian w organizacji i wyposażeniu służb ratowniczych. W następstwie wydzielenia Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa (MSPiR) z Polskiego Ratownictwa Okrętowego, oznaczającego podmiotowe rozdzielenie funkcji ratowania życia od ratowania mienia, konieczne stało się wprowadzenie do służby szybkich kutrów ratowniczych w miejsce przestarzałych kutrów ratowniczo-holowniczych i statków typowo ratowniczych zamiast wielozadaniowych statków ratowniczych. W analizowanym okresie dokonana została więc niemal całkowita wymiana taboru pływającego i towarzysząca jej rozbudowa infrastruktury portowej w postaci baz dla nowych jednostek oraz zespołów brzegowych stacji ratowniczych. Dzięki tym przekształceniom istotnie wzrosły zdolności operacyjne MSPiR, co wprost przekłada się na bezpieczeństwo żeglugi w polskiej strefie odpowiedzialności. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article is discuss the changes that have taken place in the field of maritime Search and Rescue. Firstly, they were generally a result of changing structure of marine accidents, which, in turn resulted from the development of coastal and marine tourism, and the reduction of the fishing vessel fleet. Secondly, they were the effect of changes in the organization and equipment of emergency services. As a result of the division of Maritime Search and Rescue Service from Polish Ship Salvage, which mean the institutional separation of life rescue from salvage of property, it became necessary to introduce fast rescue boats replacing the outdated rescue-towing vessels and rescue vessels instead of multipurpose rescue vessels. In the analysed period nearly complete modernization of the fleet and the accompanying expansion of port infrastructure (base camp for new vessels and coastal rescue teams) was made. These transformations significantly increased operational capabilities maritime SAR, which directly translates into the security of shipping in the Polish Search and Rescue Region. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bernacki D., Efekty skali produkcji w transporcie na przykładzie korzyści kosztowych związanych z wielkością statków kontenerowych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", "Problemy Transportu i Logistyki", nr 20 (743), Szczecin 2012.
 2. Bogalecka M., Bezpieczeństwo transportu morskiego w rejonie Morza Bałtyckiego, "Zarządzanie i Finanse" 2012, nr 3/1.
 3. Bogalecka M., Jedynak B., Reszko M., akcje zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń środowiska morskiego w polskich obszarach morskich, w: Ekonomiczne, społeczne i prawne wyzwania państwa morskiego w Unii Europejskiej, red. St. Piocha, T. Heese, Środkowopomorska Rada NOT w Koszalinie, Koszalin-Kołobrzeg 2009.
 4. Chybowski L., Matuszak Z., Mleczko M., Uwagi o eksploatacji jednostek ratowniczych typu SaR 1500, "Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej" nr K/1 (168), Gdynia 2007.
 5. Czaplewski K., Nitner H., Zabezpieczenie nawigacyjno-hydrograficzne ochrony obszarów morskich przed zanieczyszczeniami, "Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej" nr 1 (184), Gdynia 2001.
 6. Konkol D., Perka T. i in., Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa "Służba SaR" 2002-2012, VIS-ART s.c., Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa, Gdynia 2012.
 7. Kopacz Z., Morgaś W., krajowy system bezpieczeństwa morskiego w zintegrowanej polityce bezpieczeństwa morskiego, "Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej" nr 2 (185), Gdynia 2001.
 8. Maziarz J., Katastrofy morskie wymagające masowych operacji ratowniczych, "Ratownicy Morscy. R: 2009/2010.
 9. O nas, www.progdynia.pl (dostęp 21.06.2014).
 10. Pacuk M., koncepcja autostrad morskich w polityce transportowej Unii Europejskiej, w: wybrane problemy gospodarki morskiej, "Regiony Nadmorskie" nr 21, Wydawnictwo Bernardinum, Gdańsk-Pelplin 2013.
 11. Palmowski T., Bałtycki cruising, "Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG" t. 18, Warszawa-Rzeszów 2011.
 12. Palmowski T., Terminal głębokowodny w Gdańsku, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", Problemy Transportu i Logistyki" nr 15 (657), Szczecin 2011.
 13. Polskie Ratownictwo okrętowe 1951-2001. Zarys działalności, red. J.K. Sawicki, Akademia Morska w Gdyni, Gdynia 2001.
 14. Report on shipping accidents in the Baltic Sea area during 2011, Baltic Marine Environment Protection Commission, Helsinki 2012.
 15. Śniegocki H., Symulacje manewrów kontenerowca-giganta, www.am.gdynia.pl (dostęp 22.06.2014).
 16. Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim, Dz.U. 2011, nr 228, poz. 1368.
 17. Wendt J., Tarkowski M., Działalność PRo w polskiej strefie odpowiedzialności w latach 1988-1993, w: Polska w Europie Bałtyckiej. Materiały 45 Zjazdu PTG, red. E. Rydz, Polskie Towarzystwo Geograficzne, Słupsk-Ustka 1996.
 18. Zaucha J., Gospodarka morska wobec nowych trendów rozwojowych (aspekty przestrzenne), "Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN" t. 122, Warszawa 2008.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1644-275X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu