BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Piechota Przemysław (Zarzecki, Lasota i Wspólnicy Sp. z o.o.), Niemczyk Robert (Zarzecki, Lasota i Wspólnicy Sp. z o.o.)
Title
Uwarunkowania analizy efektywności inwestycji niekomercyjnych
The Conside Rations of Efficiency Analysis of Non-Commercial Ventures
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 67, s. 353-360, rys., bibliogr. 6 poz.
Issue title
Narzędzia zarządzania finansami
Keyword
Efektywność inwestycji, Sektor publiczny, Finanse publiczne
Efficiency of investment, Public sector, Public finance
Note
streszcz., summ..
Abstract
Niniejszy artykuł porusza problematykę oceny efektywności szeroko rozumianych przedsięwzięć niekomercyjnych, określonych jako inwestycje przynoszące głównie korzyści o charakterze niefinansowym (niepieniężnym), trudne lub niemożliwe do dokładnego pomiaru. Autorzy omawiają istotność przedmiotowego zagadnienia dla gospodarki oraz proponują kierunki dalszych prac i analiz dotyczących przedstawionego problemu i jego kluczowych aspektów. (abstrakt oryginalny)

The present article tackles the issue of non-commercial investment efficiency assessment, i.e., projects defined as investments which generate mainly non-financial (non-monetary) benefits, difficult or impossible to measure with precision. The Authors elaborate on the significance of the subject issue for the economy and propose the direction for further studies and analyses regarding this problem and its key aspects. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Kasiewicz S., Rogowski W. (2009), Inwestycje hybrydowe - nowe ujęcie oceny efektywności, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
  2. Drobniak A. (2005), Ocena projektów publicznych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
  3. Kurscheitdt M. (2007), Economic Benefits: Fact or Fiction?, 5 World Communication Conference "Play the Game" Creative Coalitions for Good Governance in Sport, Konferencja naukowa, Reykjavik.
  4. European Commision (2008), Guide to Cost Benefits Analisys of Investment Projects. Structural Funds, Cohesion Fund and Instrument for Pre-Accession, European Commission Directorate General Regional Policy.
  5. Index of Economic Freedom, The Heritage Foundation, The Wall Street Journal.
  6. Zarzecki D. (1997), Metody oceny efektywności inwestycji. Wybrane zagadnienia, Interbook, Szczecin.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu