BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mielcarek Jarosław (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu)
Title
Model rachunkowości zarządczej i model mieszany a poziom dźwigni finansowej
Management Accounting and Mixed Models and Degree of Financial Leverage
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 65, s. 371-386, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Issue title
Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwach i jednostkach samorządu terytorialnego
Keyword
Dźwignia finansowa, Rachunkowość zarządcza, Bezpieczeństwo finansowe
Financial leverage, Management accounting, Financial security
Note
streszcz., summ..
Abstract
Celem badań było wykazanie przydatności analizy DFL w finansach i rachunkowości zarządczej. Narzędziami badawczymi były: model rachunkowości zarządczej (MRZ) i model mieszany (rachunkowości zarządczej i finansów, MM). W opracowaniu rozwiązano szereg problemów. Spośród nich można wymienić następujące: - czy istnieje w MRZ i MM związek między DFL a dźwignią finansową (DF)? - czy istnieje w MM i MRZ związek między graniczną stopą marży bezpieczeństwa (SG), dla której i zrównuje się z ROA, a stopniem dźwigni operacyjnej (DOL), DFL i DF? - czy istnieje w MM związek między ROE a ROA, DF i DFL? Do nowych faktów teoretycznych można zaliczyć w MRZ wykazanie, że SG jest wyznaczana przez DOL, DF i DFL jako parametry, że dla SG wielkość DFL zrównuje się z DF, że DFL jest funkcją jednej zmiennej niezależnej, którą jest ROA oraz, że jej parametrami są DF oraz i. W MM nowymi faktami teoretycznymi są funkcja DFL jako funkcja DF i funkcja DF jako odwrotna funkcja tej pierwszej, mnożnik ROE określony przez DF i DFL oraz SG jako funkcja DF i DFL o stałej wartości niezależnej od struktury kapitału. Zastosowanie sformułowanych prawidłowości w analizie wrażliwości jest podstawą do sformułowania wniosku, że DFL jest niezbędnym narzędziem analizy w finansach i rachunkowości zarządczej. (abstrakt oryginalny)

The aim of the study was to demonstrate the usefulness of the analysis of the DFL in finance and management accounting. Research tools were the management accounting (MRZ) and mixed (management accounting and finance, MM) models. Listed problems were solved. Among them the following may be mentioned: - is there in the MRZ and MM link between DFL and financial leverage (DF)? - is there in MRZ and MM the relationship between critical margin rate (SG) for which i equates to the ROA, and the degree of operating leverage (DOL), DFL and DF? - is there in MM the relationship between ROE and ROA, DF and DFL? In the MRZ the following new theoretical facts can be include: demonstration that SG is determined by DOL, DF and DFL as parameters, that for SG DFL size equates with DF, that DFL is a function of one independent variable, which is ROA, and that its parameters are DF and interest rate of debt. In MM new theoretical facts are following: DFL is a function of DF and function DF is an inverse function of the first one, the ROE multiplier is determined by DF and DFL, and SG is a function of DF and DFL with a fixed value independent of the capital structure. The use of formulated regularities in the sensitivity analysis is the basis for the conclusion that DFL is an essential tool in the financial and management accounting analysis. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Arnold G. (2002), Corporate Financial Management, Prentice Hall, Harlow.
 2. Analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem (1996), t. 1, red. L. Bednarski, T. Waśniewski, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa.
 3. Berent T. (2013), Ogólna teoria dźwigni finansowej, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa.
 4. Berent T. (2012), DFL as a Biased Estimator of Financial Risk, w: Zarządzanie finansami. Inwestycje, wycena przedsiębiorstw, zarządzanie wartością, red. D. Zarzecki, Uniwersytet Szczeciński, Zeszyty Naukowe, nr 690, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 51, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 5. Berent T. (2010), Financial Risk Revisited - Theory, Definitions and Determinansts, w: Finanse publiczne i międzynarodowe, red. B. Bernaś, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 99, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 6. Berent T. (2008), Dźwignia finansowa i jej składowe: nowa koncepcja metodologiczna, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 46, nr 102, SKwP, Warszawa.
 7. Brigham E.F., Houston J.E. (2005), Podstawy zarządzania finansami, t. 2, PWE, Warszawa.
 8. Czekaj J., Dresler Z. (2002), Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. Podstawy teorii, PWE, Warszawa.
 9. Dudycz T. (2011), Analiza finansowa jako narzędzie zarządzania finansami przedsiębiorstwa, Indygo Zahir Media, Wrocław.
 10. Duliniec A. (2001), Struktura i koszt kapitału w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa.
 11. Jerzemowska M. (1999), Kształtowanie struktury kapitału w spółkach akcyjnych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 12. Karmańska A. (2006), Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa.
 13. Lakatos I. (1999), The Methodology of Scientific Research Programmes, Philosofical Papers, vol. 1, Cambridge University Press, Cambridge.
 14. Mielcarek J. (2006), Analiza wrażliwości w rachunkowości zarządczej, Wydawnictwo Target, Poznań.
 15. Rutkowski A. (2007), Zarządzanie finansami, PWE, Warszawa.
 16. Sojak S. (2003), Rachunkowość zarządcza, Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu