BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dylewski Marek (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu)
Title
Performance budgeting - ewolucja i determinanty zastosowania w jednostkach samorządu terytorialnego
Performance Budgeting - Evolution and Determinants of the Use of in Local Government
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 65, s. 49-59, tab., bibliogr. 15 poz.
Issue title
Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwach i jednostkach samorządu terytorialnego
Keyword
Samorząd terytorialny, Finanse publiczne, Budżetowanie
Local government, Public finance, Budgeting
Note
streszcz., summ..
Abstract
Cel - jakie są determinanty i jakie warunki powinny być spełnione, aby można było w sposób skuteczny wdrażać i stosować metodę budżetowania - performance budgeting, w szczególności analizując uwarunkowania funkcjonowania sektora publicznego, w tym jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. Metodologia badania - analiza literatury przedmiotu. Analiza i ocena funkcjonujących uwarunkowań prawnych. Badania prowadzone w oparciu o dane budżetowe (formaty budżetów) w jednostkach samorządu terytorialnego. Wynik - próba odpowiedzi na pytanie, jakie są możliwości wdrożenia metody budżetowania opartej o wykonanie zadań w warunkach polskich oraz jakie są determinanty tego procesu. Oryginalność/wartość - wskazanie na potencjalne korzyści oraz negatywne skutki braku zmian w procesach zarządzania oraz jakie są warunki skutecznych zmian w tym zakresie. (abstrakt oryginalny)

Purpose - what are the determinants and what conditions should be met to be able to effectively implement and apply the method of budgeting - performance budgeting, in particular by analyzing the determinants of the functioning of the public sector, including local government units in Poland. Design/methodology/approach - Analysis of literature. Analysis and assessment of functioning legal requirements. Research conducted on the basis of budgetary data formats (budgets) in units of local selfgovernment. Findings - to answer the question, what are the possibilities for implementing the method of b udgeting basedon implementing out the tasks in Polish conditions and what are the determinants of this process. Originality/value - indication of the potential benefits and adverse effects of the absence of changes in management processes and what are the conditions for effective change in this respect. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Aronson J.R. (1985), Public Finance, McGraw Hill.
 2. Bruel J.D., Moravitz C. (2007), Linking and Performance Budgeting: Opportunities in Federal Budget Process, w: Integrating Performance and Budgets. The Budget Office of Tomorrow, red. J.D. Bruel, C. Moravitz, Rowman and Littlefield Publishers, Lanham.
 3. Budżet władz lokalnych. Narzędzia zarządzania (2002), red. S. Owsiak, PWE, Warszawa.
 4. Diamond J. (2003), From Program to Performance Budgeting: The Challenge for Emerging Market Economy, International Monetary Found, Working Paper WP/03/169.
 5. Dylewski M. (2007), Planowanie budżetowe w podsektorze samorządowym. Uwarunkowania, procedury, modele, Difin, Warszawa.
 6. Gianakis G.A., McCue C.P. (1999), Local Government Budgeting. A Managerial Approach, Praeger, Westport.
 7. Joyce P.G. (2007), Linking and Performance Budgeting: Opportunities in Federal Budget Process, w: Integrating Performance and Budgets. The Budget Office of Tomorrow, red. J.D. Bruel, C. Moravitz, Rowman and Littlefield Publishers, Lanham.
 8. Komorowski J. (1997), Budżetowanie jako metoda zarządzania przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 9. Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym (2005), red. A. Zalewski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 10. Owsiak S. (2005), Finanse publiczne. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 11. Performance Budgeting in OECD Countries, (2007), OECD Publications, Paris.
 12. Rivenbark W.C., Kelly J.M. (2004), Performance Budgeting in State, Federal and Local Government, "The Journal of Government Financial Management", Summer.
 13. Robinson M., Brumby J. (2005), Does Performance Budgeting Work? An Analytical Review of the Empirical Literature, Working Paper, International Monetary Fund, no. 122.
 14. Rubin I. (2007), Budget Formats: Choices and Implications w: Local Budgeting, red. A. Shah, Public Sector Governance and Accountability Series, The World Bank, Washington.
 15. Wildawsky A. (1969), Planning-Programming-Budgeting: Rescuing Policy Analysis from PPBS, Public Administration Review, vol. 29, no. 2.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu