BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pujer Klaudia (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Miejsce kredytu w finansowaniu działalności przedsiębiorstwa na przykładzie małych i średnich firm dolnośląskich
Place of Credit in Financing Enterprises Activities at Example of Small and Medium-Sized Businesses Which Operating in Lower Silesia
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 65, s. 241-255, tab., bibliogr. 8 poz.
Issue title
Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwach i jednostkach samorządu terytorialnego
Keyword
Źródła finansowania, Kredytowanie działalności przedsiębiorstwa, Kredyt, Inwestycje, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Source of financing, Business activity lending, Credit, Investment, Small business
Note
streszcz., summ..
Country
Dolny Śląsk
Lower Silesia
Abstract
Artykuł podejmuje kwestię roli kredytu bankowego w finansowaniu działalności bieżącej i inwestycyjnej przedsiębiorstw. Na podstawie uzyskanego materiału badawczego, podjęto próbę zdiagnozowania stosunku dolnośląskich przedsiębiorców do kredytów bankowych, skali ich wykorzystania w bieżącej i inwestycyjnej działalności firmy, identyfikowanych ograniczeń ich uzyskania i motywów zaciągania. Omawiając problematykę, oparto się na przeglądzie literatury tematu i wynikach badań własnych przeprowadzonych wśród firm funkcjonujących na obszarze Dolnego Śląska. (abstrakt oryginalny)

The article presents the role of bank loans in financing current and investment companies operations. Based on the research material, author made an attempt to diagnose the lower silesian entrepreneur's attitudes to bank loans, the scale of their use in current and investment business, perceived limi tations and motives for borrowing. The issues is discussing on a review of the literature topic and based on results of research conducted among companies which are operating in Lower Silesia. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. GUS (2013), Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2011 r., Warszawa.
  2. Kołosowska B., Tokarski A., Tokarski M., Chojnacka E. (2006), Strategie finansowania działalności przedsiębiorstw, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
  3. Kosowska M. (2009), Finansowanie pożyczkami i kredytami - szanse i zagrożenia, w: Nowoczesne zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, red. A. Bielawska, C.H. Beck, Warszawa, 103-104.
  4. Kurowska M. (2008), Źródła finansowania segmentu mikro i małych firm, w: Uwarunkowania rynkowe mikro i małych przedsiębiorstw, red. A. Bielawska, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 499.
  5. Łuczka T., Przysiecki P. (2008), Sylwetka mikro i małych przedsiębiorców w Polsce, w: Uwarunkowania rynkowe mikro i małych przedsiębiorstw, red. A. Bielawska, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 105.
  6. PARP (2012), Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2010-2011, Warszawa.
  7. Pułaska-Turyna B. (2011), Statystyka dla ekonomistów, Difin, Warszawa.
  8. Szymborska-Sutton A. (2012), Na kredyt firmowy czeka się nawet 2 lata; www.finanse.egospodarka.pl/82324,Nakredyt- firmowy-czeka-sie-nawet-2-lata,1,48,1.html (25.11.2013).
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu