BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Barburski Jacek (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Title
Kapitały własne jako podstawa bezpieczeństwa działalności gospodarczej na przykładzie przedsiębiorstw WIG20
Shareholders' Equity as a Basis For Safeguarding The Security Of Companies' Activities as Exemplified By Entities From the WIG20 (Warsaw Stock Exchange Index)
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 67, s. 117-136, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Issue title
Narzędzia zarządzania finansami
Keyword
Kapitał własny, Wypłacalność, Indeks giełdowy, Spółki giełdowe
Ownership capital, Financial solvency, Stock market indexes, Stock market companies
Note
streszcz., summ..
Abstract
Kapitały własne stanowią niezwykle ważną kategorię ekonomiczną dla każdego przedsiębiorstwa. Ich znaczenie wyraża się przede wszystkim w zapewnieniu stabilności finansowania działalności oraz wysokiej gwarancji bezpieczeństwa dla wierzycieli. Głównym celem artykułu jest przedstawienie roli kapitałów własnych w finansowaniu działalności przedsiębiorstw. Artykuł składa się ze wstępu, dwóch części teoretycznych, jednej części empirycznej oraz spisu literatury. W części teoretycznej zostały przedstawione kapitały własne w ujęciu rachunkowości - w podziale na dwie grupy: 1) przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe i usługowe oraz 2) banki - oraz ich główne miary bezpieczeństwa działalności, takie jak adekwatność kapitałowo-majątkowa i współczynnik bezpieczeństwa. W części empirycznej dokonano oceny poziomu i struktury kapitałów własnych na przykładzie podmiotów tworzących "WIG20". (abstrakt oryginalny)

For each company, shareholders' equity is an immensely important economic category. Its meaning lies in ensuring financial stability and safeguarding creditors' security. The main aim of this paper is to present the role of shareholders' equity in the financing companies' operations. The paper consists of an introduction, two theoretical parts, one empirical part and a bibliography. The theoretical part presents shareholders' equity in terms of accounting treatment of two groups of entities: 1) manufacturers, retailers and service-providers, and 2) banks and the main indicators of the security of their business operations, such as their capital and asset adequacy and security ratios. In the empirical part, the author assesses the level and structure of shareholders' equity using entities form the WIG20 index as an example. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bankowość, wybrane zagadnienia (2001), red. E. Getka, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 2. Dyrektywa z 17 kwietnia 1989 r. w sprawie funduszy własnych banków - Council Directive of 17 April 1989 on the own funds of credit institutions - 89/299/EEC + 91/633/EEC + 92/16/EEC - (OJ L 124, 05.05.1989 + OJ L 339,11.12.1991 + OJ L 75,21.03 1992).
 3. Dyrektywa z 18 grudnia 1989 r. w sprawie współczynnika wypłacalności instytucji kredytowych - Council Directive of 18 December 1989 on a solvency ratio for credit institution - 89/647/EEC + 91/31/EEC (OJ L 386 30.12.1989 + OJ L 17, 23.01.1991).
 4. Hagemuller K.F. (1989), Der Bankbetrieb, Gabler Verlag, Wiesbaden.
 5. Hubner O. (1854), Die Banken, Leipzig.
 6. Moulton H.G. (1918), Commercial Banking and Capital Formation, Journal of Political Economy.
 7. Podstawy zarządzania finansami banku komercyjnego (1998), red. E. Bogacka-Kisiel, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław-Perugia.
 8. Raport o sytuacji banków w 2012 roku (2013), Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa.
 9. Saunders A. (1997), Financial Institutions Management. A Modern Perspective, McGraw-Hill, Irwin Homewood.
 10. Sawicki K. (2001), Rachunkowość finansowa przedsiębiorstw według znowelizowanej ustawy o rachunkowości, cz. I, Ekspert Wydawnictwo i Doradztwo, Wrocław.
 11. Sierpińska M. (2004), Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 12. Stutzel W. (1959), Vortrage fur Sparkassenprufer, Stuttgart.
 13. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, (DzU 2012, poz. 1376, z późn. zm.(t.j.).
 14. Wagner A. (1857), Beitrage zur Lehre von den Banken, Leipzig.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu