BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wierzbicka Beata (Uniwersytet Gdański)
Title
Strategiczna Karta Wyników jako element zarządzania strategicznego w budowaniu współpracy w regionie w obliczu zagospodarowania środków unijnych w nowej perspektywie pomocowej
Balanced Scorecard as a Strategic Management in Building Cooperation in the Region in the Face of Management of EU Funds in the New Term Assistance
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 65, s. 179-191, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Issue title
Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwach i jednostkach samorządu terytorialnego
Keyword
Strategiczna Karta Wyników, Zarządzanie strategiczne, Fundusze unijne, Region
Balanced Scorecard (BSC), Strategic management, EU funds, Region
Note
streszcz., summ..
Abstract
Od 2004 roku Polska jest członkiem Unii Europejskiej. Wejście naszego kraju do struktur unijnych postawiło przed organizacjami nowe wyzwania w aspekcie sprostania konkurencyjności i podniesienia innowacyjności, ale również stworzyło możliwość partycypacji w programach pomocowych, szczególnie w zakresie zewnętrznego zasilania kapitałowego. Środki finansowe są potrzebne zarówno do działań operacyjnych, jak i też, w szczególności, projektów rozwojowych. W opracowaniu omówiono Strategiczną Kartę Wyników jako narzędzie zarządzania procesami rozwojowymi w aspekcie zagospodarowania środków finansowych w ramach unijnej pomocy. Na podstawie SKW zostały zidentyfikowane działania będące stymulatorami pożądanych rezultatów. (abstrakt oryginalny)

Since 2004, Poland is a member of the European Union. The entrance of our country into the EU structures organizations posed a new challenge in terms of meeting the competitiveness and increase innovation, but also created the possibility of participation in support programs, particularly with regard to the external power supply of capital. Financial resources are needed both for operational activities and also in particular development projects. The paper discusses the Balanced Scorecard as a management tool development processes in terms of development funds under the EU's assistance. On the basis of identified operation BSC promoters being desired results. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Angel D. (1990), New Firm Formation in the Semiconductor Industry: Elements of a Flexible Manufacturing System, "Regional Studies", nr 3 (24), s. 211-321.
  2. Becattini G. (1992), Le district marshallien: Une notion socio-economique, w: Les regions qui gagnent, red. G. Benko, A. Lipietz, Paris, s. 38.
  3. Czubasiewicz H., Grajewski P. (2005), Wizja sukcesu firmy, a kryteria doboru menedżera - doświadczenia praktyczne, w: Sukces organizacji Ujęcie zasobowe i procesowe, red. Z. Kreft, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot, s. 45.
  4. Fukuyama F. (1997), Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu, Warszawa-Wrocław.
  5. Kaplan R.S., Norton D.P. (2002), Strategiczna Karta Wyników. Balanced Scorecard. Praktyka, Centrum Informacji Menedżera, Warszawa, s. 5.
  6. Kotler Ph., Asplund Ch., Rein I., Haider D.H. (1999), Marketing Places Europe, London.
  7. Monitor Polski (2011), DzU RP, w 36, poz. 423, Warszawa.
  8. Moss Kanter R. (1995), The World Class Thriving Locally in the Global Economy, New York.
  9. Obłój K. (1998), Strategia sukcesu firmy, PWE, Warszawa, s. 32-33.
  10. Stiglitz J.E. (2007), Wizja sprawiedliwej globalizacji Propozycje usprawnień, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu