BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dubiel Beata (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Ubezpieczenie jako metoda zarządzania ryzykiem w rolnictwie
The Insurance as a Method of Risk Management in the Agriculture
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 67, s. 185-199, rys., tab., bibliogr. 17 poz.
Issue title
Narzędzia zarządzania finansami
Keyword
Rolnictwo, Zarządzanie ryzykiem, Ubezpieczenia rolnicze, Ryzyko pogodowe
Agriculture, Risk management, Agriculture insurance, Weather risk
Note
streszcz., summ..
Abstract
Artykuł porusza problematykę zarządzania ryzykiem w sektorze rolnym przy wykorzystaniu jednej z metod, tj. ubezpieczenia. Omówiony został unijny oraz krajowy system prawny zarządzania ryzykiem w rolnictwie. Szczegółowo zostały przedstawione obowiązkowe ubezpieczenia rolne jako przykład instrumentu zarządzania ryzykiem katastroficznym. W artykule zestawiono także dane statystyczne obrazujące sytuację na rynku obowiązkowych ubezpieczeń upraw i zwierząt gospodarskich. (abstrakt oryginalny)

The article touches on a problems connected with risk management in agricultural sector, with using the insurance as one of the methods. There were discussed both law systems of risk managing in the agriculture - the system of the European Union and the national system. There were in detail presented the mandatory agricultural insurances as an example of instrument of managing catastrophic risk. In the article were also presented statistics illustrating the situation on the mandatory farming insurances market and on the farm animals insurance market. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Dekret z dnia 3 stycznia 1947 r. o uregulowaniu ubezpieczeń rzeczowych i osobowych, DzU 1947, nr 5, poz. 23.
 2. Janowicz-Lomott M., Łyskawa K. (2011), Partnerstwo publiczno-prywatne w ubezpieczeniach rolnych, w: Inwestycje finansowe i ubezpieczenia-tendencje światowe a polski rynek, red. nauk. K. Jajuga, W. Ronka-Chmielowiec, UE Wrocław, s. 171-172.
 3. Jędrzejczyk I., Bożek-Węglarz S. (2007), The Insurance of Catastrophic Risk In the European Union and the Global Changes, Wyd. AE w Katowicach.
 4. Klimowski C. (2002), Istota, skutki i zarządzanie ryzykiem katastroficznym w rolnictwie polskim, Wyd. IERGŻ, Warszawa.
 5. Komunikat Komisji dla Rady w sprawie zarządzania ryzykiem i w sytuacjach kryzysowych w rolnictwie, COM(2005)74, z dnia 9.03.2005, www.eur-lex.europa.eu (19.12.2013).
 6. Koźmiński Cz., Michalska B. (2010), Niekorzystne zjawiska atmosferyczne w Polsce. Straty w rolnictwie, w: Klimatyczne zagrożenia rolnictwa w Polsce, red. Cz. Koźmiński, B. Michalska, J. Leśny, Szczecin.
 7. Natural catastrophes and man-made disasters in 2007: high losses in Europe (2008), "Sigma" 2008, nr 1, Swiss Re, Zurich.
 8. Łuczak P. (2006), Co i na jak długo zostało ze wsparcia krajowego? "Top Agrar Polska" 2006, nr 3, s. 20-21.
 9. Łyskawa K. (2008), System zarządzania ryzykiem w rolnictwie polskim-perspektywy, w: Ubezpieczenia w gospodarce rynkowej, red. E. Kucka, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn, s. 236.
 10. Ronka-Chmielowiec W. (2009), Ubezpieczenia w zarządzaniu ryzykiem, w tym rolnym i katastroficznym, w: "Studia Ubezpieczeniowe" 2009, nr 127.
 11. Rozporządzenie z dnia 20 kwietnia 1948 r. o przymusowym ubezpieczeniu budowli od ognia, DzU 1948, nr 26, poz. 178.
 12. Ustawa z dnia 28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej, DzU 1990, nr 59, poz. 344 z późn. zm.
 13. Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, DzU 2003, nr 124, poz. 1152 z późn. zm.
 14. Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, DzU 2005, nr 150, poz. 1249 z późn. zm.
 15. Ustawa z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, DzU 2008, nr 170, poz. 1051 z późn. zm.
 16. www.minrol.gov.pl (15.03.2014).
 17. www.eur-lex.europa.eu (12.09.2013).
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu