BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Urban Dariusz (Uniwersytet Łódzki)
Title
W poszukiwaniu finansowych motywów funkcjonowania państwowych funduszy majątkowych i dowodów empirycznych na rynkową orientację tej grupy inwestorów
In Search of Financial Motives of Sovereign Wealth Funds and Empirical Evidence of Market Orientation of this Group of Investors
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 65, s. 317-325, rys., tab., bibliogr. 29 poz.
Issue title
Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwach i jednostkach samorządu terytorialnego
Keyword
Państwowy fundusz majątkowy, Rezerwy walutowe, Inwestowanie, Premia za ryzyko
Sovereign wealth fund, Foreign exchange reserves, Investing, Risk premium
Note
streszcz., summ..
Abstract
Celem artykułu jest próba oszacowania premii z tytułu alternatywnego inwestowania majątku państwa z wykorzystaniem państwowych funduszy majątkowych oraz dostarczenie empirycznego dowodu na istnienie finansowych motywów funkcjonowania tej kategorii inwestorów instytucjonalnych. Badanie opiera się na analizie porównawczej stóp zwrotu z działalności inwestycyjnej osiąganych przez wybrane państwowe fundusze majątkowe i realnego tempa wzrostu gospodarek krajów, z których fundusze te pochodzą. Otrzymane wyniki wskazują na możliwość uzyskania przez analizowane fundusze premii z tytułu ryzyka ponoszonego w związku z alternatywnym sposobem inwestowania aktywów finansowych państwa. Zaprezentowane wyniki badań własnych autora stanowią pierwszą w literaturze przedmiotu próbę analizy efektywności inwestycyjnej państwowych funduszy majątkowych, która opiera się na teorii portfelowej i koncepcji premii z tytułu ryzyka. (abstrakt oryginalny)

This article attempts to estimate the premium derived from alternative investment of national wealth by sovereign wealth funds and also to provide empirical evidence for the existence of financial motives of activity among this group institutional investors. Based on comparative analysis, the author calculate presumed premium as a difference between rate of return on invested assets and real rate of GDP growth. Empirical findings suggest possibility of achieving by funds the premium on alternative investment of national financial assets. To the best of our knowledge, results presented in this article are the first attempt to adopt portfolio theory and concept of risk premium to analyze investment effectiveness of sovereign wealth funds. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Clark G.L., Monk A.H.B. (2010), Sovereign Wealth Funds: Form and Function in the 21st Century, Fondazione Eni Enrico Mattei, Working Papers.
 2. Dobija M. (2007), Premia za ryzyko jako naturalna stała w ekonomii wolnorynkowej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, "Finanse, Rynki finansowe Ubezpieczenia", nr 6, cz. 1, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 3. Gilson R.J., Milhaupt C.J. (2008), Sovereign Wealth Funds and Corporate Governance: A Minimalist Response to the New Mercantilism, "Stanford Law Review", vol. 60.
 4. Hatton K.J., Pistor K. (2012), Maximizing Autonomy in the Shadow of Great Powers: The Political Economy of Sovereign Wealth Funds, "Columbia Journal of Transnational Law", vol. 50, no. 1.
 5. IWG (2008), Generally accepted principles and practices - the Santiago Principles.
 6. Jiránková M. (2012), Nation-States as Investors in a Globalized World, "Ekonomický časopis", issue 8.
 7. Kurek B. (2009), Premia za ryzyko na rynku kapitałowym - kontrowersje metrologiczne, "Management and Business Administration. Central Europe", vol. 17, no. 6, Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa.
 8. Urban D. (2012a), Strategiczna alokacja aktywów państwowych funduszy majątkowych w świetle badań empirycznych, w: Zarządzanie, finanse i rachunkowość wobec wyzwań współczesnej gospodarki opartej na wiedzy, red. E. Walińska, "Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica", nr 276, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 9. Urban D. (2012b), Czy państwowe fundusze majątkowe to źródło innowacji w systemie finansowym?, w: Finanse w niestabilnym otoczeniu - dylematy i wyzwania. Rynki finansowe, red. J. Harasim, J. Cichy, "Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Studia Ekonomiczne", Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 10. www.apfc.org/_amiReportsArchive/FY2013AnnualReport.pdf (29.01.2014).
 11. www.bancocentral.tl/Download/Publications/Quarterly_Report33_en.pdf (30.01.2014).
 12. www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/ 2003rank.html (30.01.2014).
 13. www.finance.alberta.ca/business/ahstf/annual-reports/2013/Heritage-Fund-2012-13-Annual-Report.pdf (30.01.2014).
 14. www.finance.gov.tt/content/HSF_2012.pdf (30.01.2014).
 15. www.futurefund.gov.au/__data/assets/pdf_file/0009/5778/Annual_Report_2012-13.pdf (28.01.2014).
 16. www.hacienda.cl/english/sovereign-wealth-funds/annual-report/annual-report-sovereign-wealth-funds-483.html (29.01.2014).
 17. www.indexmundi.com/azerbaijan/gdp_real_growth_rate.html (30.01.2014).
 18. www.kic.go.kr/en/co/co020000.jsp (30.01.2014).
 19. www.mubadala.com/sites/default/files/20131208_annual_report_2013_en.pdf (28.01.2014).
 20. www.nprf.ie/Publications/2013/AnnualReport2012.pdf (29.01.2014).
 21. www.nzsuperfund.co.nz/index.asp?pageID=2145855927 (29.01.2014).
 22. www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-factbook-2013/real-gdp-growth_factbook-2013-table31-en (30.01.2014).
 23. www.oilfund.az/uploads/annual_2012en.pdf (29.01.2014).
 24. www.regjeringen.no/en/dep/fin/Documents-and-publications/propositions-and-reports/Reports-to-the-Storting/ 2012-2013/meld-st-27-20122013-2/9.html?id=729900 (28.01.2014).
 25. www.sic.state.nm.us/PDF%20files/1a%202013-09-30%20-%20NMSIC%20Flash.pdf (30.01.2014).
 26. www.swfinstitute.org/fund-rankings (29.01.2014).
 27. www.temasekreview.com.sg/#performance-groupFinancialHighlights (28.01.2014).
 28. www.treasury.state.al.us/Content/Documents/ATF%20Documents/Meeting%2011212013/Agenda%20Item%20 4%20-%20Quarterly%20Performance%20Report%20-%20Callan.pdf (30.01.2014).
 29. Zarzecki D. (2008), Premia z tytułu ryzyka - wyzwania dla teorii i praktyki, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 9, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu