BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Okręglicka Małgorzata (Politechnika Częstochowska)
Title
Cash pooling jako zaawansowana metoda zarządzania środkami pieniężnymi przedsiębiorstw
Cash Pooling as an Advanced Technique of Cash Management in Enterprises
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 67, s. 71-80, rys., tab., bibliogr. 20 poz.
Issue title
Narzędzia zarządzania finansami
Keyword
Płynność finansowa, Zarządzanie gotówką, Cash pooling, Zarządzanie finansami
Financial liquidity, Cash management, Cash pooling, Financial management
Note
streszcz., summ..
Abstract
Celem artykułu jest prezentacja cash poolingu jako zaawansowanej metody zarządzania środkami pieniężnymi w przedsiębiorstwie oraz zalet płynących z jego wykorzystania. Podstawowym celem cash poolingu jest optymalizacja i wykorzystanie nadwyżek środków pieniężnych wszystkich spółek w grupie w celu zmniejszenia zadłużenia zewnętrznego i zwiększenia płynności. Artykuł ten jest oparty na badaniach literatury, jak również na badaniach rynkowych. Podkreśla korzyści płynące z zastosowania cash poolingu w przedsiębiorstwie i przedstawia techniki cash poolingu, jak wirtualny cash pooling czy rzeczywisty cash pooling. Prezentacja tego tematu podkreśla konieczność aktywnego zarządzania środkami pieniężnymi za pomocą najnowocześniejszych technik w taki sposób, aby zmaksymalizować dostępność gotówki nie zainwestowanej w środki trwałe lub inne zasoby oraz aby uniknąć ryzyka niewypłacalności. (abstrakt oryginalny)

The main aim of this paper is to present cash pooling as an advanced technique of cash management in enterprises and the advantages of its use. The primary target of cash pooling is the optimization and use of surplus funds of all companies in a group in order to reduce external debt and increase th e liquidity. This article is based on the studies of the literature as well as on the market research. It stresses the benefits of using cash pooling in company and presents techniques of cash pooling like notional cash pooling and zero/ target balancing cash pooling. The presentation of this topic emphasizes the need for active cash management using the most modern techniques in such a manner as to maximize the availability of cash not invested in fixed assets or inventories and to avoid the risk of insolvency. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Borowiec L., Włoch J. (2013), Rola cash poolingu w efektywnym zarządzaniu płynnością finansową grupy kapitałowej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 765, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 61.
 2. Camerinelli E. (2010), Trends in cash, liquidity and working capital management automation: The role of technology, "Journal of Corporate Treasury Management", Feb, vol. 3, issue 2.
 3. Cash Pooling and Netting as Levers for Optimizing Cash and Reducing Risks (2012), "Global Finance", Sep, vol. 26, issue 9, Special section.
 4. Cash pooling expected by foreign firms, but domestic interest growing (2002), "Prague Business Journal", 6/24, vol. 7, issue 25.
 5. Czekaj J., Dresler Z. (2005), Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Podstawy teorii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 6. d'Addario J. (2009) Protecting Cash Flow During The Crisis, "Investment Dealers' Digest", 2/23, vol. 75, issue 8.
 7. Folga J. (2009), Zarządzanie majątkiem obrotowym, w: Nowoczesne zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, red. A. Bielawska, C.H. Beck, Warszawa.
 8. Gorczyńska M., Wieczorek-Kosmala M., Znaniecka K. (2008), Finanse przedsiębiorstwa, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 9. Göcke T., Rittscher H. (2012), Cash-Pooling in Krise und Insolvenz, "Deutsche Zeitschrift für Wirtschafts- und Insolvenzrecht", Sep, vol. 22, issue 9.
 10. Grzywacz J. (2006), Cash pooling w efektywnym zarządzaniu gotówką przez przedsiębiorstwo, w: Zarządzanie majątkiem obrotowym w przedsiębiorstwie, red. J. Grzywacz Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 11. Krajicek J. (2012), Cash Management a Cash Pooling, 6th International Scientific Conference on Managing and Modelling of Financial Risks Location: Ostrava, Czech Republic Date: Sep 10-11.
 12. Kreczmańska-Gogol K. (2010), Faktoring w Polsce 2010. Analiza Rynek Perspektywy, Difin, Warszawa.
 13. Michalski G. (2005), Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 14. Polak P., Kocurek K. (2007), "Dulcius ex asperis" - How cash pooling works in the Czech Republic, "Management: Journal of Contemporary Management Issues", Nov, vol. 12, issue 2.
 15. Ross, S.A., Westerfield R.W., Jordan B.D. (1993), Fundamentals of corporate finance, IRWIN, INC., Homewood. Rutkowski A. (2007), Zarządzanie finansami, PWE, Warszawa.
 16. Sierpińska M., Wędzki D. (1997), Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 17. Tarnóczi T., Fenyves V. (2011), Liquidity management and corporate risk. Annals of the University of Oradea, "Economic Science Series", vol. 20, issue 1.
 18. Wawryszuk-Misztal A. (2007), Strategie zarządzania kapitałem obrotowym netto w przedsiębiorstwach, Wyd. UMCS, Lublin.
 19. Wędzki D. (2003), Strategie płynności finansowej przedsiębiorstwa, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 20. Zawal-Kubiak H. (2004), Cash pooling - skutki w podatku dochodowym, "Przegląd Podatkowy", nr 2.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu