BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bober Piotr (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Analiza zmian na polskim rynku touroperatorów i pośredników turystycznych w latach 2007-2013
Analysis of Changes in the Polish Market Travel Agents and Tour Operators in 2007-2013
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 65, s. 27-36, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Issue title
Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwach i jednostkach samorządu terytorialnego
Keyword
Turystyka, Usługi turystyczne, Analiza rynku
Tourism, Tourism services, Market analysis
Note
streszcz., summ..
Abstract
Celem opracowania jest ukazanie istoty, znaczenia oraz zmian, jakie zachodzą w sektorze turystycznym na przykładzie rynku organizatorów turystyki i pośredników turystycznych. Główny cel oraz zakres badań przesądzają o zastosowaniu metod badawczych szeroko i powszechnie stosowanych w analizie ekonomicznej, w szczególności metody dedukcji, porównań, przyczynowej, wskaźnikowej, zmian strukturalnych, dynamiki zmian struktur. Ponadto charakter problemu badawczego dotyczącego kształtowania rynku touroperatora przesądza o zastosowaniu również badań jakościowych. W opracowaniu omówiono czynniki, które w istotny sposób wpływają na sektor turystyczny. Przeprowadzone analizy pozwalają na stwierdzenie, że pomimo zaobserwowanych na rynku polskim niekorzystnych zjawisk, liczba organizatorów turystyki i pośredników turystycznych wzrosła w badanym okresie, co świadczy o ich dobrym przygotowaniu do zmiennych warunków otoczenia. (abstrakt oryginalny)

The aim of the study is to present the essence, significance and changes occurring in the tourism sector on the example of tourism market organizers and travel agents. Main purpose and scope of the research prejudice the applicability of test methods widely and commonly used in the economic analysis, in particular the methods of deduction, comparisons causal and indicator method, structural changes, the dynamics of changes of structures. The nature of the research problem, concerning the development of the tour operator market also determines the application of qualitative research. The study discusses the factors that have a significant impact on the tourism sector. In addition, the analyzes lead to the conclusion that despite observed on the Polish market of adverse events, number of tour operators and travel agents increased considerably in the analyzed period, which testifies to their good preparation to changing external conditions. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. CEOTiPT (2013), Centralna Ewidencja Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych, www.turystyka. gov.pl/ceotipt (19.01.2014).
 2. GUS (2013a), Rachunki narodowe według sektorów i podsektorów instytucjonalnych 2008-2011, www.stat.gov.pl/ gus/5840_1425_PLK_HTML.htm (29.11.2013).
 3. GUS (2013b), Turystyka 2012, Informacje i opracowania statystyczne, www.stat.gov.pl/gus/5840_662_PLK_ HTML.htm (29.11.2013).
 4. IT (2013) Ruch turystyczny, Instytut Turystyki, Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji, www.intur.com.pl/statystyka. htm (29.11.2013).
 5. Makowiecki A. (2013), Upadł touroperator z gwarancją Signal Iduna, Gazeta Ubezpieczeniowa, 5.06.2013 r. www. gu.com.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=47652:rynek-ubezpiecze-upad-touroperator-zgwarancj- signal-iduna&catid=107:rynek-ubezpiecze&Itemid=10603 (11.12.2013).
 6. MSiT (2013) Raport o stanie gospodarki turystycznej w latach 2007-2011, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Warszawa.
 7. NBP (2013), Bilans płatniczy 2010-2011, www.nbp.pl/home.aspx?f=/statystyka/wstepne/wstepne.html, (29.11.2013).
 8. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie minimalnej wysokości sumy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej wymaganej w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych, DzU, nr 0, poz. 511.
 9. Touroperatorzy. Raport 2011, "Wiadomości Turystyczne", wydanie specjalne, 16 czerwca 2011, www.wiadomosciturystyczne. pl/files/touroperatorzy_lekki(5).pdf (11.12.2013 r.).
 10. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, tj. DzU z 2010 r., nr 220, poz. 1447, z późn. zm.
 11. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych, tj. DzU z 2011 r., nr 171, poz. 1016, z późn.zm.
 12. WTTC (2012), Travel & Tourism Economic Impact 2012. Poland, World Travel & Tourism Council WTTC 2012, www.wttc.org/site_media/uploads/downloads/world 2012.pdf (14.04.2013).
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu