BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kumor Iwona (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Nadrzędne zasady rachunkowości a wartość bilansowa przedsiębiorstwa
Guiding Accounting Principles and the Balance Sheet Value of Company
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 67, s. 409-417, rys., tab., bibliogr. 17 poz.
Issue title
Narzędzia zarządzania finansami
Keyword
Zasady rachunkowości, Rachunkowość, Wartość przedsiębiorstwa, Bilans przedsiębiorstwa
Accounting principles, Accounting, Enterprise value, Enterprise’s balance
Note
streszcz., summ..
Abstract
Cel - Celem artykułu jest próba udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy proponowane w teorii i regulacjach rachunkowości nadrzędne zasady rachunkowości mają wpływ i w jakim zakresie na wartość bilansową przedsiębiorstwa. Metodologia badania - analiza literatury przedmiotu i aktów prawnych, analiza porównawcza. Wynik - W artykule wskazano fundamentalne i nadrzędne zasady rachunkowości i ich rolę w ustalaniu wartości bilansowej przedsiębiorstwa i realizacji podstawowego celu rachunkowości. Oryginalność/wartość - artykuł wyjaśnia istotę wartości bilansowej przedsiębiorstwa oraz wskazuje nadrzędne zasady rachunkowości, które mają największy udział w kształtowaniu tej wartości. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The paper aims to address the issue whether the guiding accounting principles defined in accounting theory and law have an effect on the balance sheet value of a company and to what extent. Design/Methodology/approach - review of literature and legal acts, comparative analysis. Findings - the paper discusses the fundamental and guiding accounting principles and their role in determining the balance sheet value of company, hence fulfilling the prime goal of accounting. Originality/value - The paper distils the concept of the balance sheet value of company and indicates the guiding accounting principles which contribute to determining this value. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Gierusz J. (2006), Koszty i przychody w świetle nadrzędnych zasad rachunkowości, Oddk, Gdańsk.
 2. Hołda A. (2006), Zasada kontynuacji działalności i prognozowanie upadłości w polskich realiach gospodarczych, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków, s. 21-23.
 3. Hońko S.(2008), Koncepcja ostrożnej wyceny w rachunkowości, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 4. Jurczyga M. (2010), Wycena zapasów w kontekście nadrzędnych zasad rachunkowości, www.gogle.pl/search?q=Jurczyga+ M,%2C+Wycena+zapasów+w+kontekście+nadrzędnych&ie=utf-8&aq=t&rtls=org.mozilla:pl:oficial& client=f.
 5. Kumor I. (2012), Dylematy pomiaru bilansowej wartości przedsiębiorstwa, w: Metodologiczne aspekty zarzadzania wartością przedsiębiorstwa, Zeszyty Naukowe nr 737, Finanse, Rynki finansowe, Ubezpieczenia nr 56, s. 95-96.
 6. Łazarowicz E. (2012), Metodologia systemu rachunkowości-kierunki zmian, w: Studia i prace kolegium zarządzania i finansów, Zeszyt Naukowy 119, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 7. Maćkowiak E. (2013), Model przekształcenia sprawozdania finansowego na potrzeby zarządzania wartością przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, s. 19.
 8. Matuszak Ł. (2013), Wycena składników sprawozdania finansowego w realizacji koncepcji true and fair view-teoria i regulacje, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, t. 74 (130), Warszawa, s. 67.
 9. Michalski M. (2001), Zarządzanie przez wartość, WIG-Press, Warszawa, s. 2.
 10. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (2011), SKwP, Warszawa, A44, A417.
 11. Rachunkowość finansowa z uwzględnieniem MSSF (2007), red. Z. Messner, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 26.
 12. Walińska E., Michalak M. (2010), Założenia fundamentalne i nadrzędne zasady rachunkowości, Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa, red. E. Walińska, Wolters Kluwer business, Warszawa, s. 84-101.
 13. Rówińska M., Zadora K. (2012), Rachunkowość w wartości godziwej a zasady rachunkowości, w: Za i przeciw wartości godziwej w rachunkowości. Teoretyczne aspekty wartości godziwej, red. H. Buk, A.M. Kostur, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 14. Sawicki K. (2009), Wybrane problemy pomiaru i wyceny rezultatów działalności przedsiębiorstwa, w: Zintegrowany system pomiarów dokonań w rachunkowości, red. H. Buk, A.M. Kostur, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach, Katowice, s. 312.
 15. Teoria rachunkowości w zarysie (2005), red. M. Dobija, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków, s. 175.
 16. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, DzU 2013, poz. 330.
 17. Walińska E. (2004), Wartość bilansowa przedsiębiorstwa a alokacja podatku dochodowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 35.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu