BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Orliński Bartosz (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Przesłanki i konsekwencje wyboru strategii płynności finansowej w ujęciu dochód-ryzyko
Conditions and Consequences of the Financial Liquidity Strategies Choice in Risk - Return Concept
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 65, s. 387-395, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Issue title
Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwach i jednostkach samorządu terytorialnego
Keyword
Płynność finansowa, Przepływy pieniężne, Kapitał obrotowy, Strategia finansowa
Financial liquidity, Cash flows, Working capital, Financial strategy
Note
streszcz., summ..
Abstract
Cel - analiza i ocena strategii płynności finansowych w ujęciu dochód-ryzyko oraz wskazanie przesłanek i konsekwencji ich stosowania w przedsiębiorstwie. Metodologia badania - artykuł ma charakter teoretyczny i stanowić może bazę do badań empirycznych. W pracy wykorzystano metodę analizy literaturowej oraz syntezy. Wynik - przedstawienie przesłanek stosowania strategii płynności finansowej w ujęciu dochód-ryzyko oraz ocena konsekwencji ich stosowania w przedsiębiorstwie z uwzględnieniem cząstkowych strategii płynności finansowej. Oryginalność/wartość - zagadnienie będące przedmiotem badania dotyczy ważnych aspektów działalności przedsiębiorstwa. Artykuł realizuje postawiony cel badawczy, który wymaga systematyzacji wiedzy i w tym zakresie daje nowy wkład w rozwój dziedziny. (abstrakt oryginalny)

Purpose - analyze and rating financial liquidity strategies in risk - return cocnept and description of conditions and consequences of their application in enterprose. Design/Methodology/approach - character of the article is theoretic and can be the groundwork to future empirical studies. Findings - presentation of conditions of using financial liqudity strategies in risk - return concept and mark of consequences of their using in enterprise with the inclusion of partial finacial liquidity startegies. Originality/value - the issue which was described in the article concerns important aspect of enterprise's activity. Article realized research purpose, which requires knowledge systematization and gives new contri bution in scientic field development.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bielawski R. (2011), Strategie (kapitału obrotowego) płynności finansowej w ujęciu dochód-ryzyko (risk - return), w: Studia i Materiały "Miscellanea Oeconomicae" - Zarządzanie i bezpieczeństwo, Wydział Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, Kielce, s. 193-205.
 2. Czekaj J., Dresler Z. (1995), Podstawy zarządzania finansami firm, PWN, Warszawa.
 3. Damodaran A. (2007), Finanse korporacyjne, Wydawnictwo Helion, Gliwice.
 4. Duliniec A. (1998), Struktura i koszt kapitału w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa.
 5. Gołaś. Z., Bieniasz A. (2006), Strategie płynności finansowej indywidualnych gospodarstw rolnych, Roczniki Akademii Rolniczej, nr CCCLXXVII, Poznań, s. 125-140.
 6. Hawawini G., Viallet C. (2007), Finanse menedżerskie, PWE, Warszawa.
 7. Ryś M. (2003), Strategie płynności finansowej a prognozowanie upadłości przedsiębiorstw, "Bank i Kredyt", nr 11- 12, s. 101-111.
 8. Sierpińska M., Wędzki D. (1997), Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 9. Weinraub H.J., Visscher S. (1998), Industry practice to aggressive conservative working capital policies, "Journal of Financial and Strategic Decisions", t. 11, nr 2, s. 11-18.
 10. Wędzki D. (1997), Strategia kształtowania i finansowanie majątku obrotowego, "Rachunkowość", nr 9, s. 78-89.
 11. Wędzki D. (2003), Strategie płynności finansowej przedsiębiorstwa, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu