BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jędrzejczak-Gas Janina (Uniwersytet Zielonogórski)
Title
Zarządzanie kapitałem obrotowym netto w przedsiębiorstwach sektora telekomunikacyjnego notowanych na rynku NewConnect
The Net Working Capital Management in the Companies of the Telecommunication Industry Quoted on the NewConnect Market
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 67, s. 49-59, tab., bibliogr. 10 poz.
Issue title
Narzędzia zarządzania finansami
Keyword
Kapitał obrotowy, Zarządzanie kapitałem obrotowym, Rynek NewConnect, Telekomunikacja
Working capital, Management of working capital, NewConnect market, Telecommunication
Note
streszcz., summ..
Abstract
Cel - Celem artykułu jest zidentyfikowanie strategii zarządzania kapitałem obrotowym netto (KON) w przedsiębiorstwach sektora telekomunikacyjnego notowanych na rynku NewConnect. W artykule omówiono pojęcie kapitału obrotowego i przedstawiono strategie zarządzania kapitałem obrotowym netto. Metodologia badania - Artykuł przedstawia wyniki badań empirycznych, przeprowadzonych przez autora na zbiorowości przedsiębiorstw sektora telekomunikacyjnego notowanych na rynku NewConnect. Przedstawiono również metodykę identyfikacji realizowanej strategii zarządzania kapitałem obrotowym netto. Wynik - Z przeprowadzonych badań wynika, że w badanym okresie najczęściej realizowaną strategią była strategia agresywno-agresywna (47,2%), następnie agresywno-konserwatywna (22%) oraz umiarkowanie-konserwatywna (19,4%). Należy przy tym zaznaczyć, że na przestrzeni lat 2009-2012 wzrósł udział strategii agresywno-konserwatywnej, zmniejszył się natomiast udział strategii umiarkowanie-konserwatywnej. Oryginalność/wartość - Na podstawie opracowanej metodyki określono rodzaj i liczbę strategii zarządzania KON stosowanych przez badane przedsiębiorstwa. Badaniami objęto lata 2009-2012, czyli okres występowania największego od lat 30. XX wieku kryzysu gospodarczego.(abstrakt oryginalny)

Purpose - The purpose of this article is to identify the Net Working Capital (NWC) management strategies in the telecommunication industry companies quoted on the NewConnect market. It is in the article that the concept of the working capital was discussed and the strategies for the net working capital management were presented. Design/Methodology/approach - The article shows the results of research, carried out on the example of companies of the telecommunication industry quoted on the NewConnect market. The methodology to identify the executed net working capital management strategy was also described. Findings - The study shows that over the period considered, it was the aggressive-aggressive strategy that dominated (47,2%) and the aggressive-conservative strategy was next one (22%) and moderately-conservative (19,4%). It should be noted that over the years 2009-2011 the share of the aggressive-conservative strategy increased and the share of the moderately-conservative strategy decreased. Originality/value - On the basis of the developed methodology, the types and the number of the management strategies applied by the examined companies were specified. The study covered the years 2009-2012, i.e. the period of the most severe economic crisis since 30-ies of the twentieth century. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Brigham E.F., Houston J.F. (2005), Podstawy zarządzania finansami, t. 2, PWE, Warszawa.
  2. Dobija M. (2001), Rachunkowość zarządcza i controlling, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  3. Finanse małych i średnich przedsiębiorstw (2004), red. W. Pluta, PWE, Warszawa.
  4. Gabrusewicz W. (2007), Podstawy analizy finansowej, PWE, Warszawa.
  5. Leahigh D.J. (1999), Zarządzanie finansami, PWE, Warszawa.
  6. "Rachunkowość" 2014, nr 3.
  7. Sierpińska M., Wędzki D. (1999), Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  8. Wawryszuk-Misztal A. (2007), Strategie zarządzania finansami. Studium empiryczno-teoretyczne, Wydawnictwo UMCS, Lublin.
  9. Wędzki D. (2006), Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
  10. Sektorowe wskaźniki finansowe, http://rachunkowosc.com.pl/c/Artykuly,Wskazniki_sektorowe (3.02.2014).
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu