BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Tkocz-Wolny Katarzyna (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Pojęcie i zakres kontroli zarządczej w samorządowym zakładzie budżetowym
Definition and Scope of Management Control in Budgetary Units of Local Government
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 67, s. 859-870, rys., tab., bibliogr. 18 poz.
Issue title
Narzędzia zarządzania finansami
Keyword
Finanse publiczne, Samorząd terytorialny, Kontrola zarządcza, Zakłady budżetowe
Public finance, Local government, Management control, Budgetary establishment
Note
streszcz., summ..
Abstract
Cel - Celem opracowania jest pokazanie, jak rozumiane jest pojęcie kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych, a w szczególności w samorządowych zakładach budżetowych. Metodologia badania - Opracowanie zrealizowane zostało przy wykorzystaniu wielu różnorodnych metod badawczych. Wśród podstawowych wymienić można analizę aktów prawnych. Istotną rolę przypisano ponadto studiom literaturowym, opierającym się głównie na krajowej, zwartej i artykułowej literaturze przedmiotu. Wykorzystano również: metodę syntezy, dedukcji i indukcji. Wynik - W opracowaniu pokazano, iż kontrola zarządcza jest metodą zarządzania stosowaną w sektorze finansów publicznych, ukierunkowaną na realizację zadań i celów postawionych przed jednostkami tego sektora. Jest to system tworzony przez kierownictwo jednostki jako zbiór różnego rodzaju zarządzeń, procedur, wytycznych, zasad i mechanizmów, które wspomagają zarządzanie jednostką. Oryginalność/wartość - W opracowaniu zwrócono uwagę na pojęcie i zakres kontroli zarządczej w samorządowym zakładzie budżetowym. (abstrakt oryginalny)

Purpose - Demonstration of management internal control understanding in public finances institutions, with special emphasis on budgetary units of local government. Methodology - The following works was created using multiple, diverse research methods. The most important among these were analysis of legislative acts and study of literature on the subject, based mostly on national sources, with emphasis on journal articles and monographic publications. Additionally, synthesis, deduction and induction were used. Findings - This work demonstrates that management control is used in public finances sector, as a method of management directed on achieving goals and fulfilling tasks placed before units of this sector. It is a system created by management of a unit in form of decrees, procedures, guidelines and mechanisms that support administration of the unit. Originality/value - This work focuses on definition and scope of management control in budgetary units of local government. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bednarek P. (2012), Koncepcja kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych w świetle regulacji prawnych i teorii naukowych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 718, "Finanse, Rynki finansowe, Ubezpieczenia" nr 53, Szczecin.
 2. Chodurski A. (2013), Kontrola w jednostkach sektora finansów publicznych, "Poradnik Rachunkowości Budżetowej", nr 4.
 3. Foremna-Pilarska M., Radawiecka E. (2013), Organizacja kontroli zarządczej w jednostkach samorządu terytorialnego na przykładzie Starostwa Powiatowego w Słupsku, w: Kontrola zarządcza oraz audyt wewnętrzny w teorii i praktyce, red. K. Winiarska, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 4. Garczarek E. (2012), Kontrola zarządcza w samorządowym zakładzie budżetowym, www.ekspertbeck.pl (24.02.2014).
 5. Komunikat nr 23 Ministra Finansów z 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych, Dz.Urz. MF nr 15, poz. 84.
 6. Komunikat nr 3 Ministra Finansów z 16 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie samooceny kontroli zarządczej dla jednostek sektora finansów publicznych, Dz.Urz. MF nr 2, poz. 11.
 7. Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego (2013), Biuletyn nr 4 (9), Departament Audytu Sektora Finansów Publicznych, Warszawa.
 8. Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych (2012), red. K. Winiarska, Wolters Kluwer, Warszawa.
 9. Kontrola zarządcza w sektorze finansów publicznych. Istota, unormowania prawne i otoczenie. Kompendium wiedzy (wersja 1.0) (2012), Departament Audytu Sektora Finansów Publicznych, Warszawa.
 10. Korolewska M. (2014), Samorządowe zakłady budżetowe, Leksykon budżetowy, www.sejm.gov.pl (25.03.2014).
 11. Mazurek A., Knedler K. (2010), Kontrola zarządcza - ujęcie praktyczne, Warszawa 2010.
 12. Samorządowy zakład budżetowy. Funkcjonowanie i przekształcanie w spółek prawa handlowego (2012), red. A. Samelak, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 13. Sołtyk P. (2010), Kontrola zarządcza w nowej ustawie o finansach publicznych, "Wspólnota", nr 9.
 14. Ustawa z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, DzU 2005, nr 14, poz. 114 z późn. zm.
 15. Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (DzU 2013, poz 885, z późn. zm.).
 16. Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, DzU 2009, nr 157, poz. 1241.
 17. Winiarska K. (2012), Samoocena jako forma oceny funkcjonowania kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 684, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" nr 45, Szczecin.
 18. Winiarska K. (2013), Kontrola finansów publicznych w Polsce, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 757, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" nr 58, Szczecin.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu