BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wędzki Dariusz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Title
Analiza porównawcza struktur czasowych należności
Comparative Analysis of Accounts Receivable Aging Schedules
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 67, s. 103-113, tab., bibliogr. 18 poz.
Issue title
Narzędzia zarządzania finansami
Keyword
Należności, Terminowość zapłaty, Analiza porównawcza, Controlling, Zarządzanie płynnością finansową
Receivables, Prompt payment, Comparative analysis, Controlling, Liquidity management
Note
streszcz., summ..
Abstract
Cel - w opracowaniu dokonano porównania zalet i słabości różnych formuł struktury wiekowej należności. Jest to metoda analizy, w której określa się udział kwot należności przeterminowanych o określonym wieku. Metodologia badania - badanie ma charakter normatywny. Zaprezentowano matematyczne modele różnych struktur czasowych należności. Wynik - efektem opracowania jest porównanie formuł matematycznych różnych struktur analizy czasowej należności ze wskazaniem ich zalet i wad. Oryginalność/wartość - opracowanie jest prawdopodobnie pierwszą analizą porównawczą formuł analitycznych struktury czasowej należności w polskich badaniach. (abstrakt oryginalny)

Purpose - in a paper some advantages and disadvantages of different aging schedules were compared. Aging schedule is a method of comparing past-due amounts of accounts receivables. Design/methodology/approach - research is based on normative methodology. Some mathematical models of different aging schedules were developed. Findings - a conclusion of the paper is comparison of different aging schedule models and characteristics of their prons and cons. Originality/value - the paper is probably the first one comparison of various models of aging schedule in Polish research. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Benishay H. (1965), Managerial Controls of Accounts Receivable: A Deterministic Approach, "Journal of Accounting Research", vol. 3, no. 1, s. 114-132.
 2. Gallinger G., Healey B. (1991), Liquidity Analysis and Management, Addison-Wesley, Menlo Park.
 3. Gentry J., De la Garza J. (1985), A Generalized Model for Monitoring Accounts Receivable, "Financial Management", Winter, s. 28-37.
 4. Hill N., Sartoris W. (1992), Short-term Financial Management, Prentice Hall, Englewood Cliffs.
 5. Innes J. (2004), Handbook of Management Accounting, Elsevier/CIMA, Burlington.
 6. Lewellen W., Edmister R. (1973), A General Model for Accounts Receivable Analysis and Control, "Journal of Financial and Quantitative Analysis", March, s. 195-206.
 7. Marzec J., Pawłowska M. (2012), Substytucja między kredytem kupieckim i bankowym w polskich przedsiębiorstwach - wyniki empiryczne na podstawie danych panelowych, "Bank i Kredyt", nr 43 (6), s. 29-56.
 8. Mavrovitis B. (1990), Cashflow, Credit and Collection, Probus, Chicago.
 9. Michalski G. (2013), Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 10. Parkinson K., Kallberg J. (1993), Corporate Liquidity. A Guide to Managing Working Capital, Irwin, Homewood.
 11. Podedworna-Tarnowska D. (2007), Faktoring w Polsce. Szanse i zagrożenia rozwoju, Wydawnictwo SGH, Warszawa.
 12. Stone B. (1976), The Payments-Patters Approach to the Forecasting and Control of Accounts Receivable, "Financial Management", Autumn, s. 65-82.
 13. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, tekst jedn. DzU 2002, nr 76, poz. 694 z późn. zm.
 14. Wędzki D. (2013), Integracja analizy ABC i XYZ w kontrolingu należności, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2013, nr 6 (749), s. 20-29.
 15. Wędzki D. (1999), Ocena spłaty należności, "Rachunkowość", nr 11, s. 625-631.
 16. Wędzki D. (2000), Ocena spłaty należności, "Rachunkowość", nr 6, s. 375-380.
 17. Wędzki D. (2011), Propozycja analizy portfelowej należności, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", nr 64 (120), s. 141-161.
 18. Wędzki D. (2000), Teoria zintegrowanego zarządzania kredytem handlowym w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu