BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Galiński Paweł (Uniwersytet Gdański)
Title
Możliwości finansowania inwestycji przez gminy w Polsce w latach 2010-2012
Possibilities of Financing Investments by Communes in Poland Between 2010 and 2012
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 65, s. 71-82, rys., tab., bibliogr. 25 poz.
Issue title
Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwach i jednostkach samorządu terytorialnego
Keyword
Samorząd terytorialny, Gmina, Inwestycje, Taksonomia
Local government, District, Investment, Taxonomy
Note
streszcz., summ..
Abstract
Cel - Ocena możliwości finansowania inwestycji przez poszczególne typy gmin w Polsce w latach 2010-2012.Metodologia badania - W artykule omówiono wskaźniki finansowe charakteryzujące możliwości finansowania inwestycji przez gminy miejskie, wiejskie i miejsko-wiejskie w latach 2010-2012 i na ich podstawie skonstruowano taksonomiczny miernik oceny tego zjawiska. Wynik - W artykule wskazano, iż w latach 2010-2012 spośród badanych typów gmin największymi możliwościami finansowania inwestycji charakteryzowały się gminy wiejskie. Zaobserwowano także, że w 2012 roku wystąpiło największe zróżnicowanie tych możliwości pomiędzy badanymi jednostkami. Oryginalność/wartość - Wykorzystując taksonomiczną analizę porównawczą starano się dokonać jednoznacznej oceny badanej problematyki. Ponadto scharakteryzowano czynniki determinujące możliwości finansowania inwestycji przez poszczególne typu gmin w latach 2010-2012, określając przy tym ich zróżnicowanie. (abstrakt oryginalny)

Purpose - Evaluation of the possibility of financing investments by the types of communes in Poland between 2010 and 2012. Design/Methodology/approach - The article discusses the financial indicators characterizing the possibilities of financing investments by the urban, rural and urban-rural communes between 2010-2012 as well as using them it was evaluated the taxonomic measure of this phenomenon. Findings - The article indicates that between 2010 and 2012 the best possibilities of financing investment were in rural communes. It was also observed that in 2012 there was the greatest diversity of these possibilities in the group of examined units. Originality/value - Using a comparative taxonomic analysis author tried to make a clear evaluation of the examined issues. Furthermore, it was characterized the determinants of possibilities of financing investments in the communes between 2010-2012 and their differentiated iimpact. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Borodo A. (2012), Formy, źródła i granice wydatków inwestycyjnych budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w: Finanse publiczne i prawo finansowe - realia i perspektywy zmian, red. L. Etel, M. Tyniewicki, Wydawnictwo Temida 2, Białystok, s. 57.
 2. Czapiewski L., Kubiak J. (2013), Metody określania wag w wielowymiarowej analizie porównawczej a adekwatność pomiaru poziomu asymetrii informacji, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki finansowe, Ubezpieczenia", nr 59, s. 73.
 3. Chojna-Duch E. (2004), Polskie prawo finansowe. Finanse publiczne, LexisNexis, Warszawa, s. 233-293.
 4. Hajdys D. (2007), Finanse jednostek samorządu terytorialnego. Wybrane zagadnienia. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo ABSOLWENT, Łódź, s. 176-180.
 5. Jastrzębska M. (2005), Polityka inwestycyjna jednostek samorządu terytorialnego, "Samorząd Terytorialny", nr 9, s. 16.
 6. Michalak A. (2007), Finansowanie inwestycji w teorii i praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 13- 14.
 7. Michalski T. (1996), Metody taksonomiczne w badaniach konkurencyjności gospodarek, "Gospodarka Narodowa", nr 3, s. 19.
 8. Nowak E. (1990), Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych, PWE, Warszawa, s. 23-35.
 9. Kluza K. (2013), Wpływ zmian w ustawie o finansach publicznych na koszt finansowania samorządów, "Zarządzanie i Finanse" 2013, nr 2, cz. 3, s. 221.
 10. Pociecha J., Podolec B., Sokołowski A., Zając K. (1988), Metody taksonomiczne w badaniach społeczno-ekonomicznych, PWN, Warszawa, s. 40-44.
 11. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego z dnia 22.02.2007 r. (2007), Sygn. PDDG/415- 12/06/9014/07, Urząd Skarbowy w Sopocie.
 12. Różański J. (2006), Inwestycje rzeczowe oraz procesy fuzji i przejęć w przedsiębiorstwie, w: Inwestycje rzeczowe i kapitałowe, red. J. Różański, Difin, Warszawa 2006, s. 13.
 13. Sprawozdania z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2012 i 2010 rok (załączniki), Ministerstwo Finansów.
 14. Syguda A. (2008), Inwestycje jednostek samorządowych, "Finanse Publiczne", nr 12, s. 10.
 15. Taksonomia struktur w badaniach regionalnych (1998), red. D. Strahl, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław, s. 61.
 16. Tarka D. (2010), Własności cech diagnostycznych w badaniach typu taksonomicznego, "Ekonomia i Zarządzanie" nr 4, cz. 2, s. 198.
 17. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, tekst jedn. DzU 2009, nr 152, poz. 1223, poz. 591, z późn. zm.
 18. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, DzU 2004, nr 261, poz. 2603, z późn. zm.
 19. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, DzU 2003, nr 80, poz. 717, z późn. zm.
 20. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, DzU 2009, nr 157, poz. 1240, z późn. zm.
 21. Wskaźniki do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w latach 2010-2012 (2013) (załączniki), Ministerstwo Finansów, Warszawa.
 22. Walesiak M. (2011), Uogólniona miara odległości GDM w statystycznej analizie wielowymiarowej z wykorzystaniem programu R, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, s. 18.
 23. Wiśniewski M. (2011), Ocena zdolności kredytowej gminy, Difin, Warszawa, s. 213.
 24. Witkowski K. (2011), Inwestycje infrastrukturalne w realizacji usług publicznych, "Studia Lubuskie", nr 7, s. 267.
 25. Zioło M. (2011), Zewnętrzne, obce źródła finansowania wydatków inwestycyjnych gmin i determinanty ich wyboru, "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego", nr 11, s. 290.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu