BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Puławski Mieczysław (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Fairness opinion w przypadku publicznych wezwań do sprzedaży akcji spółek giełdowych w Polsce w okresie 2008-I kwartał 2014
Fairness Opinion in Public Tender Offer for the Shares of Listed Companies in Poland Between 2008 and the 1st Quarter of 2014
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 67, s. 747-757, tab., bibliogr. 10 poz.
Issue title
Narzędzia zarządzania finansami
Keyword
Fuzje i przejęcia, Doradztwo finansowe, Wartość godziwa,
Mergers and acquisitions, Financial consulting, Fair value,
Note
streszcz., summ..
Abstract
Cel - W artykule przedstawiono istotę fairness opinions, dotyczących godziwości finansowych warunków transakcji, szczególnie na rynku fuzji i przejęć. Uwagę przy tym skoncentrowano na wykorzystaniu fairness opinions w związku z publicznymi wezwaniami do sprzedaży akcji spółek giełdowych w Polsce. Metodologia badania - Analizie poddano 142 przypadki publicznych wezwań do zapisywania się na sprzedaż akcji spółek giełdowych w Polsce ogłoszonych w okresie 2008-I kwartał 2014. Wynik - Wynik badania wyraźnie wskazuje na niewielkie znaczenie fairness opinions w Polsce. Zarządy spółek giełdowych zleciły sporządzenie fairness opinions w 18 przypadkach wezwań, co oznacza, że jedynie w związku z blisko co ósmym wezwaniem opinia ta była stosowana. Oryginalność/wartość - Oryginalnym wkładem autora jest zbadanie zakresu stosowania fairness opinion przez zarządy spółek giełdowych w Polsce w reakcji na ogłoszenie wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji tych spółek oraz próba znalezienia odpowiedzi na pytanie, dlaczego tak rzadko zarządy z fairness opinions korzystają wraz z jednoczesnym wskazaniem wniosków na przyszłość. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The purpose of this study is to present the essence of fairness opinion regarding the financial fairness of conditions of transactions on merger and acquisition market in particular. The focus is put on the performance of fairness opinions in relation to public tender offers for the shares of listed companies in Poland. Methodology - 142 cases of public tender offers for shares of listed companies in Poland issued between 2008 and the 1st quarter of 2014 were subject to analysis. Findings - The results of the study point clearly to a low use of fairness opinions in Poland. The Management Boards of companies ordered to issue only 20 fairness opinions, which means that only in relation to every eighth public tender offer such opinion was issued. Originality/value - An original contribution of the Author is the study of the use of fairness opinion by the Management Boards of listed companies in Poland in reaction to the issued public tender offers for the shares of those companies as well as the attempt to answer the question why the Management Boards have used fairness opinions so rarely and the presentation of conclusions for future reference. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bloomberg (2013), Global Financial Advisory, Mergers &Acquisitions Rankings.
  2. Davidoff S.M. (2006), Fairness Opinions, American University Law Review 55, no. 6, s. 1557-1625.
  3. IDW (2011), IDW Standard: Grundsätze für die Erstellung von Fairness opinions (IDW S 8), Heft 3/2011, IDW Fachnachrichten.
  4. Levinsohn A. (2004), Power by Proxy, Trends in Financial Management, vol. 85, no. 12, s. 69-70.
  5. Parijs S. (2005), Fairness Opinions and Liability: A Legal and Economic Analysis of Fairness Opinions in the United States and the Netherlands, Kluwer, Putten.
  6. Raporty bieżące wybranych spółek notowanych na GPW.
  7. Rérolle J.-F., Schmidt D. (2007), L'An I de la nouvelle expertise indépendante: réflexion critique, Revue de droit bancaire et financier, Septembre-Octobre 2007, s. 1-24.
  8. Schönefelder L. (2007), Unternehmensbewertungen im Rahmen von Fairness opinions - eine adressatenbezogene Untersuchung, Gutenberg Druck, Schaan.
  9. Ustawa z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej oraz warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. DzU 2013, poz. 1382).
  10. Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. DzU 2013, poz. 330 z późn. zm.).
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu