BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wojciech Jarosław (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie), Śnieg Marek (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Title
Wpływ sposobu zagęszczania gleby na przebieg krzywych doświadczalnych oraz wyznaczaną wartość jej naprężenia granicznego
Influence of the soil compaction method on the course of experimental curves and on the determined value of its ultimate bearing capacity
Source
Inżynieria Rolnicza, 2012, R. 16, nr 2 (137), s. 327-336, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Agricultural Engineering
Keyword
Gleboznawstwo, Właściwości fizykochemiczne, Rolnictwo
Soil science, Physicochemical property, Agriculture
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule przedstawiono cztery sposoby zagęszczania modelowych próbek glebowych, podczas wyznaczania naprężenia granicznego gleby. Wyróżniono powszechny "stary" oraz zmodyfikowany "nowy" sposób pomiaru, a także uwzględniono występowanie możliwej i ograniczonej bocznej rozszerzalności. Badania przeprowadzono na glinie średniej, poddanej zagęszczaniu w metalowych cylindrach na maszynie wytrzymałościowej Instron 5582. Wyniki doświadczenia przedstawiono na wykresach krzywych odkształcenia gleby w funkcji nacisku wykazując, że w zmodyfikowanym sposobie nie występuje etap "dopasowania się" stempla do powierzchni próbki, przy przejściu z formowania pierwotnego w zagęszczenie wtórne. Miało to swoje odzwierciedlenie w wyznaczonych wartościach naprężenia granicznego gleby.(abstrakt oryginalny)

Four methods of concentration of model soil samples during determination of ultimate bearing capacity of soil were presented. A popular "old" and a modified "new "method" of measuring was singled out and occurrence of a possible and a limited side expandability was included. The research was carried out at medium loam, subjected to compaction in metal cylinders in Instron 5582 testing machine. Results of the experiment were presented on diagrams of soil deformation curves as the function of pressure, proving that in the modified method there is no stage of "adjustment" of a punch to the surface of a sample at the transfer from original forming into secondary compaction. It was reflected in the determined values of ultimate bearing capacity of soil.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Błażejczak D. (2010): Prognozowanie naprężenia granicznego w warstwie podornej gleb ugniatanych kołami pojazdów rolniczych. Wydawnictwo ZUT w Szczecinie, ISBN 978-83-7663-050-2.
 2. Dawidowski J. B. (1995): Proces ugniatania gleby i metoda prognozowania jej zagęszczenia w zmechanizowanych technologiach prac polowych. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej w Szczecinie, Rozprawy, 163, ISSN 0239-6467.
 3. Dawidowski J.B., Błażejczak D. (1998): Badania wstępne wpływu prędkości odkształcania na graniczne naprężenia gleby. Prace Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych, Poznań, 3, Vol.43, 40-43.
 4. Dawidowski J.B., Morrison J.E., Śnieg M. (2001): Measurement of Soil Layer Strength with Plate Sinkage and Uniaxial Confined Methods. Transactions of the ASAE, 44(5), 1-6.
 5. Gawęcki J., Wagner W. (1988): Podstawy doświadczalnictwa w nauce o żywieniu i żywności. Akademia Rolnicza w Poznaniu.
 6. Izbicki R., Stróżyk J. Wpływ zastosowanej metody interpretacji wyników badań na wartość naprężenia uplastyczniającego σ'y oraz stopnia YSR [on-line]. XXIX Zimowa Szkoła Mechaniki. 2006, [dostęp 20-05-2012]. Dostępny w Internecie: http://www.teberia.pl/bibliografia.php?a=showarticle&ArticleID=11341
 7. Mosaddeghi M.R., Koolen A.J., Hajabbasi M.A., Hemmat A., Keller T. (2006): Suitability of precompression stress as the real critical stress of unsaturated agricultural soils. Biosystems Engineering, Vol.98, 90-101.
 8. Śnieg M. (1999): Metody wyznaczania podatności gleby na ugniatanie. Akademia Rolnicza w Szczecinie. Rozprawa doktorska. Maszynopis.
 9. Śnieg M., Błażejczak D., Tomaszewicz T. (2005): Porównanie dwóch sposobów wyznaczenia naprężenia granicznego dla warstwy podornej czarnej ziemi pyrzyckiej. Inżynieria Rolnicza Vol. 4(64), 305-310.
 10. PN-88/B-04481. (1988): Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu.
 11. Polskie Towarzystwo Gleboznawcze (1989): Systematyka Gleb Polski. Roczniki Gleboznawcze, PWN, Warszawa, t. XL, 3/4, 132-133.
Cited by
Show
ISSN
1429-7264
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu