BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Smolny Katarzyna (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Kluczowa rola państwa na rynku finansowym na przykładzie bonów skarbowych
The Key Role of the State in Forming the Financial Market in Poland, Based on the Example of Treasury Bills
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 67, s. 657-665, rys., tab., bibliogr. 6 poz.
Issue title
Narzędzia zarządzania finansami
Keyword
Bony skarbowe, Sektor finansowy, Finanse publiczne
Treasury bill, Financial sector, Public finance
Note
streszcz., summ..
Abstract
Celem niniejszego opracowania jest wskazanie kluczowej roli państwa w kształtowaniu rynku finansowego w Polsce na przykładzie bonów skarbowych. Autorka poddaje opisowej analizie bony skarbowe jako instrument z jednej strony finansujący potrzeby pożyczkowe państwa, a z drugiej wpływający na inne instytucje i instrumenty rynku finansowego. Analiza pominie w ogóle aspekt kształtowania rynku finansowego w ramach pełnienia funkcji ustawodawcy. Autorka dowodzi, iż gospodarka publiczna, a także deficyt budżetowy i dług publiczny, mają wpływ nie tylko na finanse państwa, ale na całość gospodarki krajowej, a przy obecnie występującej gospodarce globalnej można nawet stwierdzić, że deficyt budżetowy konkretnego państwa i instrumenty wykorzystywane do jego pokrycia mają wpływ na gospodarkę w ogóle. (abstrakt oryginalny)

The aim of this study is to show the key role of the state in forming the financial market in Poland, based on the example of Treasury Bills. The author analyses Treasury Bills as the instrument that on the one hand finances the loan needs of the state, and on the other hand influences other institutions and instruments of the financial market. The study does not include the aspect of forming the financial market within the scope of its legislative function at all. The author proves that the public economy, as well as the budget deficit, and the national debt have influence not only over state finances, but over the whole domestic economy; and taking into account the global economy that is appearing currently, one can state that the national dept of a state and instruments used to pay it have influence over the economy in general. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Antkiewicz S. (2011), Polski rynek obligacji i innych papierów wartościowych, Gdańsk, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, s. 191.
  2. Bień W. (2008), Rynek papierów wartościowych, Warszawa, Difin, s. 92.
  3. Chądzyński M. (2014), Ministerstwo Finansów odkupiło od banków bony skarbowe warte ponad 2 mld zł, http:// biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/346180,ministerstwo_finansow_odkupilo_od_bankow_bony_skarbowe_warte_ ponad_2_mld_zl.html (2.02.2014).
  4. Czechowska D. (2010), Instrumenty dłużne w gospodarce, Warszawa, CeDeWu, s. 84.
  5. Wernik A. (2011), Finanse publiczne, Warszawa, PWE, s. 107.
  6. Ziółkowska W. (2013), Potrzeby pożyczkowe Skarbu Państwa, w: Zarządzanie i finanse, red. W. Golnau, Gdańsk, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, s. 543.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu