BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kopiński Adam (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Porębski Dariusz (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Weryfikacja modelu oceny efektywności funduszy inwestycyjnych
Verification of the Effectiveness Evaluation Model of Investment Funds
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 65, s. 353-361, rys., tab., bibliogr. 6 poz.
Issue title
Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwach i jednostkach samorządu terytorialnego
Keyword
Modele ekonometryczne, Fundusze inwestycyjne, Stopa zwrotu
Econometric models, Investment funds, Rate of return
Note
streszcz., summ..
Abstract
W referacie przedstawiono badania nad weryfikacją modelu atrakcyjności funduszy inwestycyjnych przy pomocy metod ekonometrycznych bazujących na spełnieniu założeń Gaussa-Markowa. Każdy model ekonometryczny musi zostać zweryfikowany, od tego zależy jego dalsza użyteczność. Do badania wykorzystano model ekonometryczny stóp zwrotu funduszy inwestycyjnych. Model powstał dla danych z lat 2009-2012, gdyż po tym okresie rynek finansowy w Polsce powoli zaczął się odradzać. (abstrakt oryginalny)

This paper presents research on the verification of model attractiveness of investment funds with the help of econometric methods based on the performance of the Gauss-Markov assumptions. Each econometric model needs to be verified because his usefulness depends of it. The study used an econometric model for investment funds rate of return. The model was created from data for years 2009-2012, because after this period financial market in Poland slowly began to recover. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Ekonometria, metody, przykłady, zadania (2003), red. J. Dziechciarz, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
  2. Gabryelczyk K. (2006), Fundusze inwestycyjne, rodzaje, zasady funkcjonowania, efektywność, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
  3. Guzik B. (2005), Ekonometria, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
  4. Hellwig Z. (1968), Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju oraz zasoby i strukturę kwalifikowanych kadr, "Przegląd Statystyczny", nr 4.
  5. Hellwig Z. (1999), Metody ilościowe w ekonomii. Pisma wybrane, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
  6. Mercik J., Szmigiel C. (2007), Ekonometria, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu