BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kozłowski Krzysztof
Title
Rola regionalnych organizacji międzynarodowych w realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju w Azji Wschodniej
Regional International Organziations in Implementing Sustainable Development in East Asia
Source
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2014, nr 2, s. 75-91
Keyword
Dobra publiczne, Organizacje międzynarodowe, Rozwój zrównoważony
Public goods, International organisations, Sustainable development
Note
streszcz., summ.
Country
Azja Wschodnia
Eastern Asia
Abstract
Celem opracowania jest wskazanie przyczyn oraz zasadności odmiennych od zachodnich interpretacji koncepcji zrównoważonego rozwoju, jak również kluczowej roli organizacji regionalnych w jej realizacji w Azji Wschodniej. Połączenie w badaniach problematyki z zakresu zrównoważonego rozwoju, organizacji międzynarodowych i sytuacji regionalnej w Azji Wschodniej wymaga podejścia pozwalającego uchwycić specyfikę ich lokalnych ujęć o raz związanych z nimi rozwiązań politycznych i gospodarczych oraz zestawienia ich z ujęciami zachodnimi. Przemawiają za tym dwa podstawowe argumenty. Po pierwsze, koncepcja zrównoważonego rozwoju dojrzała w państwach zachodnich. W przypadku Azji Wschodniej należy ją jednak adaptować do warunków państw rozwijających się, które często nie miały szans na awans międzynarodowy ze względu na politykę dominacji kolonialnej obecnych państw rozwiniętych. Po drugie, regionalne organizacje międzynarodowe, z perspektywy zachodniej relatywnie mało zaawansowane, są również po części wypadkową zimnowojennej polityki bloku zachodniego. Rodzi to wątpliwości, na ile przyczyny niskiej integracji regionu są związane z wyborami jego mieszkańców, a na ile z ingerencją mocarstw ościennych. (fragment tekstu)

The goal of the study is to analyze the non-Western interpretations of sustainable development concept and the role of international organizations and international public goods in their potential realization. Numerous political and economic contradictions generated by the experiences of colonization and decolonization of the region make Western and regional understanding of the concept substantially different. While from the global perspective it is perceived as an imperative, locally it may be interpreted as a veiled form of neocolonialism. The differences result in wide range of problems, from minor misunderstandings to open resentment. The goal of the article is to prove that regional international organizations and international public goods have the potential to be come a key to develop mutually acceptable form of sustainable development concept and practice. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Agenda 21, http://www.unep.org/Documents.Multilingual/Default.asp?documentid=52 [dostęp 25.09.2013].
 2. Andrews -Speed P., Dannreuther R., China, Oil and Global Politics, Routledge, New York 2011, s. 61.
 3. Bohnke P., First European Quality of Life Survey: Life satisfaction, happiness and sense of belonging, European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions 2005, s. 14 i n.
 4. Broken BRICs, "Foreign Affairs" 2012, No. 6.
 5. China's economy and the WTO: All change, "The Economist" 10.12.2011.
 6. Currier C. L., Dorraj M., The Strategic Implications of China's Energy Engagement with Developing World, w: China's Energy Relations with the Developing World, red. C.L. Currier, M. Doraj, Continuum, New York-London 2011, s. 17-32.
 7. Davanzo J., Dogo H., Grammich C. A., Demographic Trends, Policy Influences, and Economic Effects in China and India Through 2025, "RAND Working Paper", Santa Monica 2011, http://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/working_papers/2011/RAND_WR849.pdf [dostęp 21.06.2011].
 8. Fiut I., Zrównoważony rozwój: aspekt filozoficzny i medialny, "Problemy Ekorozwoju" 2006, t. 1, nr 2, s. 36.
 9. Grieco J. M., Anarchy and the Limits of Cooperation: A Realist Critique of the Newest Liberal Institutionalism, "International Organization" 1988, No. 42 (3), s. 485-507.
 10. Halper S., The Beijing Consensus: How China's Authoritarian Model Will Dominate the Twenty -First Century, Basic Books, New York 2010.
 11. Is the 21th Century the Age of Asia. Deliberations on Politics, red. J. Marszałek -Kawa, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012.
 12. Jeżowski P., Rozwój zrównoważony - uświadomiona konieczność współczesnej cywilizacji, w: Współczesna cywilizacja zachodu. Atuty i słabości, red. J. Osiński, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010, s. 47.
 13. Jodkowska L., Stopień realizacji celów zrównoważonego rozwoju i zrównoważonego społeczeństwa na wybranych przykładach, w: Trendy i wyzwania zrównoważonego rozwoju, red. B. Kryk, Zapol, Szczecin 2011, s. 51.
 14. Kapitalizm czy kapitalizmy. Anatomia i ewolucja formacji, red. J. Osiński, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012, s. 325-344.
 15. Kent A., Beyond Compliance; China, International Organizations and Global Security, Stanford University Press, Stanford 2007.
 16. Kuhn T. S., Struktura rewolucji naukowych, Warszawa 2001, s. 155.
 17. Lanteigne M., China and International Institutions, Alternative Paths to Global Power, Routledge, London-New York 2005.
 18. Marketos T. N., China's Energy Geopolitics: The Shanghai Cooperation Organization and Central Asia, Routledge, Oxon, New York 2009, s. 88-102.
 19. Mearshimer J., The Tragedy of Great Power Politics, W.W. Norton and Co., New York 2001.
 20. Medeiros E. S., China's International Behavior: Activism, Opportunism and Diversification, RAND, Pittsburgh 2009.
 21. Metafory polityki, t. I, II, III, red. B. Kaczmarek, Elipsa, Warszawa 2001, 2003, 2005.
 22. Our Common Future, tzw. raport Brundtland, http://www.un-documents.net/wced-ocf.htm [dostęp 22.09.2013].
 23. Perkins D. H., Przepisy prawa, więzi rodzinne oraz wschodnioazjatycki sposób prowadzenia interesów, w: Kultura ma znaczenie, red. L.E. Harrisson, S.P. Huntington, Zysk i Ska, Poznań 2003, s. 346-361.
 24. Polityka gospodarcza, red. B. Winiarski, PWN, Warszawa 2006, s. 200 i n.
 25. Przyszłość Azjatyckich Tygrysów. Zagrożenia i wyzwania, red. J. Marszałek-Kawa, E. Kaja, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2013.
 26. Pye L. W., "Wartości azjatyckie": od efektu dynama do efektu domina?, w: Kultura ma znaczenie, red. L.E. Harrisson, S.P. Huntington, Zysk i Ska, Poznań 2003, s. 362-378.
 27. Siow Yue C., Economic Integration and Cooperation in East Asia, "Asia-Pacific Review" 2004, No. 11, s. 3.
 28. Staniszkis J., Postkomunizm. Próba opisu, Wydawnictwo Arche, Gdańsk 2005.
 29. Ten years of China in the WTO: Shades of grey, "The Economist" 10.12.2011.
 30. The New Great Game in Central Asia, red. T. Stępniewski, Instytut Europy Środkowowschodniej, Wydawnictwo KUL, Lublin 2012.
 31. Vahlens Kompendium der Wirtschaftstheorie und Wirtschaftspolitik, Verlag Vahlen, Munchen 2003, s. 399.
 32. Wan M., Human Rights in Chinese Foreign Relations. Defining and Defending National Interests, University of Pennsylvania Press, Philadelpia 2001.
 33. Wei-Ming T., Wielość nowoczesności: wstępna analiza implikacji procesów modernizacji Azji Wschodniej, w: Kultura ma znaczenie, red. L.E. Harrisson, S.P. Huntington, Zysk i Ska, Poznań 2003, s. 379-393.
 34. Zhu Z., China's New Diplomacy: Rationale, Strategies and Significance, Ashgate, Burlington 2010, s. 195-215.
 35. Zorska A., Ekspansja zagraniczna przedsiębiorstw i rozwój korporacji transnarodowych pochodzących z Chin, "Prace i Materiały ISM" 2011, nr 39, s. 107-138.
Cited by
Show
ISSN
2082-0976
Language
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.33119/KKESSiP.2014.2.4
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu