BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zawora Jolanta (Uniwersytet Rzeszowski)
Title
Obligacje komunalne jako zewnętrzne źródło finansowania zadań jednostek samorządu terytorialnego
Municipal Notes as an External Source of Financing the Tasks of Local Territorial
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 65, s. 205-214, tab., bibliogr. 21 poz.
Issue title
Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwach i jednostkach samorządu terytorialnego
Keyword
Samorząd terytorialny, Źródła finansowania, Obligacje komunalne, Finanse publiczne, Zadłużenie
Local government, Source of financing, Communal bonds, Public finance, Indebtedness
Note
streszcz., summ..
Abstract
Jednostki samorządu terytorialnego w Polsce realizując zadania, sięgają coraz częściej do zwrotnych źródeł zasilania finansowego. Celem artykułu jest przedstawienie roli obligacji komunalnych w finansowaniu zadań samorządowych oraz ocena rozwoju rynku obligacji komunalnych w Polsce. Analizą objęto lata 2008-2012. W opracowaniu omówiono również kryteria wyboru instrumentów dłużnych przez władze samorządowe oraz korzyści dla jednostek samorządu terytorialnego z tytułu emisji obligacji komunalnych. Struktura zobowiązań samorządów pozostawała w badanym okresie na zbliżonym poziomie, dominującym źródłem zadłużenia pozostawały kredyty i pożyczki, średni udział obligacji komunalnych w zobowiązaniach nie przekroczył w analizowanym okresie 10%. Na podstawie wzrostu wartości rynku obligacji komunalnych można stwierdzić, że jednostki samorządu terytorialnego coraz częściej sięgały po dłużne papiery wartościowe. W latach 2008-2012 rynek ten wzrósł o prawie 200%. Pomimo wzrostu wartości rynku obligacji komunalnych, pozostawał on w badanych latach najmniejszym segmentem krajowego rynku papierów dłużnych. Tempo wzrostu segmentu obligacji komunalnych znacząco zmalało w 2012 roku. (abstrakt oryginalny)

The local government units in Poland are using more and more often returnable financial sources to perform their tasks. The aim of this article is to present the role of municipal bonds in the financing of local government tasks and assess the development of the municipal bond market in Poland. The analysis covered the years 2008-2012. This study also discusses the criteria for the selection of debt securities by local authorities and the benefits for local government units because of the issue of municipal bonds. The structure of local government obligations during the considered period was fairly constant, the dominant source of debt remained loans, the average share of municipal bond of the commitments did not exceed in the period 10%. It can be stated on the basis of the increase in value of the municipal bond market, that the local government more and more often reached for the debt securities. In 2008-2012 this market increased by almost 200%. Despite the increase of the value, the municipal bond market has remained the smallest segment of the domestic debt market on the examined years. The rate of growth of municipal bond segment significantly declined in 2012. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adamiak J. (2010), Rynek obligacji komunalnych w okresie spowolnienia gospodarczego w Polsce, w: Finanse przedsiębiorstw i finanse publiczne. Wybrane aspekty, red. A. Uziębło, M. Kalinowski, M. Pronobis, Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, Gdańsk, s. 145-148.
 2. Huczek S. (2010), Obligacje komunalne na Catalyst, Przewodnik dla potencjalnych emitentów, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA, Warszawa, s. 9-13.
 3. Korenik D. (2012), Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Kwestie wybrane, w: Finanse i ryzyko w kształtowaniu rozwoju regionu, red. M. Dylewski, Zeszyty Naukowe WSB w Poznaniu nr 41/2012, Wyd. WSB, Poznań, s. 94-96.
 4. Kozuń-Cieślak G. (2008), Obligacje komunalne, Instrumenty dłużne dla jednostek samorządu terytorialnego, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, s. 111-116.
 5. Podsumowanie IV kwartału 2012 i roku 2012 na rynku nieskarbowych instrumentów dłużnych w Polsce, Fitch Polska, www.fitchpolska.com.pl (10.01.2014).
 6. Poniatowicz M. (2005), Dług publiczny w systemie finansowym jednostek samorządu terytorialnego (na przykładzie miast na prawach powiatu), Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok, s. 171, 192.
 7. Rosa A. (2011), Kredyty i obligacje jako formy pozyskiwania środków finansowych przez JST w Polsce, w: Finanse publiczne, red. J. Sokołowski, A. Żabiński, Prace Naukowe UE we Wrocławiu nr 167, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, s. 367.
 8. Sprawozdanie z działalności regionalnych izb obrachunkowych i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 roku, Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych, www. rio.gov.pl (25.01.2014).
 9. Strategia zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2013-2016 (2012), Ministerstwo Finansów, Warszawa, s. 39, www.mf.gov.pl (27.01.2014).
 10. Surówka K., Samodzielność finansowa samorządu terytorialnego w Polsce, PWE, Warszawa 2013, s. 148-149.
 11. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, DzU 2001, nr 142, poz. 1591 z późn. zm.
 12. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, DzU 2001, nr 142, poz. 1592 z póżn. zm.
 13. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, DzU 2001, nr 142, poz. 1593, z późn. zm.
 14. Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach, DzU 2001, nr 120, poz. 1300 ze zm.
 15. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, DzU 2010, nr 113, poz. 759 z późn. zm.
 16. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, DzU, nr 211, poz. 1384, z późn. zm.
 17. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, DzU, nr 185, poz. 1493, z późn. zm.
 18. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, DzU 2009, nr 157, poz. 1240.
 19. Zawora J. (2013), Zadłużenie i wynik operacyjny gmin w świetle uwarunkowań prawnych i samorządowych wydatków inwestycyjnych, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, "Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej", nr 103, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, s. 49-50.
 20. Zioło M. (2011), Zewnętrzne, obce źródła finansowania wydatków inwestycyjnych gmin i determinanty ich doboru, Zeszyty Naukowe nr 10, PTE, Kraków, s. 294.
 21. Zobowiązania według tytułów dłużnych jednostek samorządu terytorialnego (2012), Ministerstwo Finansów, Warszawa, www.mf.gov.pl (26.01.2014).
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu