BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kustroń-Mleczak Paulina (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. S. Pigonia w Krośnie)
Title
Warunki zagospodarowania terenu i wskaźniki zabudowy jako elementy analizy podobieństwa nieruchomości
Land Development Conditions and Floor Area Ratios as Components of Real Estate Similarity Evaluation
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 67, s. 429-437, tab., bibliogr. 10 poz.
Issue title
Narzędzia zarządzania finansami
Keyword
Planowanie przestrzenne, Zagospodarowanie przestrzenne, Wartość nieruchomości
Spatial planning, Spatial development, Real estate's value
Note
streszcz., summ..
Abstract
Wartość nieruchomości jest wielkością kształtowaną przez wiele czynników, do których należą: rodzaj, położenie, stan prawny, sposób korzystania oraz przeznaczenie. Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (dalej: mpzp) mogą w znaczący sposób wpływać na wartość rynkową nieruchomości zarówno pod kątem zmiany jej przeznaczenia, jak również wprowadzenia szczególnych zasad zagospodarowania terenu i wskaźników zabudowy. Nieprzekraczalna linia zabudowy, wskaźnik intensywności zabudowy, minimalna powierzchnia nowowydzielanej działki ewidencyjnej, powierzchnia biologicznie czynna to cechy nieruchomości kształtujące sposób wykonywania prawa do nieruchomości, w procesie wyceny niejednokrotnie pomijane. Celem badań jest analiza podobieństwa nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych w mpzp na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w zależności od warunków zagospodarowania terenu i wskaźników zabudowy. Badania przeprowadzono w oparciu o transakcje kupna - sprzedaży nieruchomości mających miejsce w okresie od 2003 do 2013 roku na terenie miasta Krosna (województwo podkarpackie). Nieruchomości jednorodne w zakresie atrybutów rynkowych i przeznaczenia opisano pod kątem warunków zagospodarowania i wskaźników zabudowy, a następnie określono pomiędzy nimi odległości euklidesowe. Z przeprowadzonych badań wynika, że przeznaczenie nieruchomości nie powinno stanowić wyłącznej oceny podobieństwa nieruchomości, gdyż warunki zagospodarowania terenu i wskaźniki zabudowy w znaczący sposób mogą różnicować nieruchomości. (abstrakt oryginalny)

There is a number of factors such as type, location, legal status as well as the manner and purpose of use that influence real estate value. A local development plan may significantly affect real estate market value both in terms of the shift in its intended use as well as in terms of introducing specific principles for land development and floor area ratios. The minimum setback, the plot ratio, the minimum area of the subdivided plot and the soft landscaped area (green area) are all real estate characteristics influencing the manner of exercising the right to a property, which are frequently overlooked in the process of valuation. The aim of the study was to evaluate the similarity between undeveloped land properties, which were, according to the local development plan, allocated for single-family housing, depending on land development conditions and floor area ratios. The research was based on real estate purchase-sell transactions performed between 2003 and 2013 in Krosno (Podkarpackie Voivodeship, Poland). Properties similar in terms of both market attributes and the intended use were characterized using land development conditions and floor area ratios. The study shows that the decision regarding the intended use of a property should involve more than the assessment of similarity as properties are significantly diversified by land development conditions and plot ratios. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Kwaśniak P. (2011), Plan miejscowy w systemie zagospodarowania przestrzennego, LexisNexis, Warszawa.
  2. Cymerman R. (2008), Planowanie przestrzenne dla rzeczoznawców majątkowych, zarządców oraz pośredników w obrocie nieruchomościami, red. R. Cymerman, Educaterra, Olsztyn.
  3. Januszewski Z. (2013a), Wycena nieruchomości - podejście porównawcze. Metoda porównywania parami, technika pomiaru podobieństwa nieruchomości, "Rzeczoznawca Majątkowy" nr 2 (78), Wydawnictwo Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, Warszawa.
  4. Januszewski Z. (2013b), Technika pomiaru podobieństwa nieruchomości, "Rzeczoznawca Majątkowy" nr 4 (80), Wydawnictwo Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, Warszawa.
  5. Sawiłow E. (2012), Zastosowanie skalowania wielowymiarowego do wyceny nieruchomości, "Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości" - vol. 20 ,nr 1, Towarzystwo Naukowe Nieruchomości, Olsztyn.
  6. Suchecki B. (2010), Ekonometria przestrzenna. Metody i modele analizy danych przestrzennych, C.H. Beck, Warszawa.
  7. Ustawa z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, tj. DzU 2010, nr 102, poz. 651, z późn. zm.
  8. Ustawa z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, tj. DzU 2012, poz. 647, z późn. zm.
  9. Zyga J. (2012), Istota podobieństwa w procedurach wyceny nieruchomości, "Rzeczoznawca Majątkowy" nr 3 (75), Wydawnictwo Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, Warszawa.
  10. Zyga J. (2011), Definicja podobieństwa nieruchomości dla potrzeb ich wyceny, "Rzeczoznawca Majątkowy" nr 4 (72), Wydawnictwo Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu