BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Domańska Teresa (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Wielkość funduszu udziałowego a pozycja kredytowa spółdzielni mleczarskich
Dimension of Shareholders Fund and Credit Position of Dairy Cooperatives
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 67, s. 13-22, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Issue title
Narzędzia zarządzania finansami
Keyword
Przemysł spożywczy, Mleczarstwo, Spółdzielczość mleczarska, Kredyt handlowy
Food industry, Dairy, Cooperative creameries, Commercial credit
Note
streszcz., summ..
Abstract
Cel - Celem artykułu jest przedstawienie oraz analiza zależności między wielkością funduszu udziałowego a pozycją kredytową spółdzielni mleczarskich. Metodologia badania - Do badań zakwalifikowano 60 spółdzielni mleczarskich, które w 2010 roku sporządziły oraz ogłosiły sprawozdanie finansowe w Monitorze Spółdzielczym B. Badanie podzielono na dwie części. W pierwszej przeprowadzono test ANOVA rang Kruskalla-Wallisa w celu potwierdzenia poprawności podziału badanej grupy na kwartyle. W drugiej części zastosowano jednoczynnikową analizę wariancji w celu sprawdzenia istotności zróżnicowania wielkości pozycji kredytowej w podgrupach. Wynik - W wyniku przeprowadzonych badań udowodniono, iż zachodzi istotna zależność pomiędzy wielkością funduszu udziałowego spółdzielni mleczarskich oraz pozycją kredytową, liczoną relacją należności handlowych do zobowiązań handlowych. Oryginalność/wartość - Artykuł jest próbą odpowiedzi na pytanie, jak wielkość posiadanego funduszu udziałowego wpływa na pozycję kredytową spółdzielni mleczarskich. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The article's aim is to introduce and analyze the correlation between the size of shareholders fund and credit position of dairy cooperatives. Design/methodology/approach - The study involved 60 dairy cooperatives which had prepared and announced financial report in section B of the Cooperative Supervision in 2010. The research was divided into two parts. In first part the test of ANOVA rang Kruskalla-Wallis was performed to confirm the accuracy of division of the examined group into quarters. In second part ANOVA analysis of variance was used in order to verify the relevance of variation in size of credit position in subgroups. Findings - As a result of carried out examinations it was proved that there is significant relationship between the size of shareholders fund of dairy cooperatives and credit position estimated by relation between trading dues and trade payables. Originality/value - this article is an attempt of answering the question how the dimension of owned shareholders fund affects the credit position of dairy cooperatives. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Dworniak J. (2010), Ekonomiczno-finansowe skutki zmian funduszu udziałowego w spółdzielniach mleczarskich, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
  2. Francuz P., Mackiewicz R. (2007), Liczby nie wiedzą skąd pochodzą. Przewodnik po metodologii i statystyce nie tylko dla psychologów, Wydawnictwo KUL, Lublin.
  3. Krzemińska D. (2005), Finanse przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań.
  4. Krzemińska D. (2009), Wiarygodność kontrahenta w kredycie kupieckim, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
  5. Pietrzak M. (2006), Efektywność finansowa spółdzielni mleczarskich - koncepcja oceny, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
  6. Rytko P. (2009), Zarządzanie kredytem handlowym w małych i średnich przedsiębiorstwach, Difin, Warszawa.
  7. Stanisz A. (2006), Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny, t. 1, StatSoft Polska Sp. z o.o., Kraków.
  8. Wędzki D. (2000), Teoria zintegrowanego zarządzania kredytem handlowym w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
  9. Zawadzka D. (2009), Determinanty popytu małych przedsiębiorstw na kredyt handlowy. Identyfikacja i ocena. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
  10. Ustawa z dnia 16 września 1982r. Prawo Spółdzielcze, DzU, nr 30, poz. 210, s. 1.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu