BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sierpińska-Sawicz Agata (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Sposoby unikania konsekwencji podatkowych wynikających z nieterminowych płatności faktur w obrocie gospodarczym
Ways to Avoid Tax Consequences Resulting from Outstanding Invoice Payments in Trade
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 67, s. 93-101, bibliogr. 13 poz.
Issue title
Narzędzia zarządzania finansami
Keyword
Obligacje, Obrót gospodarczy, Terminowość zapłaty, Papiery dłużne, Weksle, Faktoring
Bonds, Economic turnover, Prompt payment, Debt securities, Bill of exchange, Factoring
Note
streszcz., summ..
Abstract
W artykule omówiono kierunki zmian ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych i formy płatności faktur zapobiegające konsekwencjom podatkowym związanych z tymi zmianami. Przedsiębiorstwa nie mogą bowiem zaliczyć do kosztów podatkowych zużycia surowców i materiałów dotyczących niezapłaconych faktur za ich dostawy czy też faktur za realizację usług, jeśli przeterminowanie faktur jest dłuższe niż 30 dni. Stąd podejmują one próby dopasowania form płatności do swojej sytuacji płatniczej, wykorzystując do tego celu weksle i obligacje w ich funkcji płatniczej, kompensaty oraz faktoring odwrotny. (abstrakt oryginalny)

The article discusses the trends of law changes concerning the terms of payment in commercial transactions. Forms of invoices payment avoiding the tax consequences associated with these changes are presented. Enterprises cannot include in tax costs the raw material and materials for which invoices for the supplies or for delivery of goods are outstanding and the overdue is longer than 30 days. Hence, they attempt to match the payment forms to their own payment situation, using such instruments as bills, bonds, compensation and reverse factoring. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bączyk M., Koziński M.H., Michalski M., Pyzioł W., Szumański A., Weiss I., Papiery wartościowe, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2002.
 2. Cebrowska T. (2011), Rachunkowość finansowa i podatkowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 3. Dudek M., Wasylkowska M. (2011), Ekonomiczno-prawny charakter papieru wartościowego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 639, "Finanse, Rynki finansowe, Ubezpieczenia" nr 37, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 4. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/7/UE z dnia 6 lutego 2011 r. w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych (DzU UE L48 z 23.02.2011).
 5. Fedak Z. (2013), Leczenie zatorów płatniczych alla polacca, "Rzeczpospolita" 23.04.2013.
 6. Golawska-Witkowska G., Rzeczycka A., Zalewski H., Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 2006.
 7. http://prawo.legeo.pl (25.04 2014).
 8. Kreczmańska-Gigol K. (2010), Przelew wierzytelności, faktoring, forfaiting, w: Aktywne zarzadzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa, red K. Kreczmańska-Gigol, Difin, Warszawa.
 9. Ostrowska K. (2012), Poprawia płynność i relacje między kontrahentami, "Rzeczpospolita" 6.12.2012, dodatek: "Usługi finansowe".
 10. Sierpińska-Sawicz A. (2013), Faktoring odwrotny - narzędziem poprawy płynności finansowej w górnictwie, "Przegląd Górniczy", nr 9.
 11. Ustawa z dnia 16 listopada 2012 roku o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce, DzU 2012, poz.1342, http://isap.sejm.gov.pl (25.04 2014).
 12. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 rok Kodeks cywilny- tekst ujednolicony DzU 2014, poz. 121.
 13. Ustawa z dnia 8 marca 2013 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, www.orka.sejm.gov.pl.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu