BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Proczek Magdalena (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Działalność Międzynarodowego Funduszu Walutowego na rzecz równoważenia rozwoju państw członkowskich
IMF Initiatives for Sustained Development of its Member States
Source
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2014, nr 2, s. 51-73, rys., tab.
Keyword
Rozwój zrównoważony, Kredyt preferencyjny, Nadzór, Redukcja zadłużenia zagranicznego
Sustainable development, Preferential loan, Supervision, Reduction of foreign debt
Note
streszcz., summ.
Company
Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW)
International Monetary Fund (IMF)
Abstract
Celem opracowania jest analiza działalności MFW na rzecz realizacji strategii zrównoważonego rozwoju, a zwłaszcza zbadanie ewolucji jego pomocy preferencyjnej, przedstawienie inicjatyw Funduszu związanych z redukcją zadłużenia zewnętrznego państw oraz pomocy technicznej i nadzoru w celu tworzenia miejsc pracy, zmniejszenia nierówności gospodarczych i społecznych oraz zwiększenia ochrony socjalnej jako najważniejszych filarów ekonomicznych realizacji tej koncepcji przez MFW. (fragment tekstu)

The aim of this paper is to analyze the activities of IMF concerning implementation of sustainable development strategies, and in particular to examine evolution of its preferential assistance, present IMF's initiatives related to reduction of external debt of states with particular emphasis on cooperation with the World Bank in debt relief initiatives and its technical and supervisory activities. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bagiński P., Kowalska M., Finansowanie rozwoju krajów słabiej rozwiniętych jak element polityki zagranicznej państw rozwiniętych, w: Pomoc rozwojowa dla krajów rozwijających się na przełomie XX i XXI wieku, red. E. Latoszek, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2010, s. 130.
 2. Bird G., The International Monetary System and the Less Developed Countries, The Macmillan Press Ltd, London 1978, s. 207.
 3. Bzdawka K., Globalne dylematy a zrównoważony rozwój, w: Ochrona środowiska a procesy integracji i globalizacji, red. A. Budnikowski, M. Cygler, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2004, s. 32.
 4. Chrabonszczewska E., Międzynarodowe organizacje finansowe, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2005, s. 355-356.
 5. Chrabonszczewska E., Międzynarodowy Fundusz Walutowy, w: Kompendium wiedzy o organizacjach międzynarodowych, red. E. Łaźniewska, P. Deszczyński, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011, s. 226.
 6. Czernichowski K., Międzynarodowy Fundusz Walutowy wobec współczesnych problemów ekonomicznych, w: Rola organizacji międzynarodowych w przezwyciężaniu problemów globalnych, red. J. Rymarczyk, W. Niemiec, Oficyna Wydawnicza Arboretum, Wrocław 2010, s. 46.
 7. Debt Relief Under the Heavily Indebted Poor Countries (HIPC) Initiative, http://www.imf.org/external/np/exr/facts/hipc.htm [dostęp 8.09.2013].
 8. Dębska M., Bank Światowy. Działalność pożyczkowa, Wydawnictwo WSCiL, Warszawa 2010, s. 103.
 9. Dębska M., Działania Banku Światowego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego na rzecz najbiedniejszych państw zadłużonych, "Zeszyty Naukowe WSCiL" 2010, nr 26, s. 69.
 10. Dicks -Mireaux L., Mecagni M., Schadler S., Evaluating the Effect of IMF Lending to Low-Income Countries, "Journal of Development Economies" 2000, Vol. 61, s. 504.
 11. Edwards K., Hsieh W., Recent Changes in IMF Lending, "Bulletin of Reserve Bank of Australia" December Quarter 2011, s. 79.
 12. Financing the Fund's Concessional Lending to Low- Income Countries, http://www.imf.org/external/np/exr/ facts/concesslending.htm [dostęp 6.09.2013].
 13. Heavily Indebted Poor Countries (HIPC) Initiative and Multilateral Debt Relief Initiative (MDRI)- Statistical Update, IMF, Washington 2013, s. 31-32.
 14. IMF Annual Report 2009, s. 65, http://www.imf.org/external/pubs/ft/ar/2009/eng/pdf/ar09_eng.pdf [dostęp 8.09.2013].
 15. IMF Annual Report 2012, IMF, Washington 2012, s. 37.
 16. IMF Concessional Financing Through the ESAF, http://www.imf.org/external/np/exr/facts/esaf.htm [dostęp 5.09.2013].
 17. IMF Extended Credit Facility, http://www.imf.org/external/np/exr/facts/ecf.htm [dostęp 8.09.2013].
 18. IMF Financial Activities, http://www.imf.org/external/np/tre/activity/2013/030713.htm [dostęp 6.09.2013].
 19. IMF Lending to Poor Countries - How Does the PRGF Differ From the ESAF?, http://www.imf.org/external/np/exr/ib/2001/043001.htm [dostęp 5.09.2013].
 20. IMF Lending, http://www.imf.org/external/np/exr/facts/howlend.htm [dostęp 6.09.2013].
 21. IMF Member's Financial Data by Country, http://www.imf.org/external/np/fin/tad/exfin1.aspx [dostęp 6.09.2013].
 22. IMF Overhauls Nonconcessional Lending Facilities and Conditionality, http://www.imf.org/external/np/sec/pn/2009/pn0940.htm [dostęp 4.09.2013].
 23. IMF Sets Path for Sustainable Development, http://www.imf.org/external/pubs/!/survey/so/2012/ new062512a.htm [dostęp 4.09.2013].
 24. IMF Standby Credit Facility, http://www.imf.org/external/np/exr/facts/scf.htm [dostęp 6.09.2013].
 25. IMF's Response to the Global Economic Crisis, s. 53, https://www.imf.org/external/np/exr/facts/changing.html [dostęp 8.09.2013].
 26. Inicjatywa na rzecz głęboko zadłużonych krajów ubogich (HIPC), http://europa.eu/legislation_summaries/development/least_developed_countries/r12402_pl.htm [dostęp 8.09.2013].
 27. International Monetary Fund Press Conference on External Evaluation of IMF's Enhanced Structural Adjustment Facility, http://www.imf.org/external/np/tr/1998/TR980313.HTM [dostęp 4.09.2013].
 28. Landell -Mills J., Helping the Poor the IMF's New Facilities for Structural Adjustment, IMF, Washington 1995, s. 1.
 29. Lombardi D., IMF Working Paper, The IMF's Role in Low-Income Countries: Issues and Challenges, IMF, Washington 2005, s. 10-11.
 30. Michałowski T., Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Działalność i propozycje reformy, Wydawnictwo UG, Gdańsk 2008, s. 194.
 31. Overview: Transforming the Enhanced Structural Adjustment Facility (ESAF) and the Debt Initiative for the Heavily Indebted Poor Countries (HIPCs), http://www.imf.org/external/np/esa'ipc/1999/ [dostęp 5.09.2013].
 32. Poverty Reduction Strategy Papers, http://www.imf.org/external/np/exr/facts/prsp.htm[dostęp 6.09.2013].
 33. Rapid Credit Facility, http://www.imf.org/external/np/exr/facts/rcf.htm [dostęp 8.09.2013].
 34. Shafik N., Rethinking Sustainable Development, http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd /2012/12/straight.htm [dostęp 8.09.2013].
 35. Technical Assistance, http://www.imf.org/external/about/techasst.htm [dostęp 6.09.2013].
 36. The Exogenous Shocks Facility - High Access Component, http://www.imf.org/external/np/exr/facts/esf.htm [dostęp 6.09.2013].
 37. The IMF and the Millennium Development Goals, http://www.imf.org/external/np/exr/facts/mdg.htm [dostęp 4.09.2013].
 38. The Multilateral Debt Initiative, http://www.imf.org/external/np/exr/facts/mdri.htm [dostęp 8.09.2013].
 39. The Poverty Reduction and Growth Facility, http://www.imf.org/external/np/exr/facts/prgf.htm [dostęp 6.09.2013].
 40. Total IMF Credit Outstanding for All Members from 1984-2013, http://www.imf.org/external/np/fin/tad/extcred1.aspx [dostęp 6.09.2013].
 41. Vreeland J. R., The International Monetary Fund, Politics of Conditional Lending, Routledge Taylor & Francis Group, London-New York 2007, s. 22.
 42. Wróblewski M., Międzynarodowy Fundusz Walutowy i Bank Światowy wobec kryzysów finansowych, w: Kompendium wiedzy o organizacjach międzynarodowych, red. E. Łaźniewska, P. Deszczyński, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011, s. 262.
Cited by
Show
ISSN
2082-0976
Language
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.33119/KKESSiP.2014.2.3
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu