BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Felczak Tomasz (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Wpływ wielkości ekonomicznej i typu rolniczego gospodarstw rolniczych na charakter strategii płynności finansowej
The Impact of the Economic Size and Farming Type of Agricultural Farms on Nature of Liquidity Strategies
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 67, s. 201-210, rys., tab., bibliogr. 18 poz.
Issue title
Narzędzia zarządzania finansami
Keyword
Płynność finansowa, Gospodarstwa rolne, Kapitał obrotowy
Financial liquidity, Arable farm, Working capital
Note
streszcz., summ..
Abstract
Cel - Celem opracowania była identyfikacja wpływu wielkości ekonomicznej i typu rolniczego gospodarstw rolniczych na charakter stosowanej strategii płynności finansowej. Metodologia badania - Strategie płynności finansowej w ujęciu dochód-ryzyko wyznaczone zostały za pomocą wskaźnika syntetycznego. Wpływ wielkości ekonomicznej i typu rolniczego gospodarstw określono na podstawie testu ANOVA rang Kruskala-Wallisa i testu mediany. Wynik - Specyfika prowadzonej produkcji rolniczej, a w szczególności udział produkcji roślinnej, w istotny sposób różnicowała podejście zarządzających do ryzyka utraty płynności finansowej. Poziom wykazywanej przez gospodarstwa rolnicze nadwyżki bezpośredniej nie wpływał istotnie na charakter stosowanej strategii płynności finansowej w ujęciu dochód-ryzyko. Oryginalność/wartość - Próba identyfikacji wpływu wielkości ekonomicznej i typu rolniczego gospodarstw na zróżnicowanie strategii płynności finansowej w ujęciu dochód-ryzyko. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The purpose of the study was to identify the impact of the economic size and farming type of agricultural farms on the nature of liquidity strategies in terms of income-risk. Design/Methodology/approach - The nature of liquidity strategies in terms of income-risk was based on the synthetic indicator. The impact of economic size and farming type of farms on nature of financial liquidity strategy was determined by Kruskal-Wallis ANOVA test and median test. Findings - The nature of agricultural production and especially share of crop production differentiated approach to the liquidity risk management. The level of farm gross margin did not affect significantly on the nature of the financial liquidity strategies in terms of income-risk. Originality/value - Identify the impact of the economic size and framing type of agricultural farms on nature of liquidity strategies in terms of income-risk. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Balicki A. (2009), Statystyczna analiza wielowymiarowa i jej zastosowania ekonomiczno-społeczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 2. Goraj L., Skarżyńska A., Ziętek I. (2005), Metodologia SMG 2002 dla typologii gospodarstw rolnych w Polsce, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 3. Hawawini G., Viallet C., Vora A. (1986), Industrial Influence on Corporate Workin Capital Decisions, Sloan Management Reviev,
 4. Kopiński A. (2001), Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Metody i zastosowania, Wydawnictwo Forum Naukowe, Poznań-Wrocław.
 5. Kubiak J. (2005), Hierarcha krótkoterminowych źródeł finansowania przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 6. Osuch D., Goraj L., Skarżyńska A., Grabowska K. (2004), Plan wyboru próby gospodarstw rolnych polskiego FAND 2004, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 7. Osuch D., Zmarzłowki K. (2010), Wyniki standardowe uzyskane przez gospodarstwa rolnie w polskim FADN, region Mazowsze i Podlasie, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 8. Pandey I.M. (2009), Essentials of Financial Management, Vikas Publishing House PVT LTD, New Delhi.
 9. Pułaska-Turyna B.(2011), Statystyka dla ekonomistów, Difin, Warszawa.
 10. Rozporządzenie Rady nr 79/65/EWG z dnia 15 czerwca 1965 r. ustanawiające sieć zbierania danych rachunkowych o dochodach i prowadzonej działalności gospodarczej gospodarstw rolnych w Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej (DzU L 109 z 23.6.1965, s. 1859).
 11. Sagan J. (1955), Towards a Theory of Working Capital Managment, The Journal of Finance, May.
 12. Stanisz A. (2006), Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny, t. 1, StatSoft Polska Sp. z o.o., Kraków.
 13. Walker W.E. (1967), Towards a Theory of Working Capital, The Engineering Economist, Winter.
 14. Wasilewski M. (2004), Ekonomiczno-organizacyjne uwarunkowania gospodarowania zapasami w przedsiębiorstwach rolniczych, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 15. Wędzki D. (2003), Strategie płynności finansowej przedsiębiorstwa. Przepływy pieniężne a wartość dla właścicieli, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 16. Sierpińska M., Jachna T. (2005), Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 17. Siudak M. (1999), Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
 18. StatSoft Polska (2012), Analizy wielowymiarowe (materiały kursowe).
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu