BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Miciuła Ireneusz (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Zewnętrzne instrumenty finansowe stosowane w zarządzaniu ryzykiem kursowym przez przedsiębiorstwa w Polsce w latach 2007-2013
External Financial Instruments Used to Manage Foreign Exchange Risk by Companies in Poland in the Years 2007-2013
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 65, s. 217-230, rys., tab., bibliogr. 27 poz.
Issue title
Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwach i jednostkach samorządu terytorialnego
Keyword
Zarządzanie ryzykiem, Ryzyko kursowe, Kurs walutowy, Instrumenty finansowe, Finanse międzynarodowe
Risk management, Exchange risk, Exchange rates, Financial instruments, International finance
Note
streszcz., summ..
Abstract
Cel - Klasyfikacja i analiza ilościowa zewnętrznych instrumentów finansowych stosowanych w zarządzaniu ryzykiem walutowym przez przedsiębiorstwa w Polsce. Metodologia badania - Analiza ilościowa współczesnych obrotów na rynku walutowym w Polsce w latach 2007-2013. Weryfikacja empiryczna relacji i proporcji wartościowych, wyrażonych również w pieniądzu. Wynik - Aktualny stan i struktura polskiego rynku zewnętrznych instrumentów zarządzania ryzykiem kursowym. Porównanie polskiego rynku walutowych instrumentów pochodnych z rynkami zagranicznymi, na przykładzie USA i Niemiec. Oryginalność/wartość - Kryzys na rynkach finansowych przyczynił się do poważnego załamania globalnej gospodarki w ostatnich dekadach i perturbacji, między innymi na rynku walutowym. W artykule opisano i sklasyfikowano współczesne instrumenty, które przedsiębiorstwa mogą stosować w celu zabezpieczenia się przed ryzykiem walutowym. W artykule przeanalizowano stan i strukturę polskiego rynku zewnętrznych instrumentów zarządzania ryzykiem kursowym, wykorzystywanych w praktyce życia gospodarczego. (abstrakt oryginalny)

Purpose - classification and quantitative analysis of external financial instruments used to manage foreign exchange risk by companies in Poland. Design/Methodology/approach - quantitative analysis of contemporary turnover on the foreign exchange market in Poland in the years 2007-2013. Verification of empirical relationships and the proportion of values, also expressed in money. Findings - current status and structure of the Polish market of external exchange rate risk management instruments. Comparison Polish FX derivatives market with foreign markets, for example the USA and Germany. Originality/value - The crisis in the financial markets has contributed to the significant downturn of the global economy in recent decades and perturbations, including the foreign exchange market. The article described and classified contemporary instruments that companies can use to hedge against currency risk. The article analyzes the status and structure of the Polish market of external exchange rate risk management instruments used in economic practice. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Begg D. (1992), Makroekonomia, PWE, Warszawa.
 2. Bernaś B. (2012), Finanse międzynarodowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.
 3. Best P. (2004), Wartość narażona na ryzyko, Dom Wydawniczy ABC Kraków, Kraków.
 4. Bilski J. (2006), Międzynarodowy system walutowy, PWE, Warszawa.
 5. BIS Quaterly Review (2011), s. A104, June 2011.
 6. Bodnar G.M., Gebhardt G. (2010), Derivatives usage in risk management by German non - financial firms.
 7. Borowiecki R. (2010), Przedsiębiorstwo w obliczu wyzwań współczesnej gospodarki, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków.
 8. Crawford G., Sen B. (1998), Instrumenty pochodne - narzędzie podejmowania decyzji finansowych, Wydawnictwo Liber, Warszawa.
 9. Dankowski K. (2009), Kontrakty różnic kursowych CFD, http://mojafirma.infor.pl.
 10. Ekonomia. (1995), t. 2, red. R. Rapacki, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 11. http://inwestycje.elfin.pl/przewodnik/1,1058,1922,rynek-walutowy.html (20.01.2014).
 12. http://mfiles.pl/pl/index.php/Kontrakt_forward (15.01.2014).
 13. Instrumenty pochodne w portfelach przedsiębiorstw niefinansowych (2010), raport z badania GUS, Warszawa.
 14. Jajuga K. (2009), Wprowadzenie do inwestycji finansowych, CEDUR, Komisja Nadzoru Finansowego, Warszawa.
 15. Kudła J. (2009), Instrumenty finansowe i ich zastosowania, Wydawnictwo Key Text, Warszawa.
 16. Lech A. (2003), Zarządzanie ryzykiem kluczem do stabilizacji, Wydawnictwo WIB, Warszawa.
 17. Miciuła I., (2012), Współczesne metody i instrumenty zarządzania ryzykiem walutowym w przedsiębiorstwie, w: Współczesne wyzwania gospodarowania i zarzadzania, Zeszyt Naukowy, nr 734, Studia i Prace, nr 28.
 18. Milewski M. (2012), Forex, Wydawnictwo Edgard, Warszawa.
 19. Wyniki badań obrotów na rynku walutowym (2013), NBP, www.nbp.pl, wrzesień.
 20. Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2012 roku (2013), www.nbportal.pl, NBP, Warszawa.
 21. Rynki, instrumenty i instytucje finansowe (2008), red. J. Czekaj, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 22. Tarczyński W., Mojsewicz M. (2001), Zarządzanie ryzykiem, PWE, Warszawa.
 23. waluty.com.pl (9.02.2014).
 24. www.nbportal.pl/prezentacje/rynek-walutowy-bez-tajemnic.html (20.01.2014).
 25. www.noblemarkets.pl/wprowadzenie/rynki/forex (15.01.2014).
 26. Zabielski K. (2002), Finanse międzynarodowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 27. Zając J. (2003), Polski rynek walutowy w praktyce, Wydawnictwo Liber, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu