BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stawska Joanna (Uniwersytet Łódzki)
Title
Wpływ policy-mix na wzrost gospodarczy i poziom bezrobocia w Polsce
The Impact of Policy Mix on Economic Growth and Level of Unemployment
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 67, s. 667-677, rys., tab., bibliogr. 31 poz.
Issue title
Narzędzia zarządzania finansami
Keyword
Bezrobocie, Wzrost gospodarczy, Polityka pieniężna
Unemployment, Economic growth, Monetary policy
Note
streszcz., summ..
Abstract
Celem artykułu jest podkreślenie znaczenia koordynacji polityki monetarnej oraz fiskalnej dla poziomu wzrostu gospodarczego oraz bezrobocia w Polsce w okresie ostatniego kryzysu finansowego. Do osiągnięcia postawionego celu wykorzystano następujące metody badawcze: przegląd literatury naukowej, statystyczne metody badawcze oraz metody graficznej prezentacji zjawisk gospodarczych. Wyniki przeprowadzonej analizy wskazują, że w badanym okresie 2007-2013 zaobserwowano zwiększenie poziomu koordynacji policy-mix, szczególnie w początkowej fazie kryzysu, co mogło przyczynić się do osłabienia procesu jego pogłębienia w Polsce. Oddziaływanie kryzysu finansowego było jednak na tyle silne, że pomimo tego nastąpił wzrost bezrobocia i spadek dynamiki PKB. Warto zauważyć, że gdyby nie zastosowanie skoordynowanej polityki pieniężno-fiskalnej, skutki kryzysu finansowego mogłyby być znacznie poważniejsze. Oryginalność badania wpływu policy-mix na podstawowe wskaźniki makroekonomiczne polega na przyjrzeniu się decyzjom władz gospodarczych w wyjątkowych warunkach kryzysu finansowego i ich oddziaływaniu na wyniki gospodarcze. (abstrakt oryginalny)

The purpose of this article is to highlight the importance of coordination of monetary and fiscal policy for the level of economic growth and unemployment in Poland during the recent financial crisis. To achieve the objective, were used the following research methods: a review of the scientific literature, statistical research methods and the methods of graphical presentation of economic phenomena. The results of the analysis indicate that in the period 2007-2013, there was an increase in the level of coordination of policy - mix, especially in the initial phase of the crisis, which could contribute to the weakening of its deepening in Poland. The impact of the financial crisis, however, was so strong that, there has been a rise in unemployment and the decline in GDP growth. It is worth noting that if not used of coordinated monetary - fiscal policy, the impact of the financial crisis could be much more serious. Originality of this study is to look closely at the economic decisions of the authorities in the exceptional circumstances of the financial crisis and their impact on economic performance. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bednarczyk J.L. (2009), Stopa procentowa jako narzędzie polityki banku centralnego, w: Studia z bankowości centralnej i polityki pieniężnej, red. W. Przybylska-Kapuścińska, Difin, Warszawa, s. 171.
 2. Belka M. (2003), Co to są zdrowe finanse publiczne?, w: Polska transformacja. Sukcesy i bariery. Refleksje z okazji jubileuszu Profesora Jana Mujżela, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 3. Beetsma R., Debrun X. (2004), The Interaction between Monetary and Fiscal Policies in Monetary Union: A Review of Recent Literature, w: R. Beetsma i in., Monetary Policy, Cambridge.
 4. Bennett H., Loayza N. (2001), Policy biases when the monetary and fiscal authorities have different objectives, "Central Bank of Chile Working Papers", no. 66, s. 301.
 5. Buti M., Sapir A. (1998), Economic Policy in EMU, Clarendon Press-Oxford.
 6. Clarida R., Galí J., Gertler M. (2000), Monetary Policy Rules and Macroeconomic Stability: Evidence and Some Theory, "Quarterly Journal of Economics".
 7. Działo J. (2012), Dlaczego trudno jest prowadzić "dobrą" politykę fiskalną?, "Gospodarka Narodowa", nr 1-2, s. 25-40.
 8. Foley D.K., Shell K., Sidrauski M. (1969), Optimal Fiscal and Monetary Policy and Economic Growth, "Journal of Political Economy", vol. 77/4.
 9. Gotz-Kozierkiewicz D. (2000), Polityka pieniężna a polityka fiskalna, "Bank i Kredyt", lipiec-sierpień, s. 38.
 10. Koniunktura gospodarcza w wybranych krajach w okresie kryzysu finansowego (2011), Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, nr 1, s. 42.
 11. Hughes Hallet A., Mooslechner P., Schuerz M. (2001), eds. Challenges of Economic Policy Coordination within European Monetary Union, Dordrecht.
 12. Kuttner K.N. (2002), The Monetary - Fiscal Policy Mix: perspectives from the U.S., "Bank i Kredyt", nr 11-12, s. 208-209.
 13. Marszałek P. (2005), Zastosowanie teorii gier do badania koordynacji polityki pieniężnej i polityki fiskalnej, w: Studia z bankowości centralnej, red. W. Przybylska-Kapuścińska, Zeszyty naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, nr 56, s. 223.
 14. Onorante L. (2004), Interaction of Fiscal Policies in the Euro Area: Hom Much Pressure on the EBC? R. Beetsma i in., Monetary Policy, Cambridge.
 15. Przedsiębiorczość w Polsce, (2007), Ministerstwo Gospodarki, Warszawa.
 16. Przedsiębiorczość w Polsce, (2008), Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, s. 26.
 17. Przedsiębiorczość w Polsce, (2009), Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, s. 25-33.
 18. Przedsiębiorczość w Polsce, (2010), Ministerstwo Gospodarki, Warszawa.
 19. Przedsiębiorczość w Polsce, (2011), Ministerstwo Gospodarki, Warszawa.
 20. Przedsiębiorczość w Polsce, (2012), Ministerstwo Gospodarki, Warszawa.
 21. Raport roczny 2007, (2008), NBP, Warszawa, s. 16.
 22. Raport roczny 2008, (2009), NBP, Warszawa, s. 50.
 23. Raport roczny 2010, (2011), NBP, Warszawa, s. 3.
 24. Stawska J. (2012), The impact of the monetary-fiscal policy mix on investments of euro area countries in the context of the financial crisis, Science and Studies of Accounting and Finance: Problems and Perspectives, "Scientific Journal", no. 1 (8), Lithuania, s. 229.
 25. Taylor J.B. (2010), Zrozumieć kryzys finansowy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 9-79.
 26. Uchwała Rady Polityki Pieniężnej z dnia 29 września 1998 roku w sprawie założeń polityki pieniężnej na 1999 rok, Monitor Polski z 1998 r., nr 36, poz. 501.
 27. Ustawa z dnia 1 lipca 2009 roku o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców, DzU 2009, nr 125, poz. 1035.
 28. Woroniecka-Leciejewicz I. (2011), Analiza policy-mix z uwzględnieniem interakcji decyzyjnych między bankiem centralnym a rządem i ich priorytetów, Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania "Współczesne Problemy Zarządzania", nr 1, s. 39-60.
 29. Współczesny pieniądz w teorii i praktyce (2006), red. Z. Knakiewicz, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań, s. 111-112.
 30. www.gus.gov.pl (20.03.2013).
 31. www.nbp.pl (20.03.2013).
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu