BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zarzecki Dariusz (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Ryzyko a koszt kapitału - wybrane problemy
Risk and Cost of Capital - Selected Problems
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 67, s. 461-475, tab., bibliogr. 9 poz.
Issue title
Narzędzia zarządzania finansami
Keyword
Wycena przedsiębiorstwa, Koszt kapitału, Ryzyko
Enterprise valuation, Capital cost, Risk
Note
streszcz., summ..
Abstract
W opracowaniu przedstawiono podstawowe definicje ryzyka i omówiono rodzaje ryzyka w świetle teorii rynku kapitałowego. Zaprezentowano również aktualne stopy zwrotu i ryzyko dla różnych klas aktywów na amerykańskim rynku kapitałowym oraz kształtowanie się ryzyka sektorowego na przykładzie amerykańskich spółek giełdowych. Przedstawiono estymację ryzyka łącznego i kosztu kapitału w największych spółkach giełdowych w Polsce. Wykazano brak związku pomiędzy podstawowymi wskaźnikami finansowymi a wskaźnikiem Beta i wszystkimi kategoriami kosztu kapitału. Wynika to prawdopodobnie z błędnego oszacowania kosztu kapitału własnego. Wskazane jest prowadzenie dalszych badań w tym zakresie, a także doskonalenie metodyki i praktyki szacowania kosztu kapitału stosowanego zarówno przez polskie spółki giełdowe, jak i niepubliczne. (abstrakt oryginalny)

The paper deals with basic definitions and kinds of risk (in the light of capital market theory). Long-term relationship between risk and return on the American capital market was presented. Sector risk observed in the US was discussed. Additionally, estimates of total risk (Beta) and cost of capital applied in the biggest public companies in Poland were presented. Results of the analysis proved that there is no relationship between key financial ratios, Beta, and all categories of the cost of capital. It likely results from wrong estimates of the cost od equity. It indicates a need for further research in the field, and requires an improvement of methodology and practice of estimating the cost of capital applied by Polish companies - both public and nonpublic. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. 2014 Valuation Handbook. Guide to Cost of Capital. Market Results Through 2013 (2014), Duff & Phelps, Chicago.
  2. Armour S., Feintzeig R. (2014), Hobby Lobby Ruling Raises Question: What Does‚ Closely Held' Mean?, "Wall Street Journal", June 30.
  3. MSCI Global Equity Indices, www.msci.com/products/indexes.
  4. Notoria OnLine (serwis finansowy - dostęp: wrzesień 2014).
  5. Ofer A.R., Sarig O., Bar-Hava K. (2007), New Tests of Market Efficiency Using Fully Identifiable Equity Cash Flows. Working paper, February.
  6. Ryzyko w rachunkowości (2008), red. A. Karmańska, Difin, Warszawa.
  7. S&P Global 1200, http://us.spindices.com/indices/equity/sp-global-1200.
  8. Szyszka A. (2009), Finanse behawioralne. Nowe podejście do inwestowania na rynku kapitałowym, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
  9. Zarzecki D. (2013), Współczesne wyzwania wyceny przedsiębiorstw, Zarzecki, Lasota i Wspólnicy, Szczecin.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu