BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lis Kam il (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Perspektywy regionalnego rynku pracy w warunkach transgranicznego regionu metropolitarnego Szczecina.Niemiecki program wsparcia zawodowego dla młodych mieszkańców Szczecina i powiatu polickiego
Perspectives of Regional Labor MArket in Transboundary Metropolitan Region of Szczecin German Support Program for Young Residents of Szczecin and District of Police
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2013, nr 107, s. 129-148, rys., bibliogr. 14 poz.
Issue title
Kultura, kreatywność i biznes Wyzwania dla polityki regionalnej
Keyword
Migracja, Rynek pracy, Euroregiony
Migration, Labour market, Euroregions
Note
streszcz., summ.
Abstract
Autor niniejszego tekstu między 11 a 19 czerwca 2012 roku zrealizował projekt badawczy pt. Firma w Niemczech - szansa na rozwój polsko-niemieckiego pogranicza, przy finansowym wsparciu Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej DAAD w Warszawie. W jego ramach grupa studentów Uniwersytetu Szczecińskiego wraz z opiekunami miała na celu poznanie niemieckiego regionu przygranicznego oraz rozpoznanie obowiązujących we współpracy transgranicznej polskich i niemieckich jednostek samorządu terytorialnego trendów. Głównym założeniem projektu było przekazane studentom praktycznej wiedzy o prowadzeniu w Niemczech, w warunkach transgraniczności, własnej firmy jako sposobu na stworzenie dla siebie stanowiska pracy. Grupa szczecińskich studentów w krótkim czasie odwiedziła liczne niemieckie miejscowości przygraniczne, między innymi Löcknitz, Pasewalk, Anklam, Greifswald, Herringsdorf- -Ahlbeck, Neustrelitz, Neubrandenburg, Gartz, Schwedt oraz stolicę Niemiec - Berlin. Na podstawie uzyskanych danych statystycznych oraz przeprowadzonych wywiadów w niniejszym artykule zostanie przedstawiona specyfika regionalnego rynku pracy w warunkach Transgranicznego Regionu Metropolitarnego Szczecina.(fragment tekstu)

In the period from 11.06.2012 to 19.06.2012 author of the following text completed a research project "A company in Germany - an opportunity for the development of the Polish-German borderland" with financial support of the German Academic Exchange Service DAAD in Warsaw. Within the project, a students' group of the University Szczecin, together with their teachers implemented a program to learn German border region and current trends in cross-border cooperation between Polish and German local governments. The main goal of the project was transfer practical knowledge about running own business in Germany, in cross-border terms as a way to create jobs for themselves. Students' group from Szczecin in a short time visited a number of German cities such as Löcknitz, Pasewalk, Anklam, Greifswald, Herringsdorf-Ahlbeck, Neusrelitz, Neubrandenburg, Gartz, Schwedt and the capital of Germany - Berlin. Based on a research project carried out on the basis of the statistical data and interviews the author presents specific regional labor market in a Transboundary Szczecin Metropolitan Region.(author's abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Domagała A., Integracja Polski z Unią Europejską, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
 2. Górny A., Kaczmarczyk P., Uwarunkowania i mechanizmy migracji zarobkowych w świetle wybranych koncepcji teoretycznych, Prace Migracyjne nr 49, Ośrodek Badań nad Migracjami, Instytut Studiów Społecznych UW, Warszawa 2003.
 3. Grabowska-Lusińska I., Okólski M., Emigracja ostatnia?, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2009.
 4. Informacja o rozmiarach i kierunkach emigracji z Polski w latach 2004-2011, GUS, Warszawa 2012.
 5. Jarosz A., Polscy kandydaci w wyborach komunalnych w niemieckim powiecie Uecker- -Randow w 2009 roku, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010.
 6. Kaczmarek Ł., Ładykowski P., Recepcja niemieckiego dziedzictwa kulturowego: wybrane aspekty polsko-niemieckiego pogranicza kulturowego, w: Polsko-niemieckie dziedzictwo kulturowe a społeczeństwo obywatelskie w dzisiejszej Polsce, red. P. Zalewski, J. Drejer, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2012.
 7. Polnische Bewerber als Auszubildende in Deutschland, Cleveres Köpfchen! Berufsausbildung in meiner Region, Agentur für Arbeit Pasewalk, Pasewalk 2012.
 8. Region Zachodniopomorski - kolaż socjologiczny, red. A. Kołodziej-Durnaś, Difin, Warszawa 2007.
 9. Rozszerzenie dwa lata później. Ocena ekonomiczna, "Monitor Europejski" 2005, nr 28.
 10. Studium integracji polskiej części pogranicza Polski i Niemiec - rozdział III, Ministerstwo Transportu Budownictwa i Gospodarki Wodnej, Warszawa 2012.
 11. Sytuacja gospodarcza państw Europy Środkowo-Wschodniej przed i po wstąpieniu do Unii Europejskiej, red. M. Majchrzak, Wydawnictwo Hogben, Szczecin 2008.
 12. Transgraniczność w perspektywie socjologicznej. Teorie, studia, interpretacje, red. M. Zielińska, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2003.
 13. Vertovec S., Transnarodowość, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012.
 14. Żak Ł., Problematyka zabezpieczenia społecznego a migracja zarobkowa na obszarze Unii Europejskiej, Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego, Szczecin 2008.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu