BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nowak Edward (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Ujawnianie informacji w sprawozdaniach finansowych a wielkość jednostki gospodarczej w świetle nowej dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
Disclosure of Information in Financial Statements and the Size of Financial Entities in the Light of the New Directive of the European Parliament and Council
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 65, s. 309-316, bibliogr. 10 poz.
Issue title
Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwach i jednostkach samorządu terytorialnego
Keyword
Rachunkowość, Sprawozdawczość finansowa, Dyrektywy WE
Accounting, Financial reporting, EC directives
Note
streszcz., summ..
Abstract
Artykuł poświęcony jest nowej dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej sprawozdawczości finansowej. Analizie poddane zostały regulacje dotyczące jednostkowych sprawozdań finansowych. Zaprezentowano klasyfikację jednostek gospodarczych ze względu na ich wielkość. Na tym tle ukazano zakres informacji finansowych ujawnianych w obligatoryjnych sprawozdaniach finansowych. Wskazano na uproszczenia, zwolnienia i ograniczenia wymogów dotyczących sporządzania sprawozdań i ujawniania w nich informacji. Jest to realizacja zasady proporcjonalności obciążeń regulacyjnych do wielkości jednostki gospodarczej. (abstrakt oryginalny)

The following paper focuses on the new directive of the European Parliament and Council concerning financial statements. The subject of the analysis was regulations for individual financial statements. Financial entities were classified in terms of their size, and against this background the scope of financial information disclosed in mandatory financial statements was presented. Simplifications, exemptions and limitations of requirements concerning the preparation of the reports and the disclosure of information in them, were discussed. It is due to the rule of proportionality of the regulatory burden to the size of a financial entity. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Czwarta dyrektywa Rady 78/660/EWG z dnia 25 lipca 1978 r., DzU L 122 z 14.08.1978 r.
  2. Dobija D. Cieślak I. (2012), Rozwój regulacji Unii Europejskiej w zakresie rewizji finansowej. Rys historyczny. "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", nr 69 (125).
  3. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r., DzU L 295 z 09.06.2006 r.
  4. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z dnia 26 czerwca 20013 r., DzU L 182 z 29.06.2013.
  5. International Financial Reporting Standard for Small and Medium Entities - IFRs for SMEs (2009), International Accounting Standards Board, London.
  6. Kiziukiewicz T., Sawicki K. (2012), Rachunkowość małych przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.
  7. Martyniuk T. (2009), Małe przedsiębiorstwa. Rejestracja. Podatki. Ewidencja. Sprawozdawczość, ODDK, Gdańsk.
  8. Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej dla Małych i Średnich Jednostek, red. W.A. Nowak (2012), Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
  9. Siódma dyrektywa Rady 83/349/EWG z dnia 13 czerwca 1983 r., DzU L 193 z 18.07.1983 r.
  10. Ustawa z dnia 29 września 1996 r. o rachunkowości, DzU 2009, nr 152, poz. 1223, tekst jednolity DzU 2013, poz. 330.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu