BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kowalczyk Magdalena (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Rola rzeczowych aktywów trwałych w funkcjonowaniu jednostek samorządu terytorialnego na poziomie gminy
The Role of Tangible Fixed Assets in the Local Government Units at the Level of Municipality
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 65, s. 115-124, tab., bibliogr. 8 poz.
Issue title
Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwach i jednostkach samorządu terytorialnego
Keyword
Samorząd terytorialny, Gmina, Aktywa, Środki trwałe, Bilans
Local government, District, Assets, Fixed assets, Balance sheet
Note
streszcz., summ..
Abstract
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie zakresu wykorzystania analizy techniczno- ekonomicznej rzeczowych aktywów trwałych w jednostce samorządu terytorialnego oraz omówienie proponowanych zmian. Przedmiotem niniejszego opracowania jest analiza techniczno-ekonomiczna rzeczowych aktywów trwałych, a podmiotem są jednostki samorządu terytorialnego na poziomie gminy. Problemem badawczym jest rola rzeczowych aktywów trwałych w efektywnym funkcjonowaniu jednostki samorządu terytorialnego na poziomie gminy. W niniejszym opracowaniu wykorzystano metodę analizy, badania dokumentów. (abstrakt oryginalny)

The purpose of this study is to present the scope of the use of technical analysis-economics of tangible fixed assets in a unit of local government, and the discussion of the proposed changes. The subject of this study is the analysis tangible fixed assets, and the local government units at the level of municipality. A research problem is the role of tangible fixed assets in the effective functioning of government entities at the level of municipality. In this study uses the term analysis, examination of documents and literature criticism. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa, Zbiór przykładów i zadań (2004), red. Cz. Skowronek, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
  2. Borowiecki R. (1998), Analiza gospodarowania środkami trwałymi, w: Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa, red. E. Kurtys, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
  3. Cieślak M. (2011), Rzeczowe aktywa trwałe, w: Rachunkowość dla profesjonalistów, red. W. Gabrusewicz, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.
  4. Filipiak B. (2011), Finanse samorządowe. Nowe wyzwania bieżące i perspektywiczne, Difin, Warszawa.
  5. Gabrusewicz W. (2014), Analiza finansowa przedsiębiorstwa, Teoria i zastosowanie, PWE, Warszawa.
  6. Janasz W., Urbańczyk E., Waśniewski T. (1988), Gospodarka środkami trwałymi w przedsiębiorstwami. Metody, oceny, przykłady, PWE, Warszawa.
  7. Wojciechowski E. (2012), Zarządzanie w samorządzie terytorialnym, Difin, Warszawa.
  8. Zysnarska A. (2012), Zamknięcie ksiąg na koniec 2011 roku w sektorze budżetowym i samorządowych zakładach budżetowych, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu