BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bąk Patrycja (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Title
Planowanie w zarządzaniu przedsiębiorstwem górniczym
Planning in Management Coal Mining Company
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 67, s. 531-541, rys., bibliogr. 13 poz.
Issue title
Narzędzia zarządzania finansami
Keyword
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Przemysł wydobywczy, Planowanie w przedsiębiorstwie, Górnictwo węgla kamiennego
Enterprise management, Mining industry, Enterprise planning, Hard bituminous coal mining
Note
streszcz., summ..
Abstract
Planowanie w przedsiębiorstwie górniczym wymaga ciągłego doskonalenia, zwłaszcza po wielu zmianach organizacyjnych i strukturalnych, wprowadzeniu międzynarodowych standardów rachunkowości oraz konieczności przestrzegania przepisów unijnych, regulujących zagadnienia pomocy państwa dla produkcji węgla. Przy tym jednak kluczową rolę odgrywają czynniki ekonomiczne w zarządzaniu kopalniami i przedsiębiorstwami górniczymi i stąd konieczność jednoznacznego przestrzegania zasad rachunku ekonomicznego przy podejmowaniu decyzji planistycznych. Planowanie stanowi jedną z funkcji zarządzania oprócz motywowania, organizowania i kontrolowania. Planowanie w przedsiębiorstwie górniczym jest procesem niezwykle złożonym i wieloaspektowym, stad zachodzi potrzeba jego właściwego zorganizowania i dostosowania do specyfiki działalności górnictwa węgla kamiennego. (abstrakt oryginalny)

Planning a mining enterprise requires continuous improvement especially after a number of organizatonal and structural changes, the introduction of international accounting standards and the need to comply with EU regulations governing the issue of state aid for coal production. At the same time, however, the key role played by economic factors in the management of mines and mining companies, and hence the need to clear the principles of economic account when making planning decisions. Planning is one of the management functions in addition to motivating, organizing and controlling. Planning a mining enterprise is the process extremely complex and multi-faceted, hence there is a need for its proper organize and adapt to the specific coal mining activity. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bąk P. (2012), Prognozowanie wielkości i kosztów wydobycia węgla energetycznego na potrzeby planowania techniczno- ekonomicznego w spółce węglowej, Wydawnictwa AGH, Kraków.
 2. Gryko M., Kluzek M., Kubiak J., Nowaczyk T. (2008), Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 3. Hamrol A., Mantura W. (2002), Zarządzanie jakością - teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 4. Jajuga K., Jajuga T. (2006), Inwestycje - instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 5. Karbownik A., Wodarski K. (2005), O potrzebie zarządzania strategicznego w górnictwie węgla kamiennego, w: red. J. Pyka, Nowoczesność przemysłu i usług. Teoria i praktyka, Wydawnictwo TNOiK, Katowice.
 6. Naruć W., Nowak J., Wieloch M. (2008), Operacyjne planowanie finansowe, Centrum Doradztwa i Informacji, Difin, Warszawa.
 7. Przybyła H., Karbownik A. (1997), Planowanie strategiczne w górniczych podmiotach gospodarczych - Część I: procedury planistyczne, "Wiadomości Górnicze", nr 10.
 8. Przybyła H., Karbownik A. (1998), Planowanie strategiczne w górniczych podmiotach gospodarczych - Część II: Zakres merytoryczny planu, "Wiadomości Górnicze", nr 1.
 9. Sierpińska M., Jachna T. (2007), Metody podejmowania decyzji finansowych - analiza przykładów i przypadków, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 10. Słownik pojęć ekonomicznych (2007), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 11. Snopkowski R. (2007) Od modelu zdeterminowanego do stochastycznego - przykłady metod analizy procesu produkcyjnego w przodkach ścianowych, t. 23, z. spec. 2, Wydawnictwo IGSMiE PAN, Kraków.
 12. Stoner J., Freeman R., Gilbert D. (2001), Kierowanie, PWE, Warszawa.
 13. Wodarski K. (2009), Zarządzanie ryzykiem w procesie planowania strategicznego w górnictwie węgla kamiennego, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu