BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Tomaszewska Anna Wanda (Uniwersytet Łódzki)
Title
Przemysły kreatywne w Polsce. Stan oraz przykłady strategii i programów na rzecz wsparcia kreatywności w skali lokalnej
Creative Industries and Examples in Poland the State of Creative Industries and Examples of Strategies and Programs Supporting Creativity at the Local Level
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2013, nr 107, s. 7-24, tab.,rys., bibliogr. 21 poz.
Issue title
Kultura, kreatywność i biznes Wyzwania dla polityki regionalnej
Keyword
Przemysł kreatywny, Kreatywność
Creative industry, Creativity
Note
streszcz., summ.
Abstract
Chociaż kreatywność i przemysły kreatywne są definiowane i klasyfikowane w różny sposób, to i tak odgrywają coraz większą rolę we współczesnych gospodarkach i stają się czynnikami budowania konkurencyjności miast i regionów. W konsekwencji powstaje coraz więcej projektów i programów wspierających rozwój kreatywności i przemysłów kreatywnych w różnej skali, także lokalnej. Celem artykułu jest prezentacja stanu przemysłów kreatywnych w Polsce i niektórych przykładów strategii i programów wspierających rozwój tych przemysłów w skali lokalnej. W pierwszej części przedstawiono także wybrane cechy i definicje pojęć "kreatywność" i "przemysły kreatywne", jak również ich zróżnicowany zakres.(fragment tekstu)

Although creativity and creative industries are defined and classified in many different ways, they play an increasing role in modern economies and become factors of building the cities and regions' competitiveness. As a consequence, the projects and programs supporting creativity and creative industries are being carried out at different levels, also at the local one. The aim of the article is to present the state of creative industries in Poland and some examples of strategies and programs supporting creative industries at the local level. It also includes, in the first part, selected characteristics and definitions of terms "creativity" and "creative industries", as well as its different range(author's abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Creative economy report 2008, UNCTAD 2008, http://unctad.org/fr/Docs/ditc20082cer_ en.pdf (dostęp: 17.12.2012).
 2. Florida R., Narodziny klasy kreatywnej, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2010.
 3. Florida R., The rise of the creative class. And how it's transforming work, leisure, community and everyday life, Basic Books, New York 2002.
 4. Grochowski M., Dudek-Mańkowska S., Fuhrmann M., Zegar T., Sektor kreatywny w województwach pomorskim i kujawsko-pomorskim. Raport z badań, Gdańsk 2012, http://www.kreatywni.arp.gda.pl/plik,54,raport-skb-2012-pdf.pdf (dostęp: 21.12.2012).
 5. Grochowski M., Sektor kreatywny w Warszawie. Potencjał i warunki rozwoju, Creative Metropoles, Warszawa 2010
 6. http://www.creativemetropoles.eu/uploads/files/creative_ metropoles_raport_warszawski_sektor_kreatywny.pdf (dostęp: 21.12.2012).
 7. http://www.kreatywna.lodz.pl/page/14,glowne-zalozenia.html (dostęp: 20.12.2012). http://www.uml.lodz.pl/ (dostęp: 20.12.2012).
 8. Investing in creative industries - a guide for local authorities, DCMS, June 2009, http:// www.theworkfoundation.com/DownloadPublication/Report/269_2204842.pdf (dostęp: 18.12.2012).
 9. Janik M., Przestrzeń kreatywności i kreatywność przestrzeni, w: Kreatywne miasto - kreatywna aglomeracja, red. A. Klasik, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2009.
 10. Klasik A., Od sektora kultury do przemysłów kreatywnych, w: Od przemysłów kultury do kreatywnej gospodarki, red. A. Gwóźdź, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2010.
 11. Klasik A., Przemysły kreatywne oparte na nauce i kulturze, w: Kreatywne miasto - kreatywna aglomeracja, red. A. Klasik, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2009.
 12. Koszarek M., Diagnoza sektora branż kreatywnych na obszarze metropolii gdańskiej, BSR Expertise, 2011, http://www.creativecitiesproject.eu/en/output/doc-23-2011/ SWOT_Gdansk_PL.pdf (dostęp: 16.12.2012).
 13. Lewandowski P., Mućk J., Skrok Ł., Znaczenie gospodarcze sektora kultury. Wstęp do analizy problemu, Instytut Badań Strukturalnych, Warszawa 2010; http://ibs.org. pl/site/upload/publikacje/ObserwatoriumKultury/znaczenie%20gospodarcze%20s ektora%20kultury%20-%20raport%20IBS.PDF (dostęp: 19.12.2012).
 14. Mackiewicz M., Michorowska B., Śliwka A., Analiza potrzeb i rozwoju przemysłów kreatywnych, ECORYS Sp. z o.o., Warszawa 2009; http://www.mg.gov.pl/files/upload/ 10147/Analiza%20potrzeb%20i%20rozwoju%20przemyslow%20kreatywnych. pdf (dostęp: 16.12.2012).
 15. Meller A., Tyborska M., Wspólny plan działania dla branż kreatywnych. Lokalny plan działania dla metropolii gdańskiej, Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości,http://www.creativecitiesproject.eu/en/output/2012/doc/Local-Implementation- Plan-inGdanskin-Polish.pdf (dostęp: 20.12.2012).
 16. Strategia zarządzania marką Łódź na lata 2010-2016, http://www.kreatywna.lodz.pl/data/ dataPublicator/strategia_zarzadzania_marka_lodz_na_lata.pdf (dostęp: 20.12.2012).
 17. Stryjakiewicz T., Kaczmarek T., Męczyński M., Parysek J.J., Stachowiak K., Polityka wspierania rozwoju sektora kreatywnego w poznańskim obszarze metropolitalnym na tle doświadczeń zagranicznych, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2010
 18. Stryjakiewicz T., Stachowiak K., Uwarunkowania, poziom i dynamika rozwoju sektora kreatywnego w poznańskim obszarze metropolitalnym, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2010.
 19. The economy of culture, KEA 2006, http://www.keanet.eu/ecoculture/studynew.pdf (dostęp: 16.12.2012).
 20. The impact of culture on creativity, KEA 2009, http://www.keanet.eu/docs/impactculturecreativityfull. pdf (dostęp: 20.12.2012).
 21. Wspólna strategia rozwoju kreatywności przemysłowej na pograniczu polsko-litewskim, Olita-Suwałki 2011, http://www.ugpunsk.pl/userfiles/file/Strategia%20Rozwoju% 20PK%20na%20Pograniczu%20PL.pdf (dostęp: 20.12.2012).
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu