BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Parys Paweł (Uniwersytet Szczeciński), Piskor Patrycja (Uniwersytet Szczeciński), Rozmiarek Rafał (Uniwersytet Szczeciński), Grudziński Michał (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Ocena zróżnicowania wartości wskaźników wykorzystywanych w podejściu porównawczym w wybranych sektorach na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
Diversity Value of Indicators Used in Market Approach in Selected Sectors on the Stock Exchange in Warsaw
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 67, s. 449-459, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Issue title
Narzędzia zarządzania finansami
Keyword
Wycena przedsiębiorstwa, Wskaźniki ekonomiczne, Analiza porównawcza
Enterprise valuation, Economic indicators, Comparative analysis
Note
streszcz., summ..
Company
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Warsaw Stock Exchange
Abstract
Celem badania była ocena zróżnicowania wartości wskaźników wykorzystywanych w podejściu porównawczym wśród spółek należących do wybranych sektorów notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Wyniki badania miały pomóc w udzieleniu odpowiedzi na pytanie, czy sektor działalności powinien decydować o rodzaju mnożnika stosowanego w wycenie przedsiębiorstwa wykonywanej za pomocą podejścia porównawczego. W prowadzonym badaniu analizie poddano wartości pięciu podstawowych wskaźników wykorzystywanych w podejściu porównawczym, obliczone dla 62 spółek pochodzących z dwóch sektorów (budownictwo, handel detaliczny). Uzyskane rezultaty badania wskazują, że wszystkie badane wskaźniki charakteryzują się zbliżonym, wysokim zróżnicowaniem w analizowanych sektorach. Oznacza to, że na ich podstawie nie można jednoznacznie stwierdzić, że sektor działalności powinien decydować o rodzaju stosowanego w wycenie mnożnika. (abstrakt oryginalny)

The aim of the paper was to assess the diversity of the indicators used in the market approach among companies belonging to the selected sectors listed on the Stock Exchange in Warsaw. The results of the study supposed to help in answering the question whether the sector of activity should decide of the type of multipliers used in the valuation of the company performed by using a market approach? The conducted research concerned the five basic indicators used in the market approach. Value of the indicators was calculated for 62 companies from the two sectors (construction, retail). The obtained results of the research indicate that all of the tested indicators are characterized by a similar, high level of diversification in both analyzed sectors. This means that on this basis can not be unambiguously state that the business sector should impact on the kind of multiplier used in the valuation. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Hozer J. (1998), Statystyka, opis statystyczny, Katedra Ekonometrii i Statystyki Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, s. 98.
 2. Jaki A. (2000), Wycena przedsiębiorstwa pomiar i ocena wartości, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków.
 3. Metody wyceny spółki perspektywa klienta i inwestora (2006), red. M. Panfil, A. Szablewski, Poltext, Warszawa.
 4. Panfil M., Szablewski A. (2008), Metody wyceny spółki. Perspektywa klienta i inwestora, Poltext, Warszawa.
 5. Panfil M., Szablewski A. (2011), Wycena przedsiębiorstwa od teorii do praktyki, Poltext, Warszawa.
 6. Pratt S.P. (2005), The market approach to valuing businesses second edition, John Wiley&Sons, New York.
 7. Tarczyński W. (1997), Rynki kapitałowe, metody ilościowe, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.
 8. Wycena i zarządzanie wartością firmy (2004), red. A. Szablewski, R. Tuzimek, Poltext, Warszawa.
 9. www.money.pl/gielda/spolki_gpw (12.12.2013).
 10. Zarzecki D. (1999), Metody wyceny przedsiębiorstw, Frr, Warszawa.
 11. Zarzecki D. (2000), Metody wyceny przedsiębiorstw zarys teorii a praktyka, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu