BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jasiniak Magdalena (Uniwersytet Łódzki)
Title
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce w warunkach międzynarodowego kryzysu gospodarczego
Foreign Direct Investment in Poland Under Global Economic Crisis Conditions
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 67, s. 793-802, rys., bibliogr. 15 poz.
Issue title
Narzędzia zarządzania finansami
Keyword
Inwestycje zagraniczne, Inwestycje bezpośrednie, Kapitał zagraniczny, Kryzys gospodarczy
Foreign investment, Direct investments, Foreign capital, Economic crisis
Note
streszcz., summ..
Abstract
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BZ) stanowią jeden z kluczowych czynników wspomagających rozwój gospodarczy kraju przyjmującego. W warunkach światowego kryzysu gospodarczego nastąpił spadek przepływów BIZ. Niniejszy artykuł stanowi próbę oceny atrakcyjności inwestycyjnej polskiej gospodarki w kontekście napływu kapitału zagranicznego w warunkach międzynarodowego kryzysu gospodarczego. W ramach opracowania wykorzystano dane statystyczne za lata 2006-2012 gromadzone przez UNCTAD oraz GUS. Wyniki przeprowadzonej analizy wskazują, że w warunkach międzynarodowego kryzysu gospodarczego Polska stanowiła atrakcyjne miejsce lokaty kapitału zagranicznego, co miało korzystny wpływ na rozwój polskiej gospodarki w tym burzliwym okresie. (abstrakt oryginalny)

Foreign direct investment (FDI) is one of the key factors supporting the host country economic development. During the global economic crisis the FDI flows have declined. This article attempts to assess the investment attractiveness of the Polish economy in the context of the foreign capital flows in terms of international economic crisis. In the study statistical data of 2006-2012 compiled by UNCTAD and the Central Statistical Office are used. The results of the analysis indicate that under global economic crisis conditions Poland was an attractive place of foreign direct investments which had a positive impact on the Polish economy development in this turbulent period. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Benchmark Definition of Foreign Direct Investment (2008), OECD, Forth Edition, Paris.
 2. Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2006 roku (i następne). www.stat.gov.pl.
 3. Hans-Werner S., Weichenrieder A.J. (1997), Foreign direct investment, political resentment and the privatization process in Eastern Europe, "Economic Policy" 12.24.
 4. http://epp.eurostat.ec.europa.eu.
 5. Hunter, R.J., Ryan L.V. (2013), Foreign Direct Investment 2013-2014: Destination Poland? An Update and Appraisal, "Research in Applied Economics", vol 5, no. 4.
 6. Karaszewski W., Szałucka M. (2011), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne - greenfield versus brownfield, "Przegląd Organizacji", TNOiK, nr 5.
 7. Kłysik-Uryszek A. (2012), Zmiany zaangażowania inwestorów zagranicznych w Polsce - wpływ kryzysu gospodarczego, Acta universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica 273, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 8. Leven B. (2012), The Impact of Global Recession on FDI-Poland's Case Study, "International Journal of Business and Social Science", vol 13, no. 3.
 9. Różański J. (2013), Wpływ światowego kryzysu ekonomicznego na bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce, Acta Universitatis Nicolai Copernici, Ekonomia XLIV, nr 1.
 10. Sobják A. (2013), From the Periphery to the Core? Central Europe and the Economic Crisis, "The Polish Institute of International Affairs", vol 55, no. 7.
 11. Stawicka M.K. (2013), Czynniki warunkujące wybór miejsca lokowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Unii Europejskiej - studium komparatystyczne lat 2005 i 2011, "Zarządzanie i Finanse", nr 1/2.
 12. Stawska J.M. (2014), Stopy procentowe, a inwestycje w Polsce i Strefie Euro, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 13. Stawska J. (2012), The impact of the monetary - fiscal policy mix on investments of euro area countries in the context of the financial crisis, Science and Studies of Accounting and Finance: Problems and Perspectives, "Scientific Journal", no. 1 (8), Litwa.
 14. Wawrzyniak D. (2010), Determinanty lokalizacji bezpośrednich inwestycji zagranicznych, "Gospodarka Narodowa", nr 4.
 15. www.unctad.org.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu