BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wojtkiewicz Monika (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Innowacje marketingowe w budowaniu potencjału kreatywnego przedsiębiorstw
Marketing Innovation of Comapnies in Creative Capacity Building
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2013, nr 107, s. 67-83, bibliogr. 30 poz.
Issue title
Kultura, kreatywność i biznes Wyzwania dla polityki regionalnej
Keyword
Innowacje marketingowe, Kreatywność, Innowacje, Marketing
Marketing innovations, Creativity, Innovations, Marketing
Note
streszcz., summ.
Abstract
Innowacje obejmują wiele aspektów, w tym nadal mało powszechne innowacje marketingowe. Ważne jest sygnalizowanie ich możliwości oraz wszelkich płynących z nich korzyści. Innowacje marketingowe mogą odgrywać bardzo ważną rolę w budowaniu potencjału kreatywnego przedsiębiorstw. Województwo zachodniopomorskie ma ogromny potencjał w zakresie innowacji marketingowych, zważywszy na usługowy charakter ulokowanych na jego terenie firm.(fragment tekstu)

Innovations includes number of aspects with marketing innovations in it. Marketing innovations can play a very important role in building the creative capacity of companies. This is due to the characteristics of innovation and marketing, and especially the creativity which is a base for both of these concepts. Westpomerania region has a great potential in terms of marketing innovation, which is caused by the nature of strong service sector located in this area.(author's abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Baruk J., Innowacje a rozwój gospodarczy, "Problemy Jakości" 2004, nr 7.
 2. Burton-Jones A., Spender J.C., The Oxford hand book for humane capital, Oxford University Press, Oxford 2011.
 3. Gospodarka oparta na wiedzy. Wyzwania dla Polski XXI wieku, red. A. Kukliński, Wydawnictwo Komitetu Badań Naukowych, Warszawa 2001.
 4. http://cordis.europa.eu/eu-funding-guide/authority-role_pl.html (dostęp: 10.11.2012).
 5. http://cordis.europa.eu/eu-funding-guide/authority-role_pl.html (dostęp: 10.11.2012).
 6. http://pi.gov.pl/parp/chapter_86196.asp?soid=E06DFB9609D6429FBAF8921CF9D88D0 9 (dostęp: 11.10.2012).
 7. http://pi.gov.pl/parp/chapter_86196.asp?soid=E06DFB9609D6429FBAF8921CF9D88D0 9 (dostęp: 11.10.2012).
 8. http://www.konkurencyjnosc.gov.pl/NR/rdonlyres/EEE17648-B629-4A2C-AE74- 2B75858D72FA/46232/PrezentacjaBCC_06_maja_MRR4.pdf (dostęp: 14.10.2012).
 9. http://www.pi.gov.pl/Firma/chapter_95865.asp (dostęp: 10.10.2013).
 10. http://www.twtf.pl/bazawiedzy/szczegoly.php?pageid=36 (dostęp: 11.10.2012).
 11. Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, red. K.B. Matusiak, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2011.
 12. Jolly A., Od pomysłu do zysku. Jak spieniężyć innowacyjność, One Press, Gliwice 2006.
 13. Klonowski D., Innowacyjność sektora MSP w Polsce. Rządowe programy wsparcia a luka finansowa, Ernst & Young Polska, Warszawa 2009.
 14. Łapiński J., Działalność innowacyjna przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce, w: Innowacyjność 2010, red. A. Wilmańska, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2010.
 15. Niedzielski P., Rychlik K., Innowacje i kreatywność, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006.
 16. Nowacki R., Innowacyjność w zarządzaniu marketingiem, w: Innowacyjność w zarządzaniu a konkurencyjność przedsiębiorstwa, red. R. Nowacki, Difin, Warszawa 2010.
 17. Oslo Manual. Proposed guidelines for collecting and interpreting technological innovation data, The Measurement of Scientific and Technological Activities, European Commission, Eurostat 1997.
 18. Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Departament Strategii i Rozwoju Nauki, Warszawa 2008.
 19. Przedsiębiorco! Skorzystaj!, red. A. Forin, A. Herba, M. Seruga, A. Badach, M. Kopytek, K. Dudek, M. Hryniewicki, J. Rawski, A. Szwoch, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2010.
 20. Rozkrut D., Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2006-2009, Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Szczecinie, Warszawa 2010.
 21. Šavle B., Non technological innovations. Going beyond "technology to market" thinking, "Weekly Brief" no. 30, http://www.knowledge-economy.net/uploads/documents/2012/ briefs/KEN%20Brief,%20No.%2030,%20Year%202.pdf (dostęp: 11.11.2012).
 22. Starczewska-Krzysztoszek M., Ranking najbardziej innowacyjnych firm w Polsce, 2008, Warszawa 2008, za: Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2004-2006, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2008.
 23. Stawasz E., Niedbalska G., Innowacje, w: Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, red. K. B. Matusiak, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2011
 24. Świadek A., Regionalne systemy innowacyjne w Unii Europejskiej, w: Innowacje w działalności przedsiębiorstw w integracji z Unią Europejską, red. W. Janasz, Difin, Warszawa 2005.
 25. Świtalski W., Innowacje i konkurencyjność, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2005.
 26. The knowledge-based economy, Organisation for Economic Co-operation and Development, Paris 1996.
 27. The measurement of scientific and technological activities Oslo Manual for collecting and interpreting data, 3rd ed., OECD, Eurostat 2005.
 28. Tokarz A., Zasoby ludzkie jako determinanta innowacyjności przedsiębiorstw usługowych, Materiały konferencji Zarządzanie organizacjami usługowymi, Poznań 2009, http://www.uslugi.ue.poznan.pl/file/ 129_462938426.doc (dostęp: 9.10.2012).
 29. Zarządzanie działalnością innowacyjną, red. L. Białoń, Placet, Warszawa 2010.
 30. Żołnierski A., Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007-2008, PARP, Warszawa 2009.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu