BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Majewska-Bielecka Daria (Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie)
Title
Inwestowanie jako element zarządzania finansami osobistymi
Investing as a Part of Personal Finance Management
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 65, s. 453-459, rys., bibliogr. 12 poz.
Issue title
Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwach i jednostkach samorządu terytorialnego
Keyword
Inwestycje, Inwestowanie, Ryzyko, Niepewność
Investment, Investing, Risk, Uncertainty
Note
streszcz., summ..
Abstract
Celem artykułu jest opracowanie definicji inwestycji po przeprowadzeniu wnikliwych badań literaturowych. W wyniku analizy zgromadzonego materiału, za inwestycje uważa się część oszczędności indywidualnych przekształconych w aktywa finansowe i/lub rzeczowe, na określony czas, w warunkach niepewności, w celu osiągnięcia maksymalnych zysków przy możliwym do zaakceptowania poziomie ryzyka. Opracowane w niniejszym artykule pojęcie inwestycji odbiega od najczęściej przytaczanych definicji i opiera się na pojęciu ryzyka i niepewności, będących nieodłączną cechą aktywów inwestycyjnych. (abstrakt oryginalny)

The purpose of the article is description definition of investment, after penetrating literature's research. Analysis of gathering materials lets to assent, that investment is the part of personal savings which is converted into financial or/and material assets, for a period of time, in uncertainty circumstances, in order to attain maximum profit, accepting a risk level. The investment definition description differs from g enerally quoted definitions and grounds on conception of risk and uncertainty as an inseparable attribute of investment assets. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bodie Z., Merton R. (2003), Finanse, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 2. Dziworska K. (1993), Inwestycje przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 3. Jajuga K., Jajuga T. (2006), Inwestycje, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 4. Jajuga K., Kuziak K., Markowski P. (1998), Inwestycje finansowe, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wrocław.
 5. Korenik D. (2003), Oszczędzanie indywidualne w Polsce, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław.
 6. Kritzman M.P. (2011), Paradoksy inwestowania, CeDeWu, Warszawa.
 7. Lipiński M. (2008), Finanse osobiste, Hselion, Gliwice.
 8. Lipiński M. (2009), Racjonalne inwestowanie, Helion, Gliwice.
 9. Luenberger D. (2003), Teoria inwestycji finansowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 10. Owsiak S. (2002), Podstawy nauki finansów, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 11. Reilly F., Brown K. (2001), Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem, tom 1, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 12. Różański J. (red.) (2006), Inwestycje rzeczowe i kapitałowe, Difin, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu