BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Filipiak Beata Zofia (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Płynność finansowa jednostek samorządu terytorialnego wobec znaczącego obciążenia długiem publicznym - wyniki badań empirycznych
Financial Liquidity of Local Government Units to the Significant Burden of Public Debt - the Results of Empirical
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 65, s. 61-70, rys., bibliogr. 13 poz.
Issue title
Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwach i jednostkach samorządu terytorialnego
Keyword
Finanse samorządu terytorialnego, Finanse publiczne, Zadłużenie, Płynność finansowa
Local government finance, Public finance, Indebtedness, Financial liquidity
Note
streszcz., summ..
Abstract
Celem artykułu jest odpowiedź na pytania: jak wygląda proces zarządzania płynnością finansową w JST? Jakie metody i narzędzia zarządzania płynnością finansową są wykorzystywane z punktu widzenia ryzyka w jednostkach samorządu terytorialnego? Metodologia badania przy zastosowaniu techniki ankietowej oraz metod statystycznych (analiza statystyczna testem chi2). Wynik rozważań będzie stanowić uzyskanie odpowiedzi na pytanie o czynniki mające wpływ na płynność finansową w jednostkach samorządu terytorialnego. Oryginalność/wartość - stanowić będzie odpowiedź na pytanie, czy stosowana przez jednostki samorządu terytorialnego polityka zarządzania płynnością finansową jest adekwatna do sytuacji i jest w stanie zapewnić bieżące oraz przyszłe wywiązywanie się ze swoich zobowiązań. (abstrakt oryginalny)

Purpose - This article aims to answer the following questions: how liquidity management process in local government?, What methods and liquidity management tool is used from the point of view of the risks in local government units? Design/methodology/approach - The research methodology was based on descriptive method, which has lead to the presentation of empirical data obtained using the technique of surveys and statistical methods (statistical analysis test Chi2). Findings - The result will be a discussion to answer the question about the factors affecting liquidity in local government. units. Originality/value - will be an answer to the question, whether used by local government units liquidity management policy is appropriate to the situation and is able to provide current and adoption to fulfill their liabilities. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bolesta-Kukułka K. (2003), Decyzje menedżerskie, PWE, Warszawa.
 2. Dylewski M., Filipiak B., Gorzałczyńska-Koczkodaj M. (2010), Metody analityczne w działalności jednostek podsektora samorządowego, Difin, Warszawa.
 3. Filipiak B. (2005), Badanie wiarygodności finansowej jednostek samorządu terytorialnego w świetle obowiązujących limitów zadłużenia, w: Finanse samorządu terytorialnego. Wybrane zagadnienia, red. L. Patrzałek, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań-Wrocław.
 4. Filipiak B. (2008), Strategie finansowe jednostek samorządu terytorialnego, PWE, Warszawa.
 5. Filipiak B. (2011), Finanse samorządowe. Nowe wyzwania bieżące i perspektywiczne, Difin, Warszawa.
 6. Jastrzębska M. (2009), Zarządzanie długiem jednostek samorządu terytorialnego, Wolters Kluwer business, Warszawa.
 7. Kisielnicki J. (2008), Zarządzanie, PWE, Warszawa.
 8. Metodyka kompleksowej oceny gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego (2009), red. B. Filipiak, Difin, Warszawa.
 9. Poniatowicz M., Salachna J. M., Perło D. (2010), Efektywne zarządzanie długiem w jednostce samorządu terytorialnego, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 10. Robbins S.P., De-Cenzo D.A. (2002), Podstawy zarządzania, PWE, Warszawa.
 11. Sierpińska M., Jachna T. (2004), Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 12. Szacowanie poziomu zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego w warunkach zwiększonego ryzyka utraty płynności finansowej (2013), red. E. Denek, M. Dylewski, Difin, Warszawa.
 13. Wędzki D. (2009), Strategie płynności finansowej przedsiębiorstwa, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu