BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Escher Iwona (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Title
Marketingowa postawa pracownika - istota, główne wymiary i ich mierzalne wyróżniki
Marketing Attitude of Employee - Its Essence, Main Dimensions and Their Measurable Characteristics
Source
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Ekonomia, 2009, t. 40, s. 163-177, tab., bibliogr. 13 poz.
Keyword
Psychologia społeczna, Postawy pracowników, Zachowania pracownika, Zarządzanie marketingowe, Badania marketingowe
Social psychology, Employee conducts, Employee behaviours, Marketing management, Marketing research
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule zostały zaprezentowane wyniki badań, których celem było podjęcie próby zdefiniowania marketingowej postawy pracownika, określenia jej głównych wymiarów oraz odpowiadających im empirycznie mierzalnych wyróżników. Realizacja opisanych celów nie byłaby możliwa bez wnikliwej analizy rozważań dostępnych w literaturze psychosocjologicznej, w której termin "postawa" jest jednym z podstawowych pojęć. (abstrakt oryginalny)

The term of the marketing attitude of employee (or similar terms) has been existing for many years in the elaborations related to the issue of implementation of marketing concept. Despite of the importance of the aforementioned variable, and its influence on the success of marketing or market reorientation, the term of the marketing attitude of employee has not been yet unanimously agreed upon definitions. The main purpose of the article is not to give ready solutions and answers but to present, in a brief form, results of the investigations realized by author which can be regarded as a first step in order to define the term of the marketing attitude of employee and describe its main dimensions and their measurable characteristics. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Babbie E. (2003), Badania społeczne w praktyce, PWN, Warszawa.
 2. Escher I. (2006a), Kształtowanie postaw i zachowań pracowników sprzyjających budowaniu pozytywnych relacji z wewnętrznymi oraz zewnętrznymi klientami organizacji, [w:] Rosa G., Smalec A. (red.), Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Interakcje w tworzeniu partnerstwa organizacji z otoczeniem, Wydawnictwo Naukowe US, Szczecin.
 3. Escher I. (2006b), Marketingowe postawy pracowników w procesach adaptacji organizacji, praca doktorska napisana w Katedrze Marketingu WNEiZ UMK pod kierunkiem prof. dr. hab. S. Kaczmarczyka, Toruń, 268 ss., opracowanie niepublikowane.
 4. Escher I. (2008), Marketingowa postawa pracownika jako przedmiot pomiaru w badaniach marketingowych, [w:] Sobczyk G.(red.), Współczesny marketing. Trendy. Działania, PWE, Warszawa.
 5. Goode W. J., Hatt P. K. (1985), Podstawowe problemy pomiaru, [w:] S. Nowak, Metodologia badań społecznych, PWN, Warszawa.
 6. Kenrick D. T., Neuberg S. L., Cialdini R. B. (2002), Psychologia społeczna, GWP, Gdańsk.
 7. Manstead A. S. R., Hewstone M., Fiske S. T., Hogg M. A., Reis H. T., Semin G. R. (2001), Psychologia społeczna. Encyklopedia Blackwella, JS, Warszawa.
 8. Mądrzycki T. (1970), Psychologiczne prawidłowości kształtowania się postaw, PZWS, Warszawa.
 9. Mika S. (1984), Psychologia społeczna, PWN, Warszawa.
 10. Miroński J. (2002), Brakujące ogniwo, czyli kształtowanie promarketingowych postaw i zachowań pracowników - koncepcja i założenia badacze, [w:] Żabiński L., Śliwińska K. (red.), Marketing. Koncepcje, badania, zarządzanie, PWE, Warszawa.
 11. Nowak S. (1973), Pojęcie postawy w teoriach i stosowanych badaniach społecznych, [w:] Nowak S. (red.), Teorie postaw, PWN, Warszawa.
 12. Nowak S. (1985), Metodologia badań społecznych, PWN, Warszawa.
 13. Światowy G. (2002), Pomiar zmiennych jakościowych, [w:] Mazurek-Łopacińska K. (red.), Badania marketingowe. Podstawowe metody i obszary zastosowań, Wydawnictwo AE, Wrocław.
Cited by
Show
ISSN
2080-0339
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ECON.2009.013
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu