BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Frańczuk Małgorzata (Politechnika Lubelska)
Title
Emisja obligacji jako metoda finansowania rozwoju przedsiębiorstw z sektora energetycznego
Issuance of Bonds as a Method of Financing the Development of Enterprises in the Energy Sector
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 67, s. 629-642, tab., bibliogr. 23 poz.
Issue title
Narzędzia zarządzania finansami
Keyword
Przemysł energetyczny, Finansowanie inwestycji, Obligacje
Power industry, Investment financing, Bonds
Note
streszcz., summ..
Abstract
Cel - Celem artykułu jest analiza i opis programów emisji obligacji korporacyjnych jako jednego ze sposobów pozyskania kapitału z obcych źródeł przez spółki z sektora energetycznego, które muszą zmierzyć się w najbliższych latach z kapitałochłonnymi inwestycjami w związku ze zmianą polityki energetycznej kraju, dostosowaną do regulacji Unii Europejskiej. Metodologia badania - W artykule dokonano analizy i opisu efektów analizy sprawozdań finansowych za lata 2009-2012, sprawozdań na koniec września 2013 roku oraz bieżących raportów czterech grup kapitałowych funkcjonujących w polskim sektorze energetycznym, których akcje notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Wynik - Na bazie zaprezentowanych emisji obligacji stwierdzono, iż analizowane przedsiębiorstwa z sektora energetycznego powszechnie stosują taką metodę finansowania charakterystycznych dla nich kapitałochłonnych inwestycji. Powodzenie emisji obligacji pozwala wysnuć wniosek, iż inwestorzy mają zaufanie do spółek z tego sektora, co pozwala na stworzenie alternatywy np. dla kredytu bankowego. Oryginalność/wartość - W artykule poruszono istotną i aktualną kwestię finansowania rozwoju spółek branży energetycznej w sytuacji dużego zapotrzebowania na kapitał. Jedną z form finansowania jest emisja obligacji. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The purpose of this article is the analysis and a description of the issue of corporate bonds as one of the way to obtain capital from external sources by companies form the energy sector, which must face, with capital-intensive investments in coming years. It is connected with the change of the energy policy of the country, adapted to the European Union regulations. Design/Methodology/approach - In this article it was analyzed and described analysis results of the financial statements for the period 2009-2012 and financial statements at the end of September 2013, current reports four capital groups operating in the Polish energy sector, whose shares are listed on the Stock Exchange in Warsaw. Findings - Based on the presented issue of bonds, it was found that the analyzed companies form the energy sector generally use this method of financing specific to them capital-intensive investments. The success of the bond issue can conclude that investors have confidence in the companies of the sector, which allows to create an alternative to e.g. a bank loan. Originality/value - In the article it was raised an important and current issue of financing the development of energy sector companies in a situation of high demand for capital. One form of financing is the issuance of bonds. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Centrum Informacji o Rynku Energii, www.cire.pl/item,65500,1,0,0,0,0,0,energa-konczy-przygotowania-do-emisjiobligacji. html (10.09.2012).
 2. Dębski W. (2007), Rynek finansowy i jego mechanizmy. Podstawy teorii i praktyki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 234-235, 237.
 3. Dziawgo D. (2007), Rynek finansowy - istota, instrumenty, funkcjonowanie, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa, s. 111.
 4. ENEA rusza z Programem Emisji Obligacji, www.ir.enea.pl/pl/aktualnosci/enea_rusza_z_ programem_ emisji_obligacji (28.08.2012).
 5. Enea podpisze w kwietniu z 3 bankami program emisji obligacji o wartości 5 mld zł, http://finanse.wp.pl/ kat,1033745,title,Enea-podpisze-w-kwietniu-z-3-bankami-program-emisji-obligacji-o-wartosci-5-mldzl, wid,16488564,wiadomosc.html?ticaid=11284d (21.03.2014).
 6. ENERGA SA, www.grupaenerga.pl/17647.xml (28.08.2012).
 7. Energy 2020 - A Strategy for competitive, sustainable and secure energy (2010),Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions of 10 November 2010, COM(2010) 639, Brussels.
 8. Janik W. (2013), Podsektor elektroenergetyczny w Polsce, w: Sytuacja finansowa przedsiębiorstw sektora elektroenergetycznego w Polsce, red. W. Janik, Politechnika Lubelska, Lublin, s. 14.
 9. Kleiber M., Steinhoff J., Żmijewski K., Infrastruktura energetyczna - potrzebny "Plan Marshalla"?, Społeczna Rada Narodowego Programu Redukcji Emisji, s. 4, www.rada-npre.pl (5.04.2014).
 10. Nikołajczuk S. (2007), Rola rynku finansowego w finansowaniu przedsiębiorstwa, w: Finanse przedsiębiorstwa, red. J. Szczepański, L. Szyszko, PWE, Warszawa, s. 154-155.
 11. Paska J. (2007), Ekonomika w elektroenergetyce, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, s. 75.
 12. PGE Polska Grupa Energetyczna SA, www.gkpge.pl/relacje-inwestorskie/raporty-biezace/raport/65-2013 (3.07. 2013).
 13. PGE Polska Grupa Energetyczna SA, www.pgesa.pl/pl/PGE/CentrumPrasowe/InformacjePrasowe/ Strony/UstanowienieprogramuemisjiobligacjiPGE. aspx (28.08.2012).
 14. Program emisji obligacji krajowych, www.ir.energa.pl/pl/ir/serwis-relacji-inwestorskich/dla-obligatariuszy/emisja- -obligacji-w-2012-roku/Emisja-obligacji-krajowych.
 15. Rutkowski A. (2003), Zarządzanie finansami, PWE, Warszawa, s. 272-275.
 16. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ENEA za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 r.
 17. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ENERGA SA za lata 2010-2012.
 18. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia SA za lata 2010-2012.
 19. Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ENERGA SA za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2013 r.
 20. Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia SA za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2013 r.
 21. Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach, DzU 1995 , nr 83, poz. 420, z poźn. zm., art. 4, ust. 1, art. 5a; ust. 3, art. 10, ust. 2.
 22. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, DzU 2005, nr 184, poz. 1539, z późn. zm, art. 3, ust. 1; art. 7, ust. 1.
 23. Wieczerzak-Krusińska A., Teraz czas na euroobligacje, "Ekonomia i Rynek", www.ekonomia.rp.pl/artykul/1099094. html (3.04.2014).
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu