BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kotylak Sławomir (Uniwersytet Zielonogórski)
Title
Znaczenie sektora kreatywnego w polityce regionu
The Importance of the Creative Sectors for the Regional POlicy
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2013, nr 107, s. 149-170, rys.,tab., bibliogr. 21 poz.
Issue title
Kultura, kreatywność i biznes Wyzwania dla polityki regionalnej
Keyword
Polityka regionalna, Kreatywność, Przemysł kreatywny
Regional policy, Creativity, Creative industry
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem niniejszego artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie, jakie znaczenie ma sektor kreatywny, będący elementem gospodarki, w kontekście działań adresowanych do regionów jako podmiotów polityki na szczeblu europejskim. Rozważania dotyczące znaczenia sektorów kreatywnych zostaną przede wszystkim oparte na podstawowych założeniach polityki spójności Unii Europejskiej oraz polityki regionalnej prowadzonej na szczeblu krajowym.(fragment tekstu)

The aim of the paper is to attempt to answer the question of the importance of the creative sector as a part of the economy in the context of actions which are targeted at regions, as the policy actors at the European level. The reflections concerning the importance of creative sectors will be carried out primarily on the basis on the basic assumptions of the EU cohesion policy as well as the policy implemented at the national level - regional policy. In relation to the above assumptions, the author of the article will focus on the importance of the creative sectors and broadly recognized creative industry as elements of the regional policy.(author's abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Caves R., Creative industries: contracts between arts and commerce, "The Journal of Economic Perspectives" 2003, vol. 17, no. 2, http://www.aysps.gsu (dostęp: 1.12.2013).
 2. Clark T.N., The city as an entertainment machine, Elsevier, Oxford 2003.
 3. Creative industries, red. J. Hartley, Blackwell Publishing, Malden (MA), 2005.
 4. Cunningham S., From cultural to creative industries: theory, industry, and policy implications, Media International Australia, Incorporating Culture & Policy 2002.
 5. Dziemianowicz W., Konkurencyjność gmin w kontekście relacji władze lokalne - inwestorzy zagraniczni, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008.
 6. Fleming T., Best practice exchange, "The Guardian", 20 sierpnia 2012, http://www. guardian.co.uk/small-business-network/2012/sep/20/exporting-to-new-marketstom- fleming-creative-consultancy (dostęp: 1.12.2013).
 7. Florida R., Cities and the creative class, Routledge, New York 2005.
 8. Florida R., The rise of the creative class and how it's transforming work, leisure, community and everyday life, Basic Books, New York 2002 (tłum. pol. Narodziny klasy kreatywnej oraz jej wpływ na przeobrażenia w charakterze pracy, wypoczynku, społeczeństwa i życia codziennego, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2010).
 9. Gajda A., Regiony w prawie wspólnotowym. Prawne problemy udziału regionów polskich w procesach integracyjnych, Wydawnictwo Prawo i Praktyka Gospodarcza, Warszawa 2005.
 10. Garnham N., From cultural to creative industries, "International Journal of Cultural Policy" 2005, vol. 11.
 11. Grochowski M., Dudek-Mańkowska S., Fuhrmann M., Zegar T., Sektor kreatywny w województwach pomorskim i kujawsko-pomorskim. Raport z badań opracowany na zlecenie Agencji Rozwoju Pomorza S.A., Gdańsk 2012.
 12. Hoover E.M., The location of economic activity, McGraw-Hill, New York 1948 (tłum. pol. Lokalizacja działalności gospodarczej, PWN, Warszawa 1962).
 13. Klasik A., Sektor kultury i przemysły kreatywne w rozwoju regionu na przykładzie Aglomeracji Górnośląskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2010.
 14. Mackiewicz M., Analiza potrzeb i rozwoju przemysłów kreatywnych, Ecorys na zlecenie Ministerstwa Gospodarki, Warszawa 2009.
 15. Madej T., Regionalna polityka społeczno-gospodarcza, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1998
 16. Musterd S., Bontje M., Chapain C., Kovacs Z., Murie A., Accommodating creative knowledge. A literature review from a European perspective, AMIDSt, Amsterdam 2007.
 17. Stryjakiewicz T., Regiony kreatywnej wiedzy - zarys międzynarodowego projektu badawczego ACRE, w: O nowy kształt badań regionalnych w geografii i gospodarce przestrzennej, red. T. Czyż, T. Stryjakiewicz, Biuletyn KPZK PAN 2008, nr 237.
 18. Stryjakiewicz T., Rozwój sektora kreatywnego w regionach metropolitarnych, w: Region społeczno-ekonomiczny i rozwój regionalny, red. T. Stryjakiewicz, J.J. Parysek, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2008.
 19. Stryjakiewicz T., Kaczmarek T., Męczyński M., Parysek J.J., Stachowiak K., Poznań - faces the future. Pathways to creative and knowledge - based regions, ADMIDSt, Amsterdam 2007.
 20. Stryjakiewicz T., Męczyński M., Stachowiak K., Sektor kreatywnej wiedzy w Poznaniu i powiecie poznańskim w świetle wyników międzynarodowego projektu badawczego ACRE, w: Powiat poznański. Jakość przestrzeni i jakość życia, red. T. Kaczmarek, A. Mizgajski, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2008.
 21. Törnqvist G., Creativity and the renewal of regional life, w: Creativity and context: A seminar report, red. A. Buttimer, Lund Studies in Geography, B. Human Geography 1983, no. 50.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu