BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Krajewski Mirosław (Uniwersytet Gdański)
Title
System wczesnego ostrzegania w aspekcie kondycji finansowej przedsiębiorstwa
System in Terms of Company Financial Condition
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 65, s. 363-369, bibliogr. 8 poz.
Issue title
Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwach i jednostkach samorządu terytorialnego
Keyword
Aktywa, Analiza finansowa, Analiza wskaźnikowa, Kapitał, Pasywa, Koszt kapitału, Źródła finansowania
Assets, Financial analysis, Ratio analysis, Capital, Liabilities, Capital cost, Source of financing
Note
streszcz., summ..
Abstract
System wczesnego ostrzegania w przedsiębiorstwie ma za zadanie zapobiec utracie kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Poprzez ciągły monitoring pozwala na wykrycie błędów w zarządzaniu przedsiębiorstwem potwierdzonych określonym poziomem wskaźników. System taki wskazuje na przyczyny niekorzystnych stanów finansowych. Ponadto daje on możliwość określenia kierunków poprawy przyszłej sytuacji finansowej. Posiadanie takiego systemu wpływa na zarządzanie wartością przedsiębiorstwa. (abstrakt oryginalny)

Early warning system in a company is to prevent the loss of company's financial condition. Constant monitoring allows to detect failures in company's management proved by the estimated level of factors. Such a system indicates the causes of unfavourable financial states. Moreover it gives the possibility of estimation the directions of future financial situation improvement. Possessing such a system influences the value management of the company. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bednarski L. (1977), Analiza finansowa w przedsiębiorstwie przemysłowym, PWE, Warszawa.
  2. Bednarski L., Borowiecki R., Duraj J., Kurtys E., Waśniewski T., Wersty B. (1998), Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław.
  3. Borowiecki R. (1998), Efektywność gospodarowania środkami trwałymi w przedsiębiorstwie, Warszawa-Kraków.
  4. Duraj J. (1998), Jeszcze o metodzie wzorcowych układów nierówności wskaźników ekonomicznych. Materiały na konferencję naukową pt. Perspektywy rozwoju rachunkowości, auditingu i analizy finansowej, Sopot.
  5. Krajewski M. (2008), Zarządzanie finansowe w przedsiębiorstwach, ODDK, Gdańsk.
  6. Krajewski M. (2009), Metody analizy sprawności działania, w: Analiza sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstwa, red. W. Skoczylas, COSZ SKwP, Warszawa.
  7. Rachunkowość zarządcza (1998), red. G. Świderska, Poltext, Warszawa.
  8. Sudoł S. (1999), Przedsiębiorstwo - podstawy nauki o przedsiębiorstwie, teoria i praktyka zarządzania, Dom Organizatora, Toruń.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu