BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Barembruch Adam (Uniwersytet Gdański)
Title
Alternatywne strategie oparte na systematycznym inwestowaniu - ujęcie teoretyczne
Alternative Strategies Based on Regular Investment - Theoretical Approach
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 65, s. 431-441, rys., tab., bibliogr. 17 poz.
Issue title
Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwach i jednostkach samorządu terytorialnego
Keyword
Inwestycje finansowe, Inwestycje alternatywne, Strategia inwestycyjna
Financial investment, Alternative investments, Investment strategy
Note
streszcz., summ..
Abstract
Celem artykułu jest zaprezentowanie w ujęciu teoretycznym prostych strategii inwestycyjnych opartych na systematycznym inwestowaniu. Na przykładzie hipotetycznych danych zaprezentowane zostaną trzy metody oparte na efekcie uśredniania kosztu (cost average effect), wykorzystywane do tworzenia alternatywnych strategii inwestycyjnych polegających na regularnym inwestowaniu. Efektem studiów literatury jest wstępna klasyfikacja strategii inwestycyjnych oraz identyfikacja korzyści wynikających z zastosowania strategii opartych na metodach dollar cost averaging (DCA), value averaging (VA) oraz constant share (CS) podczas trendów spadkowych, wzrostowych i horyzontalnych. Mimo powszechnego stosowania strategii opartych na regularnym inwestowaniu i często nieświadomego wykorzystywania efektu uśredniania kosztu przez inwestorów indywidualnych, podejmowany temat jest nowością w polskiej literaturze naukowej z zakresu finansów osobistych. Informacje dotyczące tych strategii przedstawiane są głównie w materiałach reklamowych funduszy inwestycyjnych i doradców finansowych oraz w literaturze popularno-naukowej. Prezentowana publikacja ma charakter wprowadzenia do tematyki zastosowania alternatywnych strategii inwestycyjnych w zarządzaniu finansami osobistymi i stanowi wstęp do dalszych badań prowadzonych przez Autora, dotyczących efektywności tych strategii. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to present, in a theoretical approach, simple investment strategies based on regular investment. With the use of hypothetical data, three methods based on cost average effect, used to create alternative investment strategies consisting in regular investment, will be presented. As a result of studying the literature, investment strategies have been preliminarily classified, and the benefits from using strategies based on dollar cost averaging (DCA), value averaging (VA) and constant share (CS) during decreasing, increasing and horizontal trends have been identified. Despite the common use of strategies based on regular investment and the often unconscious use of the cost average effect by individual investors, the topic is a novelty in the Polish scholarly literature on personal finance. Information concerning these strategies is presented mainly in advertising materials of investment funds and financial advisors, or in popular and scientific literature. The paper is an introduction to the topic of the use and effectiveness of alternative investment strategies in personal finance management, which will be continually researched by the author. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Chen H., Estes J. (2010), A Monte Carlo study of the strategies for 401 (k) plans: dollar-cost-averaging, value-averaging, and proportional rebalancing, "Financial Services Review", 19 (2), s. 95.
 2. Chen H., Estes J. (2007), Value Averaging for 401(k) Plans Hakes More "Cents than Dollar-Cost Averaging, "Journal of Financial Planning", 20 (2), s. 56-59.
 3. Daniluk M. (1998), Rynek kapitałowy, Warszawa, Dom Wydawniczy Bellona.
 4. Dichtl H., Drobetz W. (2011), Dollar-Cost Averaging and Prospect Theory Investors: An Explanation for a Popular Investment Strategy, "Journal of Behavioral Finance", 12 (1), s. 41-52.
 5. Duniec M. (2013), Dobry rok dla UFK, mimo problemów, "Wiadomości ubezpieczeniowe", (Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym - ich rola, wartość i dobre praktyki).
 6. Jajuga K. (2009), Podstawowe strategie inwestowania, Warszawa, Komisja Nadzoru Finansowego.
 7. Graham B. (2007), Inteligentny inwestor, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa, s. 91-93.
 8. Komar Z. (1994), Sztuka inwestowania, PRET, Warszawa.
 9. Leggio K.B., Lien D. (2003), Comparing Alternative Investment Strategies Using Risk-Adjusted Performance Measures, "Journal of Financial Planning", 16 (1), s. 82-86.
 10. Łuniewska M., Tarczyński W. (2006), Metody wielowymiarowej analizy porównawczej na rynku kapitałowym, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 11. Marshall P.S. (2000), A statistical comparison of value averaging vs. dollar cost averaging and random investment techniques, "Journal of Financial and Strategic decisions", 13 (1), s. 87-99.
 12. Panyagometh K. (2013), Performance Comparison between Dollar Cost Averaging and Value Averaging Investment Strategies and the Impacts of Investment Horizon and Target Terminal Wealth, "Journal of Applied Finance & Banking", 3 (3), s. 15-27.
 13. Pye G. (1971), Minimax policies for selling an asset and dollar averaging, "Management Science", 17 (7), s. 379- 393.
 14. Rozeff M. (1994), Lump-sum investing versus dollar-averaging, "Journal of Portfolio management", s. 45-50.
 15. Tarczyński W. (1999), Fundamentalny portfel papierów wartościowych, Szczecin.
 16. Williams R.E., Bacon P.W. (2004), Lump Sum Beats Dollar-Cost Averaging, "Journal of Financial Planning", 17 (6), s. 92-95.
 17. Xuan T. (2011), Constant Investing Avoids Pitfalls of Market Timing, http://internetfileserver.phillip.com.sg/Poems/ UnitTrust/Research/Expert%20Opinion/Focus%20Of%20The%20Month_011011.pdf 10.02.2014).
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu