BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gajda Damian (Uniwersytet Gdański)
Title
Rola ubezpieczeń majątkowych w zarządzaniu ryzykiem małych i średnich przedsiębiorstw
The Role of Insurance in Risk Management in Small and Medium - Sized Enterprises
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 67, s. 211-219, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Issue title
Narzędzia zarządzania finansami
Keyword
Ubezpieczenia majątkowe, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Zarządzanie ryzykiem
Property insurance, Small business, Risk management
Note
streszcz., summ..
Abstract
Cel - Celem artykułu jest przedstawienie roli ubezpieczeń w małych i średnich przedsiębiorstwach w Polsce w zarządzaniu ryzykiem. Metodologia badania -Na podstawie przeprowadzonej analizy literatury oraz wyników badań ankietowych przeprowadzonych na reprezentatywnej próbie małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2010-2012, autor podjął próbę oceny znaczenia ubezpieczeń dla przedsiębiorców. Wynik - Ze względu na trudności w zarządzaniu ryzykiem w mniejszych podmiotach gospodarczych, duże znaczenie mogą odgrywać ubezpieczenia majątkowe, jednak dotychczasowe stosowanie ubezpieczeń napotyka na szereg barier. W artykule przeanalizowano ocenę poszczególnych zagrożeń przez przedsiębiorców, korzystanie z ubezpieczeń majątkowych, kanały dystrybucji poszczególnych produktów ubezpieczeniowych oraz ocenę dotychczasowej współpracy z zakładami ubezpieczeń przez przedsiębiorców. Oryginalność/wartość - Wszechstronna analiza roli ubezpieczeń i wskazanie głównych barier w rozwoju ubezpieczeń w małych i średnich przedsiębiorstwach w Polsce oraz wpływ na zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwach sektora MSP. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The purpose of this article is to present the role of insurance in risk management in Polish SMEs. Design/Methodology/approach - Based on the analysis of literature and the results of an annual survey carried out between 2010-2012 on a representative group of small and medium-sized enterprises, the author attempts to assess the importance of insurance in enterprises. Findings - Despite the difficult economic situation in Poland in recent years, the percentage of companies using insurance is increasing. The article examines the threats of individual risks, the use of non-life insurance, distribution channels of insurance products and the evaluation of existing cooperation with insurance companies by entrepreneurs. Originality/value - Comprehensive analysis of the role of insurance and identify the main barriers to the development of insurance in small and medium-sized enterprises in Poland and the impact on risk management in the SMEs. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Jajuga K. (2008), Zarządzanie ryzykiem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  2. Kawiński M. (2013), Ubezpieczenia w rozwoju społeczno-gospodarczym Polski, "Wiadomości Ubezpieczeniowe", numer specjalny 2.
  3. Mikulska A. (2009), Świadomość ubezpieczeniowa przedsiębiorców sektora MSP. Wyniki badania praktyk ubezpieczeniowych, "Wiadomości Ubezpieczeniowe" nr 2, s. 81-101.
  4. Ronka-Chmielowiec W. (2002), Rynek i ryzyko, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
  5. Spoz A. (2011), Zarządzanie ryzykiem w małych i średnich przedsiębiorstwach, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Finanse, Rynki Finansowe i Ubezpieczenia, nr 38, s. 785-793.
  6. Ubezpieczenia w zarządzaniu ryzykiem przedsiębiorstwa, tom 1: Podstawy (2010), red. B. Hadyniak, J. Monkiewcz, Wydawnictwo Poltext, Warszawa.
  7. Zawarska J. (2012), Identyfikacja i pomiar ryzyka w procesie zarządzania ryzykiem podmiotów gospodarczych, "Zarządzanie i Finanse - Journal of Management and Finance", nr 1/1, s. 65-75.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu